Znaleziono 16 artykułów

Jan Ślaski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów inspiracji włoskich w weryfikacji polskiej (od Kochanowskiego do Młodej Polski) Jan Ślaski s. 47-60
Z dziejów "Satyra" Kochanowskiego w Oświeceniu Jan Ślaski s. 75-91
"Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie", red. Teresa Michałowska, Jan Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marek Prejs Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 156-164
"Perspektywy komparatystyczne w studiach nad piśmiennictwem Polski i Węgier doby Renesansu", Jan Śląski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 166
Czy jeszcze jedno źródło "Żywota człowieka poczciwego"? Jan Ślaski s. 199-222
"Historia o królowej Polski", Jan Ślaski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jan Ślaski Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 208-229
Giovanni Maver i padewskie początki polonistyki uniwersyteckiej we Włoszech Jan Ślaski s. 251-258
"A lengyel magyar hagyományok újjászületése", Lajos Hopp, Budapest 1972, Akadémiai Kiadó, ss. 166 + 8 wklejek ilustr.; "A Rákóczi-emigráció Lengyelországban", Lajos Hopp, Budapest 1973, Akadémiai Kiadó, ss. 228 + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Ślaski Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) s. 339-348
"Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych", komitet redakcyjny: István Csapláros, Lajos Hopp, Jan Reychman, László Sziklay, redaktor wersji polskiej Jan Reychman, przy współudziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, ss. 528 : [recenzja] Jan Ślaski István Csapláros (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Jan Reychman (aut. dzieła rec.) I. Sieroszewski (aut. dzieła rec.) László Sziklay (aut. dzieła rec.) s. 343-351
"Z dziejów >>Satyra<< Kochanowskiego w Oświeceniu", Jan Śląski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 346
"Renesans - manieryzm - barok", Tibor Klaniczay, wybór i posłowie Jan Ślaski, przeł. z węgierskiego Elżbieta Cygielska, Warszawa 1986 : [recenzja] Janusz Pelc Elżbieta Cygielska (aut. dzieła rec.) Tibor Klaniczay (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 371-377
"Literatura staropolska w kontekście europejskim : (związki i analogie) : materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975)", pod redakcją Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Janusz Tazbir Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Kochanowski u Szymona Starowolskiego i Girolana Chiliniego (z dziejów wiadomości o poecie za granicą)", Jan Śląski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Martona Csombora podróż po Polsce", tł. Jan Ślaski, Warszawa 1961 : [recenzja] Edward Mierzwa Jan Ślaski (tłum.) s. 393-395
"A krakkói egyetem és a magyar müvelödés : adalékok a magyar-lengyel kapcsolatok XV-XVI. századi történetéhez", Endre Kovács, Budapest 1964 : [recenzja] Jan Ślaski Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 505-508