Znaleziono 62 artykuły

Adam Karpiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O konsekwencjach "wieku rękopisów" : rekonstruowanie epoki Adam Karpiński s. 5-21
Образ палача и жертвы в произведении В. Зазубрина «Щепка» Adam Karpiński s. 16-23
Sęp, Kasia i Narcyz Adam Karpiński s. 41-50
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jan Kochanowski 1584-1984: epoka - twórczość - recepcja Adam Karpiński s. 42-57
Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa Adam Karpiński s. 73-88
Ripa w pigułce Adam Karpiński s. 75-82
"Kultura żywego słowa w dawnej Polsce" Adam Karpiński s. 94-99
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) John Lee (tłum.) s. 97-101
Próba fenomenologicznego opisu bytu społecznego = Attempt of Phenomenological Description of Social Being Adam Karpiński s. 117-133
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 126-135
"Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993]", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995 : [recenzja] Beata Cieszyńska Dariusz Chemperek (aut. dzieła rec.) Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 131-138
Pod skrzydłami Profesora Adam Karpiński s. 147
"O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Barokowy świat człowieka : refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Grzegorz Raubo, Poznań 1997 : [recenzja] Adam Karpiński Grzegorz Raubo (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"O czasowniku >>mieć<< W XVI wieku i dziś", Krystyna Wilczewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Wilczewska (aut. dzieła rec.) s. 182
"W poszukiwaniu formuły gatunkowej eseju", Alicja Witkowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 182
Kultura słowiańska a jednowymiarowa kultura Zachodu Adam Karpiński s. 183-189
Wprowadzenie [Zagadnienia krytyki teksty : I] Adam Karpiński s. 186-187
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich : próba przekroju", Adam Karpiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu : wzory - warianty - zastosowania", Dariusz Śnieżko, Warszawa 1996 : [recenzja] Adam Karpiński Dariusz Śnieżko (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Hieronim Morsztyn-pierwszy z rodu poetów", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 202
"Proza jako ujarzmienie żywiołu życia", Witold Nawrocki, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 203
">>Wiersze<< z północnej Rusi XIV wieku", Roman Jakobson, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 206
"Ekspresja aforyzmu", Krzysztof Wichary, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Krzysztof Wichary (aut. dzieła rec.) s. 209
"Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Necessitas et Ars : studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi", t. 1-2, pod red. Barbary Otwinowskiej, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Kowalczyka i Adama Karpińskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Danuta Künstler-Langner Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 372, Katowice 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Uwagi o modzie wiejskiej w obyczajowości i literaturze XVII w.", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 238
">>Vitae regum Polonarum<< Klemensa Jenickiego w przekładzie Jana Achnacego Kmity", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Koncept w kulturze staropolskiej", pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka, [w]: „Źródła i Monografie”, t. 289, Lublin 2005 : [recenzja] Grzegorz Raubo Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Pawlak (aut. dzieła rec.) Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 247-258
"Europejskość i swojskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, "Czytelnik", Warszawa 1984 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 249
"Wyrażenie stosunków czasowych w hebrajskim tekście >>Psalmów<< i w >>Psałterzu Dawidowym<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Woronczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Folklor historyczny i ruchy ludowe w Rosji XVII-XVIII wieku", Marija B. Pluchanówna, Tłum. N.Janus, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Marija B. Pluchanówa (aut. dzieła rec.) s. 264
"Problem interpunkcji w teoriach retorycznych Jakuba Górskiego i Benedykta Herbesta", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 275
"Sztuka tworzenia : podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 287-294
Marksa uwięźnięcie w kulturze przyczyną utopijności utopii komunistycznej Adam Karpiński s. 289-318
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza", Halina Wiśniewska, Lublin 1985 : [recenzja] Adam Karpiński Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 321-329
"Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne", Ion Constantin Chitimia, Tłum. (z rum.) Z. Hryhorowicz (i in.),Red. H. Misterski, Warszawa 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Ion Constantin Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 332
"Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1. Małopolska. cz.1: wiek XV-XVI. Praca zbiorowa", Aut. D. Bacewiczowa (i in.), Red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński s. 342
"Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych", Mieczysław Brahmer, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 348
"Synteza historycznoliteracka wobec początków literatury polskiej", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 352
"Michał Korycki-elegantissimus poetarum", Maria Garbaczowa, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 358
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju", Adam Karpiński, "Studia staropolskie" T.XLIX, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 362
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald Pelcowa, Wrocław 1981 : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 365
"Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny. Wprowadzenie wydawnicze do edycji", Jan Kochanowski, Oprac. M.R.Mayenowa (i in.), Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 376
"Kamień Palmiry i ruiny Rzymu. Z dziejów recepcji Volneya w Polsce", Grażyna Królikiewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 382
"Zapomniane dzieło Jakuba Lubelczyka", Katrzyna Meller, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 388
"Literatura barska (antologia)", wydanie drugie, uzupełnione i zmienione, opracował Janusz Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 108, ss. C, 400 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 390-399
"Miscellanea staropolskie. 5", Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński s. 390
"Ziemiaństwo. Reprodukcja pierwodruku", Kajetan Koźmian, Posłowie: M.Kaczmarek, K.Pecold, Wrocław 1981 : [recenzja] Adam Karpiński Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) s. 391
"O autorstwie >>Roksolanek<< Ziomorowica. W świetle analiz stylometrycznych", Krystyna Płachcińska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 396
">>Leniwi chłopi<< czy >>chytrzy kmiecie<< w tytule XV-wiecznej satyry?", Zbigniew Przybyła, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 400
"Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.27", Red. J.Tazbir, Warszawa 1982 : [recenzja] Adam Karpiński s. 404
"Kallimach doświadczony", Joanna Olkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Adam Karpiński Joanna Olkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 405
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.20", Red. M.Kosman, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński s. 410
">>Mladost, podaj mi krila!<<. Z dziejów jednego wersu w słoweńskich przekładach >>Ody do młodości<<", Tone Pretnar, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Tone Pretnar (aut. dzieła rec.) s. 411
"Stanisław Dobrzycki- badacz literatury staropolskiej z perspektywy półwiecza", Maria Wichowa, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 418
"Z realiów >>Monachomachii<< Krasickiego", Tadeusz Witczak, "Ruch Literacki" z. 3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 420
"Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII w. Na podstawie rękopisów Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy", Barbara Smolińska, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Barbara Smolińska (aut. dzieła rec.) s. 442