Znaleziono 40 artykułów

Jan Kancewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estera i Jan Stróżeccy : zarys życia i działalności społeczno-politycznej Jan Kancewicz s. 37-45
Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich : organizacja i kierownictwo w latach 1893-1896 Jan Kancewicz s. 67-90
Dzieje Polski w oczach historyków radzieckich 1989-1993 : (Kratkaja istoria Polszi. S drewniejszich wremien do naszich dniej, red. F. G. Zujew, W. A. Swietłow, S. M. Falkowicz, Izdatelstwo Nauka, Moskwa 1993, s. 528) Hieronim Grala Jan Kancewicz S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) W. A. Swietłow (aut. dzieła rec.) F. G. Zujew (aut. dzieła rec.) s. 71-93
Lenin w nauce historycznej Polski Ludowej (1944-1968/1969) Jan Kancewicz s. 82-94
Kwestia robotnicza i socjalizm na łamach legalnych tygodników zaboru rosyjskiego w końcu XIX w. Jan Kancewicz s. 95-117
„Rossijskoje samodierżawije w 1905 godu. Rieformy i riewolucija”, Rafaił Sz. Ganjelin, Sankt-Peterburg 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Rafaił Sz. Ganjelin (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, zorganizowanej w dniach 8-9 czerwca 1992 r.", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, Jerzego Myślińskiego, Janusza Sujeckiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Janusz Sujecki (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892-1896", Jan Kancewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jan Kancewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
Problemy polsko-rosyjskiej współpracy rewolucyjnej 1907-1912 (w związku z książką S. M. Falkowicz, Proletariat Rossii i Polszi w sowmiestnoj riewolucjonnoj borbie (1907-1912), Moskwa 1975) Jan Kancewicz S. M Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 147-155
"Kółka socjalistyczne, Gminy i Wielki Proletariat : procesy polityczne 1878-1888 : źródła", zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Leon Baumgarten, Warszawa 1966 : [recenzja] Jan Kancewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu", praca zbiorowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Jan Kancewicz s. 155-158
"Pierwyje marksisty w Rossii. Petersburskij "Raboczij Sojuz" 1887-1893", Aleksandr M. Oriechow, Moskwa 1979 : [recenzja] Jan Kancewicz Aleksandr M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 178-180
„Esery-maksymalisty w pierwoj rossijskoj riewolucji”, Dmitrij B. Pawłow, Moskwa 1989 : [recenzja] Jan Kancewicz Dmitrij B. Pawłow (aut. dzieła rec.) s. 184-188
„Idieołogija i politiczeskaja organizacija rossijskoj liberalnoj burżuaziji 1907-1914 gg.”, Walentin W. Szełochajew, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Walentin W. Szełochajew (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Początki ruchu socjaldemokratycznego w Kijowie w latach 1889-1903", Gerard Żeberek, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Kancewicz Gerard Żeberek (aut. dzieła rec.) s. 378-379
Problemy historii ruchu zawodowego : (na marginesie książki Wł. L. Karwackiego, Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Łódź 1972) Jan Kancewicz s. 383-393
"Socjaldemokraticzeskoje dwiżenije w Rossii i polskije riewolucjoniery. 1887-1893", A. Orichow, Moskwa 1973 : [recenzja] Jan Kancewicz A. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 411-415
Rosyjska opinia liberalno-demokratyczna o kwestii polskiej - w związku ze stuleciem urodzin Adama Mickiewicza Jan Kancewicz s. 427-429, 526
Wokół wczesnych masowych wystapień robotniczych : (na marginesie pracy: "Bunt łódzki" 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, pod red. Pawła Samusia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 165) Jan Kancewicz Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 459-472, 512
"Dzieje Wielkiego Proletariatu", Leon Baumgarten, Warszawa 1966 : [recenzja] Jan Kancewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 472-481
Wczesna organizacja robotnicza : problemy i metody badawcze : (w związku z pracą Feliksa Tycha, Związek Robotników Polskich 1889-1892. Anatomia wczesnej organizacji robotniczej, Warszawa 1972) Jan Kancewicz s. 473-487
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. St. Kalabińskiego, t. III: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna", wyd. H. Altman (i in.), cz. 1-4, Warszawa 1968-1972 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 496-501
„Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, red. Anna Żarnowska, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 500-507
Problemy rewolucji 1905-1907 r. : (na marginesie pracy St. Kalabińskiego, F. Tycha, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1969) Jan Kancewicz St. Kalabiński (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 515-524
Radziecka historiografia o rozwoju marksizmu w Rosji (ostatnie dwudziestolecie XIX w.) : (na marginesie prac Gennadij S. Żujkow, Pietierburgskije marksisty i gruppa "Oswobożdienije Truda". Leningrad 1975 Jan Kancewicz A. F. Kostin (aut. dzieła rec.) W. I. Lenin (aut. dzieła rec.) Gennadij S. Żujkow (aut. dzieła rec.) s. 533-545
„Wierchy. Intelligencija w Rossii. Sbornik statiej 1909-1910”, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz s. 537-538
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy : materiały i dokumenty, T. I 1893-1903, cz. 2 1899-1901", red. F. Tych, oprac. H. Buczek, red. wyd. B. Kluge, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Buczek (aut. dzieła rec.) B. Kluge (aut. dzieła rec.) F. Tych (aut. dzieła rec.) s. 540-542
Problematyka początków polskiego ruchu robotniczego : (na marginesie pracy Historia polskiego ruchu robotniczego, t. I: do 1890, pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa 1985) Jan Kancewicz s. 557-565
"Socjalno-Rewolucyjna Partia Prolariat 1882-1886", Irena Koberdowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Kancewicz Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 557-562
Ukształtowanie się polskiego ruchu socjalistycznego : (w związku z pracą Aleksandra M. Oriechowa, Stanowlenije polskogo socijalisticzeskogo dwiżenija. Struktura, programmnyje koncepcji, diejatieli (1874-1893), Moskwa 1979) Jan Kancewicz Aleksander M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 571-579
"Kommunisticzeskaja Partia Polszi i idei Oktjabrja, 1918-1923 gg.", I. S. Jażborowska, Moskwa 1967 : [recenzja] Jan Kancewicz I. S. Jażborowska (aut. dzieła rec.) s. 577-585
„Ijulskij politiczeskij krizis 1906 g.”, Stanisław W. Tjutjukin, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Stanisław W. W. Tjutjukin (aut. dzieła rec.) s. 587-591
Kreml a „polski Październik” : (Aleksandr M. Oriechow, Sowietskij Sojuz i Polsza w gody „ottiepieli”. Iz istorii sowietsko–polskich otnoszenii, Wydawnictow „indris”, Moskwa 2005, s. 327, nlb. 1) Jan Kancewicz Aleksandr M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 601-604
"Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886", Alina Molska, Warszawa 1965 : [recenzja] Jan Kancewicz Alina Molska (aut. dzieła rec.) s. 687-691
"Dwudziestolatki początku wieku XX : o ludziach, pracy i walce młodzieży komunistycznej w Polsce w latach 1918-1928", Leszek Krzemień, Warszawa 1967 : [recenzja] Jan Kancewicz Leszek Krzemień (aut. dzieła rec.) s. 714-718
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. N. Gąsiorowskiej, T. I: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1864-1900"; cz. I, wyd. Ż. Kormanowska, J. Łukasiewicz, I. Pietrzak-Pawłowska ; cz. II, wyd. H. Altman [et al.], Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) Ż. Kormanowa (aut. dzieła rec.) I. Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) J. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 726-731
Refleksje o Leninie i polskim ruchu robotniczym : (w związku z książką Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, Lenin a polski ruch robotniczy, Warszawa 1976) Jan Kancewicz Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 733-741
Trudne sprawy polskiego ruchu robotniczego w latach 1929-1935 : (w związku z pracą J. Kowalskiego, Trudne lata. Problemy rozwoju ruchu robotniczego 1929-1935, Warszawa 1966) Jan Kancewicz s. 765-784
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Kancewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 797-801
„Raboczeje dwiżenije w Rossiji w period reakciji 1907-1910”, Irina Michajłowna Puszkariewa, Moskwa 1989 : [recenzja] Jan Kancewicz Irina Michajłowna Puszkariewa (aut. dzieła rec.) s. 797-798