Znaleziono 51 artykułów

Joanna Krauze-Karpińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Słowo i obraz: od humanizmu do oświecenia" : Sprawozdanie z seminarium Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Nieborów, 29 IX - 1 X 1977 Joanna Krauze-Karpińska s. 39-45
"Polski przekład romansu o Bonie i edytorska inicjatywa wydawnicza J.E.Minasowicza", Józef A. Baliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef A. Baliński (aut. dzieła rec.) s. 171
"Osobliwe wydarzenie u grobu św. Antoniego w Padwie w r. 1350", Henryk Barycz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 177
">>Prawa polskie nie mogą nigdy upaść<<. (Kilka uwag o nie rozpoznanym chwalcy Kochanowskiego)", Andrzej Biernacki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 179
"Poezja łacińska w Polsce doby Oświecenia", Maria Garbaczowa, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Meropa<<: pierwsza tragedia klasyczna w teatrze narodowym", Marek Dębowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Marek Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta", Jarosław Maciejewski, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Nordischer Mercurius<< (1683-1684) w zbiorach Biblioteki Ossolineum", Barbara Górska, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Barbara Górska (aut. dzieła rec.) s. 226
"Refleksja historycznoliteracka w pracach polskiego Oświecenia poświęconych literaturze", Zdzisław Libera, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 229
"Polskie badania nad retoryką. Stan i potrzeby", Jakub Zdzisław Lichański, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 229
"Piotr Gaszowiec jako autor >>Komputu nowego<< i >>Kalendarza<< w najstarszym druku krakowskim', Mieczysław Markowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mieczysław Markowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Próba socjalnej lekcji mądrości. (W kręgu socjotechniki >>Rozmów<< G.H.Lubomirskiego)", Bożena Chodźko, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Bożena Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 241
">>Castus Joseph<< na scenie", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 243
"Pojęcie poematu w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej", Teresa Michałowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 245
"Na śladach Albina Mollera w Polsce", Rafał Leszczyński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Rafał Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Jana Kochanowskiego żywot i sprawy: materiały, komentarze, przypuszczenia", Mirosław Korolko, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 256
"O >>Wierszach różnych<< Ignacego Krasickiego", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 257
"Problemy filologiczne w >>Księgach hetmańskich<< Stanisława Sarnickiego", Jakub Zdzisław Lichański, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
"O >>Poczciwości<< od Albertiego do Reja", Riccardo Picchio, Tłum. A.Kreisberg, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Pieśń o Podhorcach<< Jakuba Sobieskiego", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 262
"Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku", Józef Magnuszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Najdawniejsze echa poezji Horacego w literaturze polskiej", Marian Plezia, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 263
">>Straszliwe widzenie<< Piotra Pęgowskiego. Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej", Jacek Sokolski, "Ze Skarbca Kultury”, z.41 (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 268
"Uwagi Wacława Potockiego nad ustrojem Rzeczypospolitej", Ewa Bem, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Ewa Bem (aut. dzieła rec.) s. 268
">>Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona...<<. Rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego", Krystyna Nizio, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Nizio (aut. dzieła rec.) s. 277
"Sodalitas Litteraria Vistulana. Nikłe świadectwo o działalności Towarzystwa w świetle korespondencji Celtise", Jerzy Starnawski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia", Janusz Maciejewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 280
"O kole Trzecieskiego (Starszego)", Wacław Urban, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 287
"Biblioteka ostatniego Jagiellona: pomnik kultury renesansowej", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 288
"Utwory Jana Kochanowskiego na scenach polskich w latach 1980-1984 (w świetle materiałów rzeczowo-liczbowych)", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 289
"Aspekt genologiczny >>Franciszek<< Jana Kochanowskiego", Stefania Skwarczyńska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 295
"O stylu prozy Jana Kochanowskiego", Maciej Włodarski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Ignacy Roman Plenkiewicz- badacz życia i twórczości Jana Kochanowskiego", Michał Fidelus, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Michał Fidelus (aut. dzieła rec.) s. 298
"Nowe Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele >>Officina Ferraria<< z roku 1612", Red. A.Jarosz, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 302
"Józef Przyborowski jako badacz i wydawca dzieł Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 306
"Konkury Seweryna Rzewuskiego i Kazimierza Nastora Sapiehy o rękę Anny z Cetnerów Sanguszkowej w poezji", Krystyna Maksimowicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 312
"Fikcja i historia u Długosza", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 321
"Bartłomiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki", Krystyna Płachcińska, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Retoryka w XV stuleciu: Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej", Red. M.Frankowska-Terlecka, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 340
"Poglądy Jana Rymarkiewicza na >>Pieśń świętojańską o Sobótce<< Jana Kochanowskiego", Anna Krajewska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Jan Kochanowski", Zofia Szmydtowa, wyd.3, zmien. Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 342
"Trzy siedemnastowieczne pieśni o śmierci", Jacek Sokolski, "Literatura Ludowa" nr 3 (1988) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Nieznane rozgraniczenia dóbr ziemskich Kochanowskiego", Wacław Urban, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 354
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", Oprac. i wstęp J.Gruchała i S.Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 358
"Dedykacja Sebastiana Fabiana Klonowica", Halina Wiśniewska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Teatr polskiego renesansu. Antologia", Oprac. J.Lewański, Warszawa 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 370
"Renesans w literaturze europejskiej i polskiej", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 376
"Z problemów barokowej metaforyki miłości", Magdalena Walendzik-Sańko, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Magdalena Walendzik-Sańko (aut. dzieła rec.) s. 432
"Polonika w dwóch wydaniach łacińskiej gramatyki Jana Ursinusa >>Methodicae grammaticae libri quatuor<< (Lwów 1592, Zamość 1640)", Halina Wiśniewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Krauze-Karpińska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 434
"Erotyzm w literaturze dawnych wieków", Zdzisław Wróbel, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 440
"Poeci polscy manieryzmu i baroku. Style i postawy", Kazimiera Żukowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Kazimiera Żukowska (aut. dzieła rec.) s. 446