Znaleziono 46 artykułów

Jerzy Libera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie, st. 14 Jerzy Libera s. 1
Potoczek, gm. Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie, st. 4 Jerzy Libera s. 2-3
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potoczek, gm. Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie, St. 3 i 4, AZP: 88-78/12 i 13 Jerzy Libera s. 3-4
Potoczek, gm. Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie, St. 4 i 5, AZP 88-78 Jerzy Libera s. 3-4
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/103 Marek Florek Jerzy Libera s. 3-4
Baraki Stare, gm. Zakilków, woj. tarnobrzeskie. Stanowiska 2 i 14 Jerzy Libera s. 7-8
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 2 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
Baraki Nowe, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 25 Jerzy Libera s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 14 Jerzy Libera s. 7
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowiska 2, 13, 14 Jerzy Libera s. 9-10
Późnoplejstoceńskie obozowisko zespołów technokompleksu z tylczakami w Pawłowie koło Zawichostu w świetle wstępnej analizy stratygraficznej (badania 2001-2002) s. 9-19
Sprawozdanie z drugiego sezonu badań wykopaliskowych późnoplejstoceńskiego obozowiska z kręgu kultur tylczakowych w Pawłowie, stan 4. pow. Sandomierz Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-13
Pawłów, stan. 4, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie - nowe późnoplejstoceńskie obozowisko z lessów sandomierskiech Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-15
Kolejne sezony badań wykopaliskowych (lata 2003-2004) przeprowadzonych na późnopaleolitycznym obozowisku pracownianym w Pawłowie, pow. sandomierski Jerzy Libera Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-13
Klementowice - Kolonia, gm. Kurów, woj. lubelskie. Stanowisko 20 Sławomir Jastrzębski Jerzy Libera s. 12-13
Klementowice Kolonia, gm. Kurów, woj. lubelskie. Stanowisko 20 Sławomir Jastrzębski Jerzy Libera s. 12
Malice Kościelne, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, St. 25, AZP: 88-71/114 Jerzy Libera s. 14-15
Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej Jerzy Libera Józef Superson Anna Zakościelna s. 17-57
Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Malicach Kościelnych, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Jerzy Libera s. 24-30
Trzeci sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 29-37
Nowy Rachów, st. 30, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 85-75/51 Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 30
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/103 Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 30
Kopiec, st. 8, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/126 Marek Florek Jerzy Libera s. 33
Wyniki badań pracowni nakopalnianej w Nowym Rachowie Barbara Bargiel Jerzy Libera s. 35-48
Drugi sezon badań cmentarzyska neolitycznego w Malicach Kościelnych stan. 1, woj. tarnobrzskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 44-55
Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 55-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Materiały pradziejowe z okolic Horyszowa Ruskiego, gm. Miączyn, pow. Zamość Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 169-183
"60 lat Archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia", pod red. Jana Gurby, Jerzego Libery, Lublin 2007 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Jan Gurba (aut. dzieła rec.) Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Zarys historii badań starszej i środkowej epoki kamienia na Lubelszyźnie Jerzy Libera s. 223-225
Zabytki krzemienne znalezione na stanowisku kultury łużyckiej w Opoczce Małej, pow. kraśnicki Jerzy Libera s. 233-236
Przyczynek do studiów późnego paleolitu i mezolitu zachodniej części Wysoczyzny Lubartowskiej Jerzy Libera s. 237-244
Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa Barbara Bargieł Jerzy Libera Wacław Panasiewicz s. 240-250
Zaginione kolekcje : kamienne zabytki archeologiczne ze zbiorów Izby Pamięci w dawnym Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach Marta Karaś Wiesław Koman Jerzy Libera s. 243-254
"Archeologiczne listy", red. Jan Gurba, Nr 3 (48): 1995 - Nr 2 (54) 1998 : [recenzja] Jerzy Libera s. 263-264
Zabytki kamienne typu "północnego" odkryte w międzyrzeczu Wisły i Bugu Barbara Bargieł Jerzy Libera s. 263-268
10 lat działalności Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 265-267
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", pod red. Jerzego Libery i Krzysztofa Tuni, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Jan Albert Bakker Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) Paweł Zagórski (tłum.) s. 273-276
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Andrzej Bronicki Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) s. 277-287
Prof. dr hab. Waldemar Chmielewski (1929-2004) Jan Gurba Jerzy Libera s. 293-295
Analiza inwentarzy krzemiennych uzyskanych w trakcie badań wykopaliskowych stanowiska 2 kultury łużyckiej w Siedliszczu, pow. chełmski Jerzy Libera s. 293-306
"Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mikroregionie Luta, województwo lubelskie", Hanna Więckowska, Maria Chmielewska, Warszawa 2007 : [recenzja] Jerzy Libera Maria Chmielewska (aut. dzieła rec.) Hanna Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 297-302
Zabytki archeologiczne z odkryć przypadkowych z Wyżyny Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie) Marek Florek Jerzy Libera s. 309-337
Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Werbkowic (pow. hrubieszowski) w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach Jerzy Libera Paweł Lis s. 363-385
Kamienne zabytki z pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Zachodniowołyńskiej Jerzy Libera s. 387-401
Rybniki - "Krzemianka" : z badań nad krzemieniarstwem w Polsce północno-wshodniej", pod red. Wojciecha Borkowskiego i Marka Zalewskiego. Warszawa 2005 : [recenzja] Jerzy Libera s. 410-413