Znaleziono 59 artykułów

Kazimierz Bartoszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwencje gatunkowe powieści historycznej Kazimierz Bartoszyński s. 3-44
Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości" Kazimierz Bartoszyński s. 16-32
Wobec genologii Kazimierz Bartoszyński s. 17-29
Ekonomia - historia - literatura : na marginesie twórczości Fryderyka Skarbka Kazimierz Bartoszyński s. 25-44
O budowie i znaczeniu "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Kazimierz Bartoszyński s. 27-45
Podmiot literacki : konstrukcje i destrukcje Kazimierz Bartoszyński s. 28-46
O polskiej literaturze "zaprzecznej" : uwagi o twórczości Henryka Rzewuskiego i Andrzeja Kuśniewicza Kazimierz Bartoszyński s. 31-47
Postmodernizm a "sprawa polska" : przypadek "Miazgi" Kazimierz Bartoszyński s. 36-54
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
"Klasyczność" i "nieklasyczność" interpretacji Kazimierz Bartoszyński s. 41-55
Structure et signification du "Manuscrit trouvé à Saragosse" Kazimierz Bartoszyński Joanna Żurowska (tłum.) s. 41-62
Dwa modele powieści : Milan Kundera, Umberto Eco Kazimierz Bartoszyński s. 52-63
Antymonie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej Kazimierz Bartoszyński s. 57-67
On Amorphism of the "Gawęda" : remarks concerning "Soplica Memoirs" Kazimierz Bartoszyński Bogusław Lawandowski (tłum.) s. 71-95
"Popioły" i kryzys powieści historycznej Kazimierz Bartoszyński s. 79-101
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 89-99
O badaniach utworów fabularnych Kazimierz Bartoszyński s. 93-119
On How Gombrowicz's Antinomies May Cause Problems in Literary Interpretations Kazimierz Bartoszyński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 95-106
Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce Kazimierz Bartoszyński s. 99-111
Nieważne to, jak było naprawdę : (W. Gombrowicz: "Zbrodnia z premedytacją") Kazimierz Bartoszyński s. 106-121
Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii Kazimierz Bartoszyński s. 107-128
Nietzsche dla naszych czasów Kazimierz Bartoszyński s. 115-124
"Topologiczna definicja spójności tekstu", Andrzej Trybulec, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Andrzej Trybulec (aut. dzieła rec.) s. 118
"Definicja spójności tekstu", Zygmunt Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 118
"O pewnej interpretacji pojęcia spójności tekstu", Olgierd Wojtasiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Olgierd Wojtasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
Gombrowicza wizerunek odwrócony Kazimierz Bartoszyński s. 122-128
Nowela, opowiadanie, gawęda Paweł Dybel Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
O lekturze wielokrotnej Kazimierz Bartoszyński s. 145-166
W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa Kazimierz Bartoszyński s. 149-152
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 160
"O dramacie", Wilam Horzyca, Warszawa 1969 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 165
"Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 165
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki", nr 1 (1976) : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 165-170
O integracji badań nad tzw. komunikacją literacką Kazimierz Bartoszyński s. 175-201
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Głębicka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Nieważne to, jak było naprawdę. (W. Gombrowicz: "Zbrodnia z premedytacją")", Kazimierz Bartoszyński, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 181
O podmiotowości literackiej : nowe lektury dzieł Henryka Rzewuskiego Kazimierz Bartoszyński s. 199-206
Przymiarki "prądologiczne" : modernizm vs. postmodernizm Kazimierz Bartoszyński s. 206-215
"Odbiór a konwencje literackie. (Kilka myśli schematyzujących)", Kazimierz Bartoszyński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Powieść w świecie literackości : szkice", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1991 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 219-228
O "zwrotach", czyli kilka uwag o tak zwanej komunikacji literackiej Kazimierz Bartoszyński s. 233-237
    Zacytuj
  • Udostępnij
"O powieściach Fryderyka Skarbka", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego: Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 8, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 302, 6 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"Die Welt in Auerbachs Mund - europäische Literatursgeschichte, als Genealogie „realistischer” Ästhetik = Świat według Auerbacha - historia literatury europejskiej jako genealogia estetyki „realistycznej”", Andreas Mahler,[w:] „Poetica”, H. 1 Kazimierz Bartoszyński Andreas Mahler (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej", Danuta Ulicka, Warszawa 1999 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"Briefromane und ihre „Lektürenanweisungen” : Richardsons „Clarrissa”, Goethes „Die Leiden des jungen Werthers”, Laclos' „Les Liaisons dangereuses” = „Instrukcje lektury” powieści w listach : Richardsona „Klaryssa”, Goethego „Cierpienia młodego Wertera”, de Laclos „Niebezpieczne związki”", Claudia Liebrand, [w:] „Arcadia : Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft”, H. 2, 1997 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Claudia Liebrand (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Le Théâtre du romanesque: „Manuscrit trouvé à Saragosse” : entre construction et maçonnerie", François Rosset, Lausanne 1991 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński François Rosset (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Kalligraphie, Arabeske, Phantasma : zur Semantik der Schrift in Prosatexten des 19 Jahrhunderts = Kaligrafia, arabeska, fantazma : przyczynek do semantyki pisma w XIX-wiecznych tekstach prozatorskich", Renate Lachmann, [w:] „Poetica”, H. 3 Kazimierz Bartoszyński Renate Lachmann (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Polnische Forschungen zur literarischen Kommunikation. /Polskie badania w zakresie komunikacji literackiej Dietrich Scholze Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 251
Ironia i egzystencja : uwagi o "Królu Obojga Sycylii" Andzreja Kuśniewicza Kazimierz Bartoszyński s. 253-269
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Konwencje gatunkowe powieści historycznej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 312
Karol Irzykowski - teoretyk języka poezji : na marginesie książki Henryka Markiewicza pt. "Czytanie Irzykowskiego" (2011) Kazimierz Bartoszyński s. 319-327
"Opowiadanie o deizie i presupozycja", Kazimierz Bartoszyński [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 323
"Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego", Kazimierz Bartoszyński [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 323
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIII, komitet redakcyjny: : Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 302 + errata na wklejce : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 329-339
"Parnicki. W labiryncie historii", Antoni Chojnacki, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 272 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, 382, 2 nlb. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 342-355
"Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii", Stanisław Lem, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, ss. 608, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz Janusz Sławiński Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 357-376
"Teoria i interpretacja : szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 363-376
"Duma poprzedniczka ballady", Czesław Zgorzelski, Toruń 1949, Tow. Naukowe w Toruniu, Prace Wydz. Filologiczno-Filozoficznego, t. 2, z. 3, s. 308 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 1200-1203