Tytuł Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN 2082-1786
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz zasłaniania twarzy a prawo do uzewnętrzniania wyznania Jakub Bartoszewicz s. 7-18
Prawo do wolnych wyborów w byłych europejskich państwach socjalistycznych w świetle orzecznictwa strasburskiego Tadeusz Jasudowicz s. 19-37
Ideały wychowawcze w Polsce po II wojnie światowej - ewolucja czy rewolucja? Małgorzata Judycka s. 39-61
Niepodległe Kosowo, prawo międzynarodowe i prawa człowieka - próba odnalezienia wspólnego mianownika Przemysław Komorowski s. 63-87
Realizacja art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd orzecznictwa strasburskiego Mariusz Lewandowski s. 89-106
Sytuacja prawna cudzoziemców a respektowanie praw człowieka: wybrane problemy Joanna Markiewicz-Stanny s. 107-128
Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec Maria Myszka s. 129-146
Lustracja "po polsku" Anna Napiórkowska s. 147-157
Monitoring pracownika w sieci komputerowej Sebastian Ożóg s. 159-170
Ochrona dóbr osobistych w związku z publikacją artykułu prasowego - w poszukiwaniu prawa właściwego dla aspektów transgranicznych Katarzyna Piecha s. 171-180
Tajemnica państwowa na tle przemian ustrojowych w Polsce Marcin Rutecki s. 181-201
Koncepcja "uprzywilejowania kombatanta" w stosunku do dziecka biorącego bezpośredni udział w działaniach wojennych Małgorzata Andrzejczak-Świątek s. 203-218
Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ Marcin Marcinko s. 219-244
Czystki etniczne - analiza prawnomiędzynarodowa Natalia Zawadzka s. 245-272
Applicability of International Human Rights Law in Situation of armed conflict: The Gaza Strip Naval Blockade Case Radosław Fordoński s. 273-287
Prawo do dziedziczenia w państwach socjalistycznych - część I (ujęcie historyczno-prawne) Izabela Grzybowska s. 289-314
Wpływ ideologii ZSRR na kształt instytucji obrony koniecznej w Polsce i w Niemczech Monika Maśnicka s. 315-334
Prawo do udziału w sprawach publicznych, prawa wyborcze oraz prawo równego dostępu do służby publicznej General Comment No. 25 z 12 lipca 1996 r. przyjęte na 1510. posiedzeniu (57. sesji) Komitetu Praw Człowieka ONZ s. 335-347
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowie4ka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii s. 348-351
Sąd Najwyższy Fereracji Rosyjskiej, moskwa dec. nr 5 z 10.10.2003 r. (Plenum SN) "W sprawie stosowania przez sądy powszechne powszechnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego oraz traktatów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej" HLJR 2004, vol. 25, No.1-4, s. 108 i n. W.M. Diemidow W.M. Liebiediew s. 351-359
Więźniowie polityczni w Azerbejdźanie Rewolucja 1727 s. 360-362
Rekomendacja CM s. 362-372
Europejskie zasady administracji publicznej; OECD: Wsparcie na rzecz doskonalenia rządzenia i zarządzania w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Sigma Papers No.27, 1999 s. 373-390
"Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego", Toruń 2009 : [recenzja] Jakub Czepek s. 391-393