Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naruszenie obowiązków proceduralnych w sferze prawa do życia na podstawie spraw przeciwko Polsce Jakub Czepek s. 5-14
Strasburski standard prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego: implikacje w sferze prawa polskiego Oksana Cabaj Olga Łachacz s. 15-33
Prawo do poszanowania prywatności osób pozbawionych wolności w Polsce w świetle orzecznictwa strasburskiego Tadeusz Jasudowicz s. 35-53
Wolność myśli, sumienia i wyznania w Polsce w świetle orzecznictwa strasburskiego Jakub Bartoszewicz s. 55-72
Wolność ekspresji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce Rafał Mizerski s. 73-108
Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w systemie EKPC Tadeusz Jasudowicz s. 109-133
Standard adekwatnego i skutecznego śledztwa w rozumieniu orzecznictwa strasburskiego Mariusz Lewandowski s. 135-153
Pojęcie i status embrionu ludzkiego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Oliver Brulstle przeciwko Greenpeace eV Piotr Muraszko Marcin Naruszewicz s. 155-167
Użycie bezzałogowych aparatów latających w sytuacji konfliktu zbrojnego: wybrane aspekty z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego Martyna Bucholc s. 169-181
Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II: refleksje na temat wkładu polskiego w rozwój idei i ochrony praw człowieka Radosław Nojman s. 183-210
La tutela della libertd religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del multiculturalismo Maria Rosaria Piccini s. 211-236
Odrzucenie ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny - słuszna decyzja czy błąd ustawodawcy? Martyna Seroka s. 237-250
Prawa mniejszości w kontekście systemu sprawiedliwości plemiennej - uwagi na tle prawnokarnym Damian Wąsik s. 251-263
Tortury a środki dowodowe w procesie karnym: sprawa Gafgen v. Niemcy Marcin Menkes s. 265-290
"Tyrnczasowe aresztowanie", Krzysztof Dąbkiewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Struczyński Krzysztof Dąbkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 291-294