Tytuł Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
ISSN 1899-4601
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
2015, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura prawna w stosunkach międzynarodowych Sławomir Dąbrowa s. 9-20
Sposób uprawiania nauk społecznych : metodologiczny problem w prawoznawstwie Agnieszka Gurbiel s. 21-35
«Caffè per tutti» versus «tabla de quesas», czyli kilka uwag na temat regionalizmu oddolnego i odgórnego na przykładzie Włoch i Hiszpanii Katarzyna Jachimowicz s. 37-50
Wpływ procesu integracji europejskiej na konstytucyjne funkcje Parlamentu RP Dorota Kaniewska s. 51-63
Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. : zagadnienia prawne Przemysław Katner s. 65-73
Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego głosowania w Polsce Ewa Epa Maria Kulikowska s. 75-93
Aksjologiczne problemy tworzenia prawa a integracja europejska Ewa Kustra s. 95-104
Kara śmierci a prawa człowieka Marta Lang s. 105-135
Przestrzeganie praw nieletnich wychowanków w zakładzie poprawczym Dorota Makowiecka s. 137-150
Treść oświadczenia gwarancyjnego po nowelizacji kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta Izabela Mycko-Katner s. 151-162
Odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych w dobie kryzysu gospodarczego w strefie euro Maciej Serowaniec s. 163-177
Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej Tomasz Kacała Maciej Serowaniec s. 179-191
Reguły walidacyjne i reguły egzegezy stosowane w rozwiązywaniu problemów dogmatyki prawnej z punktu widzenia metodologii Jolanta Szydlik-Brudny s. 193-200
Prawokarne aspekty wielokulturowości w Polsce Igor Zduński s. 201-220
"Disputable Religious Movements and Public Security", Maciej Szostak, London 2013 : [recenzja] Piotr Chrzczonowicz Maciej Szostak (aut. dzieła rec.) s. 221-234
Etyka w służbie cywilnej Krzysztof Oleksy s. 237-248
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., II KK 318 Wiesław Juchacz s. 251-254
"Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych", Joanna Wegner-Kowalska, Toruń 2013 : [recenzja] Agnieszka Bieleń-Kacała Joanna Wegner-Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Stosunek Rosji wobec Kaukazu Sussanna Hovhannisyan s. 261-266
Funkcje szkoły wyższej w społeczności lokalnej Krystyna Kwaśniewska s. 267-274
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych" Radosław Zych s. 277-281