Znaleziono 102 artykuły

Jerzy Piaskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podręcznik metalurgii M. W. Łomonsowa z 1763 r. Jerzy Piaskowski s. 3-32
Analiza sieciowa postępu technicznego w przemyśle Jerzy Piaskowski s. 19-27
Ze studiów nad poematem hutniczym W. Roździeńskiego Officina ferraria Jerzy Piaskowski s. 31-56
Technologia metali w Tajemnicach Aleksgo Pedemontana Jerzy Piaskowski s. 53-65
Le développement de la technologie d'acier rt du fer en Pologne d'après les examinations métellographiques des produits anciens Jerzy Piaskowski s. 55-76
Określanie pochodzenia dawnych przedmiotów na podstawie analizy cech Jerzy Piaskowski s. 61-97
Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych ze średniowiecznej wsi Dracy, Burgundia (Francja) Jerzy Piaskowski s. 65-84
Sprawozdanie z metaloznawczych badań dawnych przedmiotów żelaznych w latach 1955-1962 Jerzy Piaskowski s. 77-86
"Tysiąc lat polskiej techniki", Bolesław Orłowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", Kazimierz Bielenin, Kielce 1992 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Kazimierz Bielenin (aut. dzieła rec.) s. 95-106
"Metalurgy in Archeology. A Prehistory of Metalurgy in the British Isles", R. F. Tylecote, London 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski R. F. Tylecote (aut. dzieła rec.) s. 98-99
O archeologicznej krytyce koncepcji starożytnego żelaza świętokrzyskiego. Uzupełnienie odpowiedzi drowi R. Pleinerowi Jerzy Piaskowski s. 105-108
"Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego", Walenty Roździeński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Walenty Roździeński (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Analysis of Ancient Metals", Earle R. Caley, Oxford [etc.] 1964 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Earle R. Caley (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Kultura materialna starożytnej Grecji. Zarys", pod red. Kazimierza Majewskiego : [recenzja] Jerzy Piaskowski Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Four Outstanding Researches in Metallurgical History", C. S. Smith, Baltimore 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Sources for the History of the Science of Steel, 153201786", C. S. Smith, Cambridge-London 1968 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.", T. 1-2, Henryk Łowmiański, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Hutnictwo żelazne na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku", Zbigniew Kwaśny, Wrocław 1968 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Zbigniew Kwaśny (aut. dzieła rec.) s. 136-138
Wiadomości o minerałach i metalach w encyklopedii B. Chmielewskiego Nowe Ateny (1745-1756) Jerzy Piaskowski s. 143-168
"Metalurgia. Wykłady z lat 1783-1787 w Szkole Głównej Koronnej", Jan Dominik Jaśkiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Zbigniew Wójcik Jan Dominik Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 144-151
"Zagadki starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego", Jerzy Piaskowski, Kraków 1968 : [recenzja] Kazimierz Bielenin Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"Die Entwicklung der Zahnrad-Technik. Zahnformen und Tragfähigkeitsberechnung", Hans-Christian von Seher-Thoss, Berlin-Heidelberg-New York 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Hans-Christian von Seher-Thoss (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Dalsze badania metaloznawcze starożytnych przedmiotów żelaznych z ziemi kieleckiej Jerzy Piaskowski s. 151-198
"Damasskaja stal w stranach basseja Bałtijskiego moria", A. K. Antein, Riga 1973 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. K. Antein (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Boże Igrzysko. Historia Polski", Norman Davies, Kraków 1996 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"The Black Country Iron Industry. A Technical History", W. K. V. Gale, London 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski W. K. V. Gale (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Traktat o kamieniu filozoficznym", Michał Sędziwój, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Michał Sędziwój (aut. dzieła rec.) s. 158-161
[W sprawozdaniu z konferencji] Jerzy Piaskowski s. 163
"Le problème des métaux dans la science antique", Robert Halleux, Paris 1974 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Robert Halleux (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I-IV w.)", J. Wielowiejski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski J. Wielowiejski (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Made of Iron", Houston 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 186-187
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. 1945-1970", Aleksander Bocheński, Kraków 1997 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 188-195
Odkrycie węgla w stali Jerzy Piaskowski s. 212-213
Biuletyny brytyjskiej Historical Metallurgy Group w latach 1963-1966 Jerzy Piaskowski s. 214-217
VII Międzynarodowy Kongres Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych w Pradze Jerzy Piaskowski s. 227-229
Setna rocznica pierwszego polskiego podręcznika odlewnictwa Jerzy Piaskowski s. 232-233
Dawna stal "damasceńska" (bułat) w świetle nowoczesnego metaloznawstwa Jerzy Piaskowski s. 241-247
Metalurgia w końcu XVIII wieku w świetle dzieła Krzysztofa Kluka "Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie" Jerzy Piaskowski s. 271-303
"The Coming of the Age of Steel", Theodore W. Wertime, Leiden 1961 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Theodore A. Wertime (aut. dzieła rec.) s. 276
Application of a Microprobe Analyser to the Examination of Ancient Iron Objects Jadwiga Bryniarska Jerzy Piaskowski s. 283-307
W setną rocznicę wydania pierwszego polskiego podręcznika odlewnictwa Jerzy Piaskowski s. 301-311
O zastosowaniu analizy sieciowej w badaniach wczesnych faz rozwoju techniki : odpowiedź na uwagi B. G. Scotta Jerzy Piaskowski s. 313-316
Ile lat liczy w Polsce proces dymarski? Jerzy Piaskowski s. 331-332
"Rennverfahren und Anfänge der Roheisenerzeugung. Zur Metallurgie und Wärmetechnik der alten Eisengewinnung. Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Fachausschusbericht 9.001", Bernard Ossan, Düsseuldorf 1971 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bernard Ossan (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Le fer à travers les âges. Hommes et Techniques", Nancy 1956 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 340-341
Dyskusja nad koncepcją starożytnego żelaza świętokrzyskiego : w odpowiedzi drowi R. Pleinerowi Jerzy Piaskowski s. 349-358
"Lob des Eisens. Ein Mozaik der Weltliteratur", Franz Friedrich Heller, Düsseldorf 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Franz Friedrich Heller (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego", Aleksander Bocheński, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806", Wojciech Zaleski, Madryt 1967 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Wojciech Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 356-357
"Polska książka odlewnicza na przestrzeni wieków", Jerzy Piaskowski, Kraków 1968 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Metallkundliche Aussagen an alten Eisenfunden", Richard Pusch, Düsseldorf 1974 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Richard Pusch (aut. dzieła rec.) s. 364-367
Badania przedmiotów metalowych z grodziska w Zawadzie Lanckorońskiej (pow. Brzesko) Jerzy Piaskowski s. 375-389
"Melnais metals Latvija", A. Anteins, Riga 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. Anteins (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Metalurgia miedzi, ołowiu i srebra w Europie środkowej od XV do końca XVIII w.", Tadeusz Dziekoński, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce", Tadeusz Nowak, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. Część II", Aleksander Bocheński, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 385-387
Występowanie arsenu w starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotach z żelaza dymarskiego Jerzy Piaskowski s. 397-410
"Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX wieku na ziemiach polskich", Krystyna Jaworska-Cygorijni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Krystyna Jaworska-Cygorijni (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Wykres żelazo-węgiel w rozwoju historycznym", Eugeniusz Tyrkiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 399-400
Odpowiedź na uwagi mgra K. Bielenia i doc. M. Radwana w sprawie metody prac wykopaliskowych nad hutnictwem świętokrzyskim Jerzy Piaskowski s. 413-418
Doroczne zebranie Komisji Historii Starożytnej Metalurgii Żelaza U.I.S.P.P. w Boario Ferme (12-16 października 1988) Jerzy Piaskowski s. 414-415
Czterdziesta rocznica założenia Eisenbibliothek w Langwiesen koło Schaffhausen (Szwajcaria) Jerzy Piaskowski s. 415-416
W odpowiedzi prof. E. Olszewskiemu Jerzy Piaskowski s. 419-420
"Tiechnika w jejo istoriczeskom razwitii ot pojawlenija rucznych orudii truda do stanowlenija tiechniki maszyno-fabricznogo proizwodstwa", pod red. S. W. Szuchardina, N. K. Łamana, A. S. Fiedorowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. S. Fiedorow (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) N. K. Łaman (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Byłem tam z nimi", Feliks Testka, Drawski Młyn 1989 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Feliks Testka (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Istorija litiejnogo proizwodstwa w SSSR", t. I, N. N. Rubcow, Moskwa 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski N. N. Rubcow (aut. dzieła rec.) s. 436-437
Stan i ocena dotychczasowych prac nad historią hutnictwa na ziemiach polskich Jerzy Piaskowski s. 455-473
"Nie tylko szablą i piórem...", Bolesław Orłowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 468-471
"Nowe Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele Officina Ferraria z roku 1926", pod red. A. Jarosza, Wrocław 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"A History of Metallurgy", R. F. Tylecote, London 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 513-516
Technologia wyrobu krysów malajskich Jerzy Piaskowski s. 515-531
"Cywilizacja miedzi i kamienia. Technika starożytnego Egiptu", Jadwiga Lipińska, Wiesław Koziński, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Wiesław Koziński (aut. dzieła rec.) Jadwiga Lipińska (aut. dzieła rec.) s. 516-519
II Międzynarodowy Kongres Historii Tureckiej i Islamskiej Nauki i Techniki w Stambule (28 kwietnia - 2 maja 1986 r.) Jerzy Piaskowski s. 521-522
Międzynarodowe Sympozjum Komisji Starożytnej Metalurgii Żelaza Jerzy Piaskowski s. 522-523
Charakterystyka ośrodków hutnictwa żelaza na ziemiach Polski w starożytności i we wczesnym średniowieczu Jerzy Piaskowski s. 523-542
Międzynarodowa konferencja na temat rozwoju nauki i techniki w krajach islamskich Jerzy Piaskowski s. 523-524
"Stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne na południowych ziemiach polskich w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery w świetle rozwoju metalurgii żelaznej", Irena Kramarkowa, Opole 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Irena Kramarkowa (aut. dzieła rec.) s. 552-556
Jeszcze o metodach badań nad dawną techniką hutniczą Jerzy Piaskowski s. 553-559
"Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników w Zawierciu (1886-1986)", Longin Rosikoń, Zawiercie 1986 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Longin Rosikoń (aut. dzieła rec.) s. 554-556
"Staré evropské kovárstvi", Radomir Pleiner, Praha 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 566-567
Na marginesie recenzji doc. Mieczysława Radwana o pracy dra Radomira Pleinera Jerzy Piaskowski Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 599-601
Metody rafinacji złota według dzieł autorów starożytnych i traktatów metalurgicznych do końca XVI w. Jerzy Piaskowski s. 601-622
"The Epic of Steel", Douglas Alan Fisher, New York [etc.] 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Douglas Alan Fisher (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Odkrywanie Europy", Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 641-644
[W związku z wypowiedzią] Jerzy Piaskowski s. 672
Konferencja Badania historii technologii wyrobów żelaznych na ziemiach polskich Jerzy Piaskowski s. 693-695
Rozwój metaloznawczych badań starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych w kraju i za granicą Jerzy Piaskowski s. 715-731
"Technologia dawnych odlewów artystycznych", Jerzy Piaskowski, Kraków 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 719-720
Kazimierz Gierdziejewski Jerzy Piaskowski s. 719-720
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom I, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1957 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 725-728
"Sztuczny dmuch w procesach redukcji rud żelaznych", Stefan Knapik, Kraków 1967 : [recenzja] Jerzy Ostrowski Jerzy Piaskowski Stefan Knapik (aut. dzieła rec.) s. 731-734
"Der Übergangguss", H. Drescher, Mainz 1958 : [recenzja] Jerzy Piaskowski H. Drescher (aut. dzieła rec.) s. 737-738
"Základy slovanského zelarského hutnictvi v ceských zemich", R. Pleiner, Praha 1958 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 738
"A History of Metallography. The Development of Ideas on the Structure of Metals", C. S. Smith, Chicago 1960 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 818-820
I Międzynarodowe Sympozjum Historii Nauki Arabskiej Jerzy Piaskowski s. 820-822
"Archieołogija i jestwiestwiennyje nauki", pod red. B. A. Kołczyina, Moskwa 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski B. A. Kołczyin (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e.", T. 3, Henryk Łowmiański, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 827-828
Głos w dyskusji nad referatem prof. dra hab. T. M. Nowaka O problematyce metodologii i metodyki pracy naukowej w dziedzinie historii techniki wygłoszony na zebraniu Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie w dniu 7 lutego 1986 r. Jerzy Piaskowski s. 841-845
Muzeum Techniczne przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu Jerzy Piaskowski s. 876-877
"Działalność Kuźnicy Boguckiej w Katowicach", Andrzej Plewako, Katowice 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Andrzej Plewako (aut. dzieła rec.) s. 888-890
"Walenty Roździeński i jego poemat hutniczy z 1612 r.", Jerzy Piaskowski, Katowice 1985 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 896-897