Tytuł Rocznik Samorządowy
ISSN 2300-2662
Wydawca Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Samorządowy
2016, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Karol Dąbrowski s. 7
Status ustrojowy regionalnych izb obrachunkowych i ich wpływ na procedurę budżetową jednostek samorządu terytorialnego Karolina Badurowicz Tomasz Drab s. 9-19
Zagrożenia korupcyjne w polskim samorządzie terytorialnym Mateusz Bartoszewicz s. 21-40
Ograniczenia antykorupcyjne radnych jednostek samorządu terytorialnego Patrycja Biernat Ewa Kwaczyńska s. 41-51
Polityka bezpieczeństwa i bezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym Krzysztof Bojarski s. 53-66
Zmiany prawne w zakresie wymogów co do kwalifikacji stawianych członkom zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych Kamil Burski s. 67-79
Chałupnictwo i przemysł ludowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym – prezentacja źródeł Wojciech Chudzik s. 81-90
Rozwój rolnictwa w Centralnym Okręgu Przemysłowym – prezentacja źródeł Wojciech Chudzik s. 91-100
Formy zatrudnienia pracowników samorządowych Monika Hetz s. 101-114
Przedmiot kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej Daniel Knaga s. 115-135
Polityka kulturalna w gminach uzdrowiskowych na przykładzie gminy Iwonicz-Zdrój Agata Lizak s. 137-156
Zadłużenie gmin w Polsce w latach 2010–2014 – zarys problematyki Urszula Król s. 157-169
Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część II Piotr Maciaszek s. 171-187
Transseksualizm – aspekty administracyjnoprawne Dawid Malinowski s. 189-199
Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin Artur Potocki s. 201-215
Umiędzynarodowienie zawodów prawniczych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście zasad deontologicznych wykonywania zawodu Dominik Sypniewski s. 217-230
Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym Michał Wdowiak s. 231-254
"Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego", Sebastian Koczur, Kraków 2015 : [recenzja] Tomasz Dąbrowski Marek Wikiński Sebastian Koczur (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. K 19 Dominik Sypniewski s. 261-268
Nauczanie technologii informacyjnej z perspektywy historyka prawa Karol Dąbrowski s. 269-270
Portret niemieckiego aparatu partyjno-administracyjnego w dystrykcie radomskim (1940–1944) Karol Dąbrowski s. 271-275