Znaleziono 29 artykułów

Jerzy Syryjczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 26 kwietnia 1982 r. Tadeusz Pawluk Jerzy Syryjczyk s. 7-8
Wkład ks. prof. Mariana Myrchy do nauki kościelnego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 19-41
Wymiar kar "latae sententiae" w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Jerzy Syryjczyk s. 41-64
Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Jerzy Syryjczyk s. 75-112
Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II Jerzy Syryjczyk s. 85-96
Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 111-124
Krzywoprzysięstwo w systematyce kanonicznego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 121-134
Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w Projekcie prawa karnego z 1973 r. oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 127-156
Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 147-163
Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego Jerzy Syryjczyk s. 151-174
Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 173-208
Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 173-196
"Podręcznik prawa kanonicznego", t. 1-4, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Problem apostazji od wiary w projektach nowego prawa kościelnego Jerzy Syryjczyk s. 177-185
Nauczanie katechetyczne w świetle przepisów prawa kanonicznego Jerzy Syryjczyk s. 187-197
Ochrona wolności przy wyborze stanu duchownego w świetle kan. 2352 Jerzy Syryjczyk s. 187-197
Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym Jerzy Syryjczyk s. 203-229
"Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego", Florian Lempa, Lublin 1991 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Florian Lempa (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"L'imputabilità dell'atto delittuoso in diritto romano", A. Biscardi, "Apollinaris", 52, 1979, nr 1-2 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Antonio Biscardi (aut. dzieła rec.) s. 249-251
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Considerazioni sulle Costituzioni contenute nella rubrica "De Apostatis" nei Codici Giustinianeo e Teodosiano", Alberta Giandomenici, "Apollinaris", 52, 1979, nr 3-4 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Alberta Giandomenici (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Jerzy Syryjczyk s. 259-269
"La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Libera Gerosa, Fribourg 1984 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Libera Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 274-284
Stan wyższej konieczności w prawie karnym kanonicznym Jerzy Syryjczyk s. 281-299
"Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano", Lucio De Giovanni, Napoli 1980 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Lucio De Giovanni (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Bibliografia zagadnień związanych z reformą kościelnego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 299-304
"Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w schemacie 1973 kan. 10 § 3", F. Wycisk, "Prawo Kanoniczne", 22, 1979, nr 3-4 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Franciszek Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Sesja naukowa pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej Jerzy Syryjczyk s. 317-319
Sympozjum Sekcji Kanonistów przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Katolickiej : (11 maja 1987 r.) Jerzy Syryjczyk s. 321-331
"Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz", J. Syryjczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Adamczyk Jerzy Syryjczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-368