Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2013 (2014), Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Cezary Kuklo s. 17-21
Wstęp Dominik Szulc s. 22-26
Data urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego : uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł Jerzy Mańkowski s. 27-71
Пoлеміка членів польського товариства геральдичного над походження князя Федька Нecвізького (1911-1930) Maryna Babińska s. 72-94
Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI w Agnieszka Nalewajek s. 95-109
Родовий склад шляхти Перемишльської землі у XV–початку XVII ст. Igor Smutok s. 110-148
Skład i organizacja janowieckiego dworu ostatnich Lubomirskich : próba rekonstrukcji na podstawie metryk parafialnych Mariusz Kozdrach s. 149-170
Wojciech Wiercieński i jego potomkowie Andrzej Kaproń s. 171-187
Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych : na przykładach z obszaru woj. lubelskiego Mariola Tymochowicz s. 188-211
Epizod z dziejów rodu Sobieskich : dokument fundacji mszy świętej wotywnej o najświętszym sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstwie (1635) Jarosław R. Marczewski s. 212-230
Marianna z Bremerów Ossolińska (zm. 1688), chorążyna nurska, jako testatorka Bożena Popiołek s. 231-265
Umowa dożywocia jako przykład regulacji majątkowej małżonków w dawnej Polsce Urszula Kicińska s. 266-283
"Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku", Włodzimierz Czarnecki, Białystok 2012 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Włodzimierz Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 284-305
"Herbarz szlachty wołyńskiej: tom I", Oleg Chorowiec, Radom 2013 : [recenzja] Adam A. Pszczółkowski Oleg Chorowiec (aut. dzieła rec.) s. 306-313
"Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914–1918", "Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939–1945", Joachim Zdrenka, Złotów 2011 : [recenzja] Tomasz Rembalski Joachim Zdrenka (aut. dzieła rec.) s. 314-317
Sprawozdanie z wernisaży wystawy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego - „Lubelskie Genealogie”, 12 VI-16 IX 2013, Lublin Dominik Szulc s. 318-324
Sprawozdanie z drugiego Małopolskiego Sejmiku Towarzystw Lokalnych i Regionalnych 23 XI 2013, Kraków Mateusz Wyżga s. 325-327
Kościół i cmentarz pw. św. Elżbiety w Niezdowie – słów kilka o potrzebie rzetelności badań historycznych Hubert Mącik s. 328-333
Noty o współautorach tomu s. 334-352
„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników s. 353-360
Aneksy:Tablice ascendentów i descendentów Jana Heweliusza (1611-1687) – Theodor Johannes Hevelke (Gdańsk; 1854-1930) s. 361-365