Znaleziono 54 artykuły

Teresa Lancholc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z problemów barokowej fantastyki i groteski. / Na marginesie twórczości Krzysztofa Piekarskiego Teresa Lancholc Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 110
"Związki staropolskie z kulturą niderlandzką a problem >>renesansu północnego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 122
"Stylizacja biblijna w >>Pieśniach muz sarmackich<< Jana Jurkowskiego", Maria Eustachiewicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"O Erazmie i Reju", Zofia Szmydtowa, Warszawa 1972: [recenzja] Teresa Lancholc Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 150
"Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w.", Janusz Pelc, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 152
"Krzysztof Kochanowski, bratanek Jana z Czarnolasu", Władysław Berbelicki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Władysław Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 156
"Barok", Alojzy Sajkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Sarmackie epitafium Justusa Lipsjusza", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 160
">>Dafne<<- zaginiony dramma per musica sceny władysławowskiej. (Próby rekonstrukcji zawartości utworu)", Anna Szweykowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 162
"Nad fraszką >>Jan Kochanowski do Stanisława, brata swego<<", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 162
">>Maryjannie... wdzięcznej dziecinie...<< czyli żale barokowe", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliteracki" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Piotr Rojzjusz w opiniach współczesnych i potomnych", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dwaj pierwsi pisarze polscy na Śląsku Cieszyńskim", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wierszowana suplika chłopów kowieńskich z końca XVIII w.", Anna Kaupuż, Andrzej Litwornia, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 183
"Jedna czy dwie poetyki Jana Andrzeja Morsztyna", Jadwiga Kotarska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Teresa Lancholc Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Średniowieczna poezja polskich żaków", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki", T. 64 (1973), z. 1 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pigoniowe spotkania ze staropolszczyzną", Jan Okoń [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 197
"Losy księgozbiorów wileńskich. Studia o Książce. T.14", Henryk Dubowik, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 199
"Temat: Kopernik", Ryszard Matuszewski, "Odra" R. 13 (1973) : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Beniaminek czy podrzutek. Głosy o literaturze dla dzieci i młodzieży", Wybór: H.Bielawska, Warszawa 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 216
"Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy", Adam Jarzębski, Warszawa 1974 : [recenzja] Teresa Lancholc Adam Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Walerian Otwinowski jako tłumacz z łaciny (>>Georgik<< Wergilego i >>Metamorfoz<< Owidiusza)", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Philobiblon polski", Cecylia Dunin, Janusz Dunin, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Cecylia Dunin (aut. dzieła rec.) Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 240
"O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej", Andrzej Nowicki, "Studia o Książce" T.14, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Poeta wstępującego baroku", Ryszard Warchoł, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 245
"Religia Kochanowskiego a polska kultura renesansowa", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 247
"Łacińska twórczość pisarzy polskiego Oświecenia (zagadnienia wstępne)", Maria Garbaczowa, Kielce 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 248
"Rozprawy z dziejów oświaty", Red. J.Miąso, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 255
"Miscellanea staropolskie. 4.", Red. nauk. R. Pollak, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc R. Pollak s. 264
"Losy bibliotek wielkopolskich w okresie II wojny światowej", Anna Walendowska-Garczarczyk, "Studia o Książce' T.14, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Walendowska-Garczarczyk (aut. dzieła rec.) s. 267
"Typy informacji o nauce w polskim czasopiśmiennictwie naukowym XIX wieku na przykładzie >>Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego<< (1817-1872)", Małgorzata Korczyńska, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Małgorzata Korczyńska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Przegląd badań nad historią bibliotek w Polsce", Bogumiła Kosmanowa, "Rocznik BN" XVI, Warszawa 1981 : [recenzja] Teresa Lancholc Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311
"Literatura piękna na łamach >>Monitora Różnych Ciekawości<<", Wanda Krotos, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Wanda Krotos (aut. dzieła rec.) s. 315
"Nauka i uczeni na łamach >>Monitora<< (1765-1785)", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Stemnata w drukach polskich XVI wieku", Franciszek Filarczyk, Zielona Góra 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Franciszek Filarczyk (aut. dzieła rec.) s. 324
"Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w służbie narodu i nauki. 1857-1918", Bernard Piotrowski, Poznań 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Bernard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 324
"Roczniki Biblioteczne R.24, 1980, z.2", Red. nacz. A.Knot, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 338
"Staropolskie frywolności plebejskie", Wybór i wstęp S.Grzeszczak, Białystok 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 350
"Jan Kochanowski i epoka Renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety. 1530-1980", Red. T.Michałowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 356
"Pamiętnikarze o Wolnym Mieście Krakowie i wartość źródłowa ich relacji", Jerzy Kozakiewicz, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Jerzy Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 370
"Testamenty i inwentarze ruchomości mieszczan krakowskich jako źródło do badań nad dziejami czytelnictwa w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki PAN" w Krakowie, XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lancholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 384
"O edukacji Polaków. Materiały z XVI-XVII wieku", Wybór i oprac.: T.Duralska-Macheta,, Wstęp B.Suchodolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 404
"Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.28", Red. J.Tazbir, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 406
"Poezja polska XVIII wieku. Wyd.2 uzupełnione", Wybór i wstęp: Z.Libera, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 416
"Rocznik Warszawski. 17", Red.: A.Gieysztor, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 430
"Roczniki Biblioteczne. R.25 (1981). z.1-2", Red.: K.Maleczyńska, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 430
"Rozprawy z dziejów oświaty. T.25", Red. J.Miąso, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 432
"Listy okresu odsieczy wiedeńskiej", Maria Kazimiera Sobieska, Jan Sobieski, (Częściowo tłum. z francuskiego), Wstęp Z.Wójcik, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Kazimiera Sobieska (aut. dzieła rec.) Jan Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 444
"Sprawozdania. 1981", Red. F.Pluta, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 446
"Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 480
"Księgarnia Antoniego Hierata w Krakowie", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 494