Znaleziono 22 artykuły

Marian Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
*** Marian Maciejewski s. 5
Liryczne świadectwo "pustego grobu" Marian Maciejewski s. 9-10
"Rozeznać myśl wód..." : (głosy do liryki lozańskiej) Marian Maciejewski s. 33-52
Mickiewicz : Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (10-12 XII 1973) Marian Maciejewski s. 50-54
"Natury poznanie" w lirykach Słowackiego : dzieje napięć między podmiotem a przedmiotem Marian Maciejewski s. 83-107
Śmierci "czarne w piersiach blizny" : o "Marii" Malczewskiego Marian Maciejewski s. 85-107
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
Mickiewiczowskie "słowo i czyn" w interpretacji Aliny Witkowskiej Marian Maciejewski Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 114
">>Kształty poetyckie i razem realne<< w liryce mistycznej Słowackiego", Marian Maciejewski, Lublin 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 122
"Tradycje epiki ariostyczno-wielandowskiej w "Grażynie", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Poetyka-gatunek-obraz. W kręgu poezji romantycznej", Marian Maciejewski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Spojrzenie >>w górę<< i >>wokoło<< (Norwid, Malczewski)", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Poezja północy w "Marii" A. Malczewskiego", Marian Maciejewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Fatum ukrzyżowane", Marian Maciejewski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Zostanie po mnie ta siła fatalna..." Marian Maciejewski s. 278-282
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Studia", Janina Kamionkowa, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 27, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 428, 4 nlb. : [recenzja] Marian Maciejewski Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 298-309
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczwa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 354 : [recenzja] Marek Kwapiszewski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 310-317
"Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim", red. Anna Dobakówna, Marian Maciejewski, Andrzej Paluchowski, Tadeusz Polanowski, Czesław Zgorzelski, Lublin 1979 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Polanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 346-354
">>Fatum<< C.Norwida", Marian Maciejewski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, indeksy opracowały Izabela Jarosińska i Agnieszka Rabińska, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 192 : [recenzja] Marian Maciejewski Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą", Marian Maciejewski, Kraków 1985 : [recenzja] Janusz Tazbir Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 391-394