Znaleziono 42 artykuły

Sławomir Gawlas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 176
"Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój, skład osobowy, działalność", Kazimierz Dola, Lublin 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Kazimierz Dola (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII wieku zawierające obciążenia feudalne ich ludności", Franciszek Lenczowski, Bielsko-Biała 1980 : [recenzja] Sławomir Gawlas Franciszek Lenczowski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku. Fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna", Wacław Kolak, Kraków 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wacław Kolak (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnośląskich okresu Renesansu", Kazimiera Maleczyńska, Wrocław 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Kazimiera Maleszyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia", Ryszard Marciniak, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Komes w polskich źródłach średniowiecznych", Ambroży Bogucki, Warszawa 1972 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ambroży Bogucki (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"O kształt zjednoczonego królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski", Sławomir Gawlas, Warszawa 1996 : [recenzja] Agnieszka Teterycz Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Nie masz Rusi w Rusi" : w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku : (w związku z książką Teresy Chynczewskiej-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985) Sławomir Gawlas Hieronim Grala Teresa Chynczewska-Hennel (aut. dzieła rec.) s. 331-351
"Dzieje Szczecina, t. 1", pod red. Władysława Filipowiaka i Gerarda Labudy, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Władysław Filipowiak (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352
"Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu", Maria Miśkiewiczowa, Warszwa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Maria Miśkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku", Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Ewa Rzetelska-Feleszko (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 357
"Drukarze dawnej Polski od XVI do XVIII wieku, t. 1, cz. 1", praca zbiorowa pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Dzieje Lubelszczyzny, t. III: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu", oprac. Stanisław Kuraś, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stanisław Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 395
"Wczesne średnowiecze", George Henderson, przeł. Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas George Henderson (aut. dzieła rec.) s. 395
"Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego", Robert Mrózek, Katowice 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Robert Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 396
"Acta Universitatis Wratislaviensis", Nr 683, Historia XLII, Warszawa-Wrocław 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas s. 397-398
"Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573", Barbara Trelińska, Warszawa-Łódź 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Rola argumentacji religijnej w walce politycznej w późnośredniowiecznym Wrocławiu", Jan Drabina, Kraków 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Jan Drabina (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 404
"Mente et Litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich", Poznań 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas s. 421-424
"Sermones de sanctis", Mateusz z Krakowa, wstępem i notami krytycznymi opatrzyła Bożena Chmielowska, Warszawa 1984; „Textus et studia Historiam Theologiae in Polonia excultae spectantia”, vol. XVII, fasc. 1—2, Warszawa 1984; "Mattltaei de Cracovia, Lectura super Beati immaculati", edidit Wacław Bucichowski, „Textus et studia Historiam Theologiae in Polonia excultae spectantia”, vol. XVII, fasc. 1—2, Warszawa 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wacław Bucichowski (aut. dzieła rec.) Bożena Chmielowska (aut. dzieła rec.) Mateusz z Krakowa (aut. dzieła rec.) s. 425
"Jakuba Parkosza Traktat o ortografii polskiej", oprac. Marian Kucała, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Marian Kucała (aut. dzieła rec.) s. 426
"I na Rusi robić musi" : Teresie Chynczewskiej-Hennel w odpowiedzi Sławomir Gawlas Hieronim Grala s. 547-556
"Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe", Zofia Kowalik-Kaleta, Warszawa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Zofia Kowalik-Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imiom dwuczłonowych", Maria Malec, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Maria Malec (aut. dzieła rec.) s. 593
Model ustrojowy średniowiecznych Niemiec a zakres jego wpływów na Polskę XIII-XIV wieku : (w związku z książką Sławomira Gawlasa, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Studia Humanistyczne I, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. VI, 211) Juliusz Bardach Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.) s. 607-614
"Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny. Materiały z sesji poświęconej pamięci profesora dra Wojciecha Kóčki", pod red. Jana Żaka i Janusza Ostoja-Zagórskiego, Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Janusz Ostoja-Zagórski (aut. dzieła rec.) Jan Żak (aut. dzieła rec.) s. 608-609
Społeczny zasięg polskiej świadomości narodowej w późnym średniowieczu : analiza mechanizmów zjawiska Sławomir Gawlas s. 637-662
"Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej", Andrzej Bańkowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 807
"Mieszczańska kamienica krakowska. Wiek XIII-XV", Józef Stanisław Jamroz, Kraków 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Józef Stanisław Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 809
"Das 15. Jahrhundert von...", Erich Meuthen, München Wien 1980 : [recenzja] Sławomir Gawlas Erich Meuthen (aut. dzieła rec.) s. 810
"Die Schlacht bei Tannenberg. Quellenkritische Untersuchungen", Sven Ekdahl, Berlin 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 810-812
"Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 6", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 812
"Från borgarståndets storhedstid. Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen", Andreas Tjerneld, Stockholm 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Andreas Tjerneld (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego", Michał Kondratiuk, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Michał Kondratiuk (aut. dzieła rec.) s. 909
"Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne", Janusz Dunin, Zdzisław Knorowski, Łódź 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) Zdzisław Knorowski (aut. dzieła rec.) s. 915
"Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 919-920
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom VII: Zawiera dokumenty nr 401-733 z lat 1401-1415", wyd. i oprac. Antoni Gąsiorowski i Ryszrd Walczak, komentarzem opatrzył Antoni Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.) s. 921-922
"Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego", Włodzimierz Dworzaczek, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Włodzimierz Dworzaczek (aut. dzieła rec.) s. 923-924