Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Tadeusz Jasudowicz s. 5-7
Problematyka cudzoziemców jako czynnik integracji państw członkowskich Unii Europejskiej Jan Białocerkiewicz s. 9-21
"Demokracja środowiskowa" w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie implementacji postanowień Konwencji z Aarhus Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 23-41
Prawo do słusznego procesu w sprawach polskich – wybrane aspekty Jakub Czepek s. 43-57
Obowiązek państwa-strony współdziałania z Trybunałem Strasburskim na rzecz skuteczności postępowania skargowego na przykładzie spraw czeczeńskich przeciwko Rosji Tadeusz Jasudowicz s. 59-80
Lustracja a prawa człowieka: w poszukiwaniu podstawowych standardów Maciej Lubiszewski s. 81-98
Krytyka wymiaru sprawiedliwości w interesie publicznym: Kudeshkina p. Rosji Rafał Mizerski s. 99-110
Zagrożenie terroryzmem a prawa podstawowe w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Anna Mrozek s. 111-128
Demokracja i prawa człowieka w postanowieniach konstytucyjnych i praktyce Republiki Czeskiej i Republiki Kazachstanu – droga do standardów europejskich Maria Myszka s. 129-147
Standard ochrony danych osobowych w Polsce – omówienie wybranych elementów Sebastian Ożóg s. 149-164
Orzecznictwo strasburskie wobec specyfiki procesu implementacji europejskiej konwencji praw człowieka w państwach środkowo i wschodnioeuropejskich Adam Wiśniewski s. 165-184
Ochrona dziecka na tle konfliktu zbrojnego w byłej Jugosławii Małgorzata Judycka s. 185-204
Bojownicy o wolność czy terroryści? : członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego Marcin Marcinko s. 205-224
Dzieci-żołnierze i sprawiedliwość casus Sierra Leone Joanna Nowakowska-Małusecka s. 225-243
Diritto alla salute e tutela della persona umana Gaetano Dammacco s. 245-256
Samostanowienie a Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: przyczynek do dyskusji Maciej Perkowski s. 257-275
"Il diritto internazionale e comunitario della bioetica", Luca Marini, Torino 2006 : [recenzja] Luca Marini Piotr Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 277-279