Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
ISSN 1731-8025
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
2009, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Agata Piasecka s. 3
Pamięci Profesora Kazimierza Bajora (1931–2006) : w rocznicę pożegnania Jarosław Wierzbiński s. 5-8
Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Kazimierza Bajora Jarosław Wierzbiński s. 9-14
O roli zaimków w polskich i rosyjskich tekstach reklam zegarków Bożena Bolesta-Wrona s. 15-19
Женское добрачное в сопоставлении коррелирующих лексем Петр Червински s. 21-29
Pojęcie słowa i frazeologizmu w świetle współczesnych rosyjskich koncepcji lingwistycznych Renata Delewska s. 31-41
O teorii amalgamatów na przykładzie metafory kampanii wyborczej : "Być kierowanym z tylnego siedzenia" Anna Ginter s. 43-53
О непродуктивных суффиксах наименований лиц мужского пола (на материале русского языка XVII века) Анна Каминьска s. 55-69
Категория знака в современном языкознании Михаил Лабащук s. 71-77
O stosunku Bolesława Prusa do "starszych braci w Darwinie" oraz ich językowym obrazie wyrażonym w konstrukcjach omownych Violetta Machnicka s. 79-97
О некоторых элементах метаязыковой системы фольклора восточных славян (*ko- Маргарита Надель-Червинска s. 99-115
Мультипликационные фильмы как источник прозвищ в молодежном жаргоне (на материале польского языка) Елена Невзорова-Kмеч s. 117-125
К вопросу о роли калькирования в истории русского словопроизводства Наталия Николаева s. 127-134
Świat zwierząt jako inspiracja dla rozwoju leksyki i frazeologii Agata Piasecka s. 135-141
Собственно диалектные словообразовательные модели в субстантивном словопроизводстве Татьяна Попова s. 143-156
Индивидуальная актуализация антонимии в русской диалектной речи Лариса Райская s. 157-164
Относительно «возрастной» характеристики использования фразеологизмов в речи детей (на материале русского языка) Крыстына Ратайчик s. 165-174
O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu "Можно идти" w konfrontacji przekładowej z językiem polskim Anna Rudyk s. 175-183
Индивидуально-авторское использование глаголов и существительных в "Двучастных рассказах" А. И. Солженицына Лариса Савина s. 185-190
Языковая ситуация в Казахстане и функционирование русского языка Кулдархан Смагулова s. 191-196
Нормативно-стилистическая и функциональная характеристика лексики в одической поэзии XVIII века Наталия Tупикова Анна Лукащук s. 197-204
O rosyjskich konstrukcjach bezosobowych z celownikiem w ujęciu kognitywnym Jarosław Wierzbiński s. 205-207