Znaleziono 45 artykułów

Ryszard Handke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Theory of literature in the curriculum of Polish departments at universities Ryszard Handke A. Korzeniowska (tłum.) s. 25-32
Odbiorca dzieła jako partner dialogu Ryszard Handke s. 37-68
Pierwiastek historyczny w literaturoznawczych koncepcjach Romana Ingardena Rolf Fieguth Ryszard Handke (tłum.) s. 37-62
O pewnym materii pomieszaniu, czyli między baśnią a science fitction Ryszard Handke s. 50-68
Literatura a tradycja : na przykładzie szkolnej lektury "Siłaczki" Stefana Żeromskiego Ryszard Handke s. 51-60
"Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 69
Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 87-116
Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy Ryszard Handke s. 90-106
Katedra Teorii Literarury Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Handke s. 95-101
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Handke s. 116-125
Nowoczesność w baśni dla dzieci Ryszard Handke s. 117-121
"Programowanie piękna" : (o statystycznej teorii tekstu) Ryszard Handke s. 121-131
"Popiołów" sprawa pierwsza z perspektywy odbiorcy Ryszard Handke s. 143-168
"Arcydzieło w horyzoncie oczekiwań odbiorcy", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 143
"Czy fantastyka naukowa jest gatunkiem trywialnym?", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" z. 2 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 151
O historię literatury z perspektywy czytelnika Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 157-168
Przyroda jako świątynia i warsztat : przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 165-178
"O pewnym materii przemieszaniu, czyli między baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 166
"Pomiędzy baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty", nr 1 (1975) : [recenzja] Ryszard Handke Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 176-178
Parnickiego konszachty z czasem Ryszard Handke Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Teoria from narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : antologia", wybór tekstów, opracowanie i przekład Ryszard Handke, indeks nazwisk oprac. W. Węgrzyn, Kraków 1982 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) W. Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Pejzaż semiotyczny grzybobrania Ryszard Handke s. 219-231
Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły Franz Stanzel Ryszard Handke (tłum.) s. 219-232
Formy przebiegu narracji Eberhard Lämmert Ryszard Handke (tłum.) s. 233-254
Literaturoznawstwo niemieckie a Trzecia Rzesza Karl Otto Conrady Ryszard Handke (tłum.) s. 241-266
Semantyka śmiałej metafory Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 243-264
Próba określenia istoty groteskowości Wolfgang Kayser Ryszard Handke (tłum.) s. 271-280
Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze : (fragmenty) Hans Robert Jauss Ryszard Handke (tłum.) s. 271-307
"Lektura a tradycja. Na przykładzie szkolnej lektury >>Siłaczki<< Stefana Żeromskiego", Ryszard Handke, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 291
Mit i baśń Friedrich von der Leyen Ryszard Handke (tłum.) s. 293-309
Ogólny rys dzieła literackiego Dieter Schlenstedt Ryszard Handke (tłum.) s. 303-312
"Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIV, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 176, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Odbiorca dzieła jako partner dialogu", Ryszard Handke, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 322
"Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Anna Łebkowska Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 326-334
Stylistyka i gramatyka tekstowa Roland Harweg Ryszard Handke (tłum.) s. 327-338
"Fabularność współczesnych form narracyjnych", Ryszard Handke [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 331
W sprawie pojęcia realizmu w literaturze narracyjnej XIX wieku Richard Brinkmann Ryszard Handke (tłum.) s. 343-352
Krótkie formy epickie w badaniach literackich z niemieckiego kręgu językowego Ryszard Handke s. 361-372
Rzeczywistość fikcji : elementy historycznofunkcjonalnego modelu tekstu literackiego Wolfgang Iser Ryszard Handke (tłum.) s. 375-416
Zagadnienie czasu w nowszych pracach literaturoznawstwa niemieckiego kregu językowego Ryszard Handke s. 375-392
Zachodniopomorskie prace o liryce moderny Rolf Fieguth Ryszard Handke (tłum.) s. 376-384
"Fantastyka i futurologia", t. 1-2, Stanisław Lem, Kraków 1970, Wydawnictwo Literackie, ss. 294, 2 nlb.; 460 : [recenzja] Ryszard Handke Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 403-412
Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego : pisarz wobec nowych środków walki Ryszard Handke s. 501-508
"Studien zur erlebten Rede bei Thomas Mann und Robert Musil", Werner Hoffmeister, s'Gravenhage 1965, „Studies in German Literature”, Vol II, Mouton et Co., s. 174 : [recenzja] Ryszard Handke Werner Hoffmeister (aut. dzieła rec.) s. 613-618
Konferencja poświęcona teorii powieści (Warszawa, 14-15 grudnia 1965) Ryszard Handke s. 672-683