Znaleziono 56 artykułów

Wiesław Śladkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Volumen L - od nauk filozoficznych i humanistycznych do historii Wiesław Śladkowski s. 1-9
Juliusz Willaume, souvenir posthume Wiesław Śladkowski s. 1-7
Clemenceau et la Pologne Wiesław Śladkowski s. 1-33
Dokumenty programowe powstania styczniowego Wiesław Śladkowski s. 5-17
Sprawa polska w latach I wojny światowej i sytuacja międzynarodowa odrodzonej Rzeczpospolitej (1914-1918) Wiesław Śladkowski s. 7-15
Słowo wstępne Wiesław Śladkowski s. 7-8
Historyk dziejów społecznych idei politycznych i oświaty przełomu XIX i XX stulecia Wiesław Śladkowski s. 9-14
Sąd "ultimae instantiae" trzech województw: sandomierskiego, lubelskiego i podlaskiego 1574 - 1577 Wiesław Śladkowski s. 37-50
Włość cycowska w XIX wieku : położenie, obszar, właściciele Wiesław Śladkowski s. 37-46
Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 67-77
Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 67-77
Stefana Żeromskiego kontakty z Ouarville Wiesław Śladkowski s. 77-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wizja przyszłej Polski Wiesław Śladkowski s. 87-93
O periodyzacji Wiesław Śladkowski s. 111-113
Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski we Francji i Szwajcarii podczas pierwszej wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 113-150
"Lublin - zarys dziejów miasta", Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1993 : [recenzja] Bożena Nowak Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Gospodarstwo kolonistów niemieckich w południowowschodniej części Królestwa Polskiego (1815-1864) Wiesław Śladkowski s. 117-148
"Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 : społecznik, publicysta i wydawca", Józef Styk, Warszawa 1987 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Uwagi nad genezą i założeniami polityki francuskiej wobec sprawy Gdańska w latach 1916-1918 Wiesław Śladkowski s. 125-133
Skład społeczny, wyznaniowy i ideologia sejmiku lubelskiego w latach 1572-1648 Wiesław Śladkowski s. 129-156
">Stary tygrys<. Georges Clemenceau", Wiesław Śladkowski, Łódź 1988 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Tygodnik ilustrowany >>Kłosy<< 1865-1890", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1981 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Z badań nad osadnictwem niemieckim w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego (1864 - 1915) Wiesław Śladkowski s. 151
"Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914 - 1918", Wiesław Śladkowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Koloniści niemieccy a środowisko, wzajemne wpływy i oddziaływanie Wiesław Śladkowski s. 161-179
"Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym", Juliusz Willaume, wstęp Wiesław Śladkowski, Lublin 1979 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Ferdinand Foch : (szkic do portretu) Wiesław Śladkowski s. 189-208
"Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914 -1917", Jan Lewandowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Opinia publiczna we Francji wobec planów państw centralnych rozwiązania kwestii polskiej Wiesław Śladkowski s. 201-220
Profesor dr hab. Mieczysław Wieliczko (1935-2009). O Profesorze Mieczysławie Wieliczko - wspomnienie przyjaciela Wiesław Śladkowski s. 215-221
"Pdbudowa państwa polskiego, 1914 - 1918", Janusz Pajewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Seminaroim z okazji trzydziestej rocznicy strajku nauczycielskiego Wiesław Śladkowski s. 219-221
"Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny", oprac. Alina Aleksandrowicz, Regina Gerlecka, Wiesław Sladkowski, Stanisław Tworek, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Grzelecki Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) Wiesław Sladkowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Juliusz Willaume (15 II 1904 - 27 VI 1980) Wiesław Śladkowski s. 224-228
Sprawozdanie gubernatora lubelskiego za rok 1863 Wiesław Śladkowski s. 230-234
Sprawa polska w publicystyce Andre Tardieu Wiesław Śladkowski s. 235-245
Leon Frankowski w świetle nowych badań Wiesław Śladkowski s. 243-262
Stanowisko władz carskich wobec szkolnictwa kantoralnego w południowo-wschodniej Kongresówce Wiesław Śladkowski s. 249-261
"Kościuszko pod Dubienką", red. A.A. Witusik, Lublin 1992 : [recenzja] A. A. Witusik Wiesław Śladkowski s. 268-269
Wystawa "Powstanie styczniowe w Lubelskiem i na Podlasiu" Wiesław Śladkowski s. 269-272
„Pamiętniki”, T. 1-3, Kajetan Koźmian, przedmowa Artur Kopacz, wstęp, komentarz Juliusz Willaume, wstęp edytorski, komentarz filologiczny Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972 : [recenzja] Kazimierz Pecold Wiesław Śladkowski Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Artur Kopacz (aut. dzieła rec.) Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 276-279
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Region Lubelski” , 1986, 1(3), 1897, 2(4), 1988, 3 (5) : [recenzja] Wiesław Śladkowski s. 285-287
"Dzieje Biłgoraju", Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1985 : [recenzja] Jan Krukowski Ryszard Szczygieł Jerzy Markiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 2 kwietnia 1970 do 4 maja 1972 roku Zygmunt Mańkowski Wiesław Śladkowski s. 299-302
Jubileusz profesora Juliusza Willaume'a Wiesław Śladkowski s. 304-308
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Bibliotekarz Lubelski", kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek powszechnych województwa lubelskiego, 1958, 1959 Wiesław Śladkowski s. 322-324
"Bibliotekarz Lubelski", 1961, nr 1-4 Wiesław Śladkowski s. 324-325
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego PTH za okres od 23 III 1961 do 15 III 1962 Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski s. 327-329
Sprawozdannie z działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 17 III 60 do 23 III 61 Kazimierz Myśliński Wiesław Śladkowski s. 329-331
II Ogólnopolski Zjazd Studenckich Jół Naukowych Historyków w Lublinie Wiesław Śladkowski s. 330-331
Wystawa "Nauka w służbie Drang nach Osten" w Lublinie Wiesław Śladkowski s. 331-333
Sesja poświęcona stosunkom polsko-rumuńskim Wiesław Śladkowski s. 333-334
O działalności polonofilskiej Marca Sangniera Wiesław Śladkowski s. 411-430
Sprawozdanie z sesji naukowej w Hrubieszowie Wiesław Śladkowski s. 416-417
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 560-562