Tytuł Kultura - Media - Teologia
ISSN 2081-8971
Wydawca Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kultura - Media - Teologia
2013, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ przekazu medialnego na współczesny wzorzec męskości a implikacje dla edukacji = Impact of media coverage on the modern pattern of masculinity and the implications for education Katarzyna Siewicz s. 8-21
Edukacja patriotyczna w lokalnych katolickich rozgłośniach radiowych w Polsce : mikrostudium na wybranych przykładach = Patriotic education in regional catholic radio stations in Poland. Micro study on selected example Alina Gut s. 22-34
Wykorzystanie założeń wychowawczego systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w edukacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem problemu manipulacji = Usage of the preventive system’s postulates in media literacy education with particularly considered problems of manipulation Dorota Sys s. 35-43
Szanse i zagrożenia związane z używaniem komputera a problematyka wychowania dziecka w rodzinie = Opportunities and risks associated with the use of a computer and the problems of raising a child in the family Marek Sobisz s. 49-59
Dziennikarz w czasach Polski Ludowej : podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym = A journalist at the time of PRL. The similarities between the real image and movies Agnieszka Barczyk s. 61-72
Dziennikarz – specjalista : zasady pracy dziennikarza religijnego = journalist – specialist. The principles of religious journalist's work Joanna Sosnowska s. 73-91
Prasa jako forum ideologicznego ataku liberalnej lewicy na Kościół katolicki = The media as the forum of the ideological attack of liberal leftists on catholic Church Barbara Stanisławczyk s. 92-109
Współczesne mityzacje rzeczywistości społecznej w świetle ogłoszeń prasowych = Myth in contemporary society Ewelina Kotarba s. 110-120
Pokusa chciwości – zagrożenia związane z ryzykownym inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych w świetle katolickiej nauki społecznej = Temptation of greed – threat of risky investment on the stock exchange in the context of the catholic social teaching Kamil Goral s. 122-134
Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2013 s. 136-137