Znaleziono 63 artykuły

Gerard Labuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O opacie Stanisławie, autorze "Kroniki Oliwskiej" z połowy XIV wieku Gerard Labuda s. 5-16
Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa? Gerard Labuda s. 7-27
Historiograficzne założenia syntezy Historii Kaszubów Gerard Labuda s. 7-20
Kto był założycielem biskupstwa płockiego? Gerard Labuda s. 9-11
Bolesław Krzywousty i jego czasy (1085-1102-1138) - jakim był?, - jak go widzimy?, - jak go oceniamy? Gerard Labuda s. 10-15
Szkice historyczne XI wieku : początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu Gerard Labuda s. 23-64
Zapiski rocznikarskie w "Żywotach świętego Stanisława" Wincentego z Kielczy Gerard Labuda s. 29-40
Kiedy książę Bolesław Krzywousty stał się lennikiem księcia czeskiego w ziemi kłodzkiej? : Przyczynek do krytyki "Kronikt Czechów" Kosmasa Gerard Labuda s. 91-97
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku : (studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Gerard Labuda Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 99-100
Trzynastowieczne dokumenty premonstratensek w Żukowie w dyplomatariuszu przeora kartuskiego Jerzego Schwengla Gerard Labuda s. 103-114
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Galla Anonima mit genezy Polski : studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego", Czesław Deptuła, Lublin 1990 : [recenzja] Gerard Labuda Czesław Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 114-116
W sprawie autorstwa i miejsca napisania "Żywotu pierwszego" Świętego Wojciecha Gerard Labuda s. 115-130
Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej "Kroniki dziejów Polski", na Anonima-Wenecjanina Gerard Labuda s. 117-125
"Pamiętniki i autobiografie światowe", Andrzej Cieński, Wrocław 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk : uzupełnienia do tomów I-IV, sygnatury 1-4258", oprac. Przemysław Szafran, Wrocław 1988 : [recenzja] Gerard Labuda Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku : kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele", pod red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka, Toruń 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", T. I: "Czasy średniowieczne", Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich", Władysław Korcz, Zielona Góra 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Bizancjum w przekazach >>Annales<< Jana Długosza", Wincenty Swoboda, "Balcanica Posnaniensa" 4 (1989), s. 27-55 : [recenzja] Gerard Labuda Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Benedicti Miniritae dicti chronica et eius continuatio", edidit Ladislaus Dušek, "Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Lublin-Kraków 1989, s. 323-459 : [recenzja] Gerard Labuda Ladislav Dušek (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla Anonima : rozważania etymologiczne", Andrzej Bańkowski, "Onomastica" 34 (1989), s. 103-138 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 125
"Studien über die Anfänge der Mission in Livland", hrgb. von Manfred Hellmann, Sigmaringen 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Manfred Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Wstęp do studium źródłoznawczego "Rocznika Sędziwoja", Wojciech Drelicharz, "Studia Historyczne", t. 35, 1992, s. 291-306 : [recenzja] Gerard Labuda Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Kronika Thetmara", tł. (z tekstu łac.), wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Labuda Marian Zygmunt Jedlicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Polonika zbierane po świecie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 144
"Zaludnienie ziem polskich w czasach Bolesława Chrobrego", Tadeusz Ładogórski, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", 50 (1989), s. 21-30 : [recenzja] Gerard Labuda Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. I", Paryż 1991 : [recenzja] Gerard Labuda s. 157
"Historia Pomorza", t. II, cz. 1, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 164
"Losy biblioteki klasztornej Kartuzów kaszubskich na tle dziejów Kartuzji Paradisi Beatae Mariae", Teresa Borawska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 43, 1993, s. 15-35 : [recenzja] Gerard Labuda Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"O monarchii Gallowej", Jan Adamus, Warszawa 1952 : [recenzja] Gerard Labuda Jan Adamus (aut. dzieła rec.) s. 186-193
Wojna z Tatarami w roku 1241 Gerard Labuda s. 189-224, 417-418
"Les origines de la civilisation européenne", Henri Brugmans, Paris 1958 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy - na drogach zagubionej i odnalezionej wspólnoty Gerard Labuda s. 191-195
"Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, cz. 1", Gerard Labuda, Poznań 1960 : [recenzja] Henryk Łowmiański Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Kronika franciszkanów wejherowskich-zapoznany nabytek historiografii klasztornej z połowy XVII w.", Gerard Labuda, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 197
"Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji", Gerard Labuda, Poznań 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 205-206
O źródłach "Kroniki pruskiej" Piotra z Dusburga : (na marginesie pracy Marzeny Pollakówny, "Kronika Piotra z Dusburga") Gerard Labuda s. 217-243
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", t. 1, Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Joachim Zdrenka Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej : antologia tekstów", wyboru dokonał i oprac. Gerard Labuda, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 225
O Pomorzu jako ojczyźnie Kaszubów : dzieło nowatorskie Gerard Labuda s. 233-251
"Pierwsze państwo słowiańskie : państwo Samona", G. Labuda, Poznań 1949 : [recenzja] Kazimierz Tymieniecki Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 260-268
O świętym Wojciechu raz jeszcze Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 261-286
"Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittelalter : bis zur Mitte des 15 Jahrhunderts, t. I-II", Karl Jacob, Berlin 1943 : [recenzja] Gerard Labuda Karl Jacob (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228-1454 Gerard Labuda s. 280-337, 541-543
Próba syntezy historii kultury Pomorza w pierwszej połowie XIX stulecia Gerard Labuda s. 313-329
"Der konstantinische Patriziat", Wilhelm Heil, Basel-Stuttgart 1966 : [recenzja] Gerard Labuda Wilhelm Heil (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"A History of Attila and the Huns", E. A. Thompson, Oxford 1948 ; "Attila und die Hunnen", Franz Altheim, Baden-Baden 1951 : [recenzja] Gerard Labuda Franz Altheim (aut. dzieła rec.) E. A. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 340-345
"Dzieje Szczecina, t. 1", pod red. Władysława Filipowiaka i Gerarda Labudy, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Władysław Filipowiak (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352
Nowa synteza dziejów społecznych kościoła polskiego w średniowieczu : (Kościół w Polsce t. I: Średniowiecze, Kraków 1968) Gerard Labuda s. 375-389
"Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie", Gerard Labuda, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona", przetł., wstęp i komentarz oprac. Jan Wikarjak, przedm. opatrzył Gerard Labuda, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Dygo Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 410
"Bogusław I, książę Pomorza Zachodniego", Kazimierz Myśliński, Bydgoszcz 1948 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Polska a Pomorze Zachodnie po śmierci Krzywoustego", Kazimierz Myśliński, "Roczniki Historyczne" 17 (1948), s. 1-67 : [recenzja] Gerard Labuda Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego", Bronisław Włodarski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 76, 1971 : [recenzja] Gerard Labuda Bronisław Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 459-460
O tomie II "Historii Pomorza" Władysław Czapliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 473-480
Mazury i Warmia w "Szkicach z dziejów Pomorza" Andrzej Wojtkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 495-501
Na marginesie wspomnień biskupa Ludwika Łętowskiego Gerard Labuda s. 593-595
"Węzłowe problemy dziejów Prus XVII-XX wieku. Materiały z sesji naukowej w UAM (11 i 12 VI 1970)", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1971 : [recenzja] Adam Galos Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 693-695
"L'Europe prend le large : recherches européennes", Henri Brugmans, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 819-821
"Vingt-huit siècles d'Europe : la conscience européenne à travers les textes d'Hésiode à nos jours", Denis de Rougemont, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Denis de Rougemont (aut. dzieła rec.) s. 821-822