Znaleziono 12 artykułów

Jadwiga Puzynina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi do artykułu prof. Ireny Bajerowej Jadwiga Puzynina s. 21-27
O wartościach trwałych i istotnych Jadwiga Puzynina s. 25-29
Z problemów opisu językowego obrazu świata - pytania i wątpliwości Jadwiga Puzynina s. 39-51
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Kultura słowa w oczach członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (omówienie wyników przeprowadzonej ankiety) Jadwiga Puzynina s. 63, 63-0
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : O pojęciu kultury języka Jadwiga Puzynina s. 93, 93-0
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Język - przekład - interpretacja : (na materiale "Vade-mecum" Cypriana Norwida przełożonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha) Jadwiga Puzynina s. 118-119
Interpretacja wiersza Cypriana Norwida "Początek broszury politycznej" Jadwiga Puzynina Barbara Subko s. 135-148
Polemiki interpretacyjne : wokół dwóch wierszy z cyklu "Vade-mecum" Jadwiga Puzynina s. 137-144
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki", T. 1: "Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo", T. 2: "Literaturoznawstwo", pod red. Jadwigi Czachowskiej, Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1973; "Dziesięć lat językoznawstwa polskiego 1956-1965. Próba bibliografii", Józef Trypućko, Uppsala 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Józef Trypućko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Słowo Norwida", Jadwiga Puzynina, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Emilia Radtke Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) s. 247-251
Dwa wydania "Thesaurusa" Grzegorza Knapskiego (1621 i 1643) Jadwiga Puzynina s. 433-473
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637