Tytuł Meritum
ISSN 2080-4547
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Meritum
2014, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 3
Kompetencje władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego jako najwyższej instancji sądowniczej: sądownictwo litewskie za panowania Zygmunta I Starego (zarys problematyki) Jolanta Kowalik s. 7-18
Urządzenia i obiekty produkcyjne na terenie przedmieść dawnego Torunia w świetle zachowanych źródeł Mateusz Superczyński s. 19-29
Kronika Towarzystwa Jezusowego jako źródło do badań nad zjawiskiem przestępczości w Malborku w XVII i XVIII wieku Justyna Zyśk s. 33-45
Wysiłek mobilizacyjny województwa płockiego na tle innych województw prawobrzeżnych w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 47-56
Zapomniany dygnitarz: Konstanty Skirmunt - minister spraw zagranicznych w latach 1921-1922 Piotr Bojarski s. 57-70
The maritime significance of the Puck Bay, Poland Dominika Kofel s. 71-79
Wanda Szuszkiewicz- Górszczyk and Jerzy Górszczyk activities in Iran and Palestine during World War II Katarzyna Śliwak s. 81-87
Wychowanie morskie w działalności i publicystyce Ligi Morskiej i Kolonialnej na przykładzie Lubelszczyzny Filip Gończyński-Jussis s. 89-101
Organizacja i działalność Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w powiecie mrągowskim w latach 1945–1948 Dawid Zagził s. 103-130
Stanowisko Fryderyka II Wielkiego wobec wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne w świetle wybranych edyktów pruskich Rafał Borkowski s. 133-143
Pismo Naczelnego Dowódcy Siły Zbrojnej Województwa Płockiego do Komisji Województwa Płockiego z dnia 12 lutego 1831 r. Krzysztof Augustyniak s. 145-148
Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego pt. "Żołnierze Wyklęci" Krzysztof Andrzej Kierski s. 151-155
II sesja naukowa Życie prywatne Polaków w XIX wieku "Portret kobiecy – Polki w realiach XIX wieku" Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 157-163
Sympozjum naukowe pt. Średniowieczne miasto – aspekty życia codziennego Sylwia Skiendziul s. 165-169
"Latarnia magiczna Mołotowa", R. Polonsky, Kraków 2013 : [recenzja] Bianca Sadowska R. Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 171-175
Noty o autorach s. 177-179