Tytuł artykułu   (Znaleziono: 421 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
Różne koncepcje podmiotowości człowieka Janusz Czarny s. 5-22
Od Redakcji s. 5-6
Nauki przyrodnicze w okresie potrydenckim Karolina Stojek-Sawicka s. 7-33
Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych Bożena Płonka-Syroka s. 23-50
Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki Jaromir Jeszke s. 31-48
Motyw tańca śmierci : o kulturowej erozji figury wyobraźni Jarosław Barański s. 43-59
Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach w XVII i XVIII w. Andrzej Syroka s. 49-69
Problem walki z chorobą alkoholową w polskim piśmiennictwie religijnym XVIII w. Bogdan Rok s. 63-77
Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 65-74
Myśl europejska w medycynie polskiej w XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny Jaromir Jeszke s. 75-88
Chirurdzy, felczerzy i cyrulicy w dobrach Radziwiłłów linii nieświeskiej w XVIII w. Krzysztof Zuba s. 77-104
Społeczno-polityczne zaangażowanie lekarzy lwowskich w pierwszej połowie XX w. : przyczynek do charakterystyki polskiego środowiska lekarskiego Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 99-108
Pierwszy Zjazd Lekarski FrancuskoPolski w 1920 r. : (z dziejów polsko-francuskich związków medycznych) Włodzimierz Witczak s. 107-114
Organizacja zaopatrzenia farmaceutycznego w Wielkopolsce w latach 1945-1998 Anita Magowska s. 119-151
Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914) Jewgienij M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 127-137
"Filozofia medycyny : wprowadzenie", Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Sorgosz Stig Andur Pedersen (aut. dzieła rec.) Raben Rosenberg (aut. dzieła rec.) Henrik R. Wulff (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Agnieszka Pruszyńska s. 131-152
"Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób", Adam Paluch, Wrocław 1995 : [recenzja] Jaromir Jeszke Adam Paluch (aut. dzieła rec.) s. 134-138
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie słanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Die Medizin an der Berliner Universität und der Charité zwischen 1810 und 1850", Peter Schneck, Hans-Uwe Lammel, „Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaft, Heft 67 (1995) : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Hans-Uwe Lammel (aut. dzieła rec.) Peter Schneck (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000 Jaromir Jeszke Mieczysław Jeszke s. 147-163
XVII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Wrocław 9-11 września 1994 Bogdan Rok s. 147-155
Polskie rękopisy medyczne w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk Bożena Urbanek s. 147-153
Osiemnastowieczne metody leczenia nieprofesjonalnego w pamiętniku Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej Michał Pluta s. 153-168
Obowiązki Sióstr Miłosierdzia w świetle dokumentów Mirosława Hałat s. 153-166
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i judaizm", Drezno 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 157-163
Konferencja naukowa pt. "Recepcja myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej XIX-wiecznej medycynie", Warszawa 19 maja 1995 Bożena Urbanek s. 163-165
Literatura medyczna w zbiorach cieszyńskich lekarzy i farmaceutów XVIII/XIX w. : na podstawie zapisów proweniencyjnych w Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie Jadwiga Picha Jolanta Sztuchlik s. 165-176
"Nędzarze w średniowiecznej Europie", Jean-Louis Goglin ; przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Warszawa 1998 : [recenzja] Jaromir Jeszke Jean-Louis Goglin (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Polska etyka medyczna w latach 1945-1980 Marek Wichrowski s. 169-184
Z teki źródeł wileńskich : archiwalia do dziejów położnictwa w Polsce Bożena Urbanek s. 169-171
"Organizacja opieki zdrowotnej i lecznictwa w żeńskich zgromadzeniach zakonnych, na podstawie niektórych miejscowości na ziemiach polskich : głównie okres staropolski i niewoli narodowej'", Zbigniew Biliński, 1991 : [recenzja] Bożena Urbanek Zbigniew Biliński (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1997 ; "Otolaryngolodzy warszawscy w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1998 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Andrzej Kierzek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Bioetyka wobec wyzwań XXI wieku Mieczysław Gałuszka s. 185-196
XIX Bałtycka Konferencja Historii Nauki, Wilno 15-17 stycznia, 1999 r. Jaromir Jeszke s. 186-188
"Medizin im Dritten Reich", red. Johanna Bleker i Norbert Jachertz, Köln 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Johanna Bleker (aut. dzieła rec.) Norbert Jachertz (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923-1938 Magdalena Paciorek s. 197-219
"Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914", Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce", Wrocław 30 maja 1996 Bożena Płonka-Syroka s. 207-208
"Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno-Medyczne", pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Śródka Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego" 1972-2001 : [recenzja] Hanna Bojczuk s. 223-229
Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie Iwona Arabas s. 225-230
Materiały dotyczące szpitala wilanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Hanna Bojczuk s. 231-234
"Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768", Juwenalis Charkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Bogdan Rok, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Pluta Juwenalis Charkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Konferencja "Człowiek, medycyna, kultura fizyczna", w dniach 25-26.04.2002 r. we Wrocławiu Kamila Uzarczyk s. 241-244
"Dziecko w dawnej Polsce", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2002 : [recenzja] Karolina Stojek-Sawicka Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 247-254
Konferencja naukowa pt. "Łódzkie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Warszawa 15.11.2002 Anna Marek s. 255-256
Wykaz rzeczy zawartych w 10 tomach czasopisma pt. "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", wydanych w latach 1992-2003 Hanna Bojczuk s. 263-293