Znaleziono 47 artykułów

Zbigniew Anusik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (1733–1735) Zbigniew Anusik s. 5-31
Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587-1632) Zbigniew Anusik s. 5-62
Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku Zbigniew Anusik s. 5-39
Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku Zbigniew Anusik s. 17-78
Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku Zbigniew Anusik s. 23-70
Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu Zbigniew Anusik s. 25-83
Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629 Zbigniew Anusik s. 25-80
Między Rosją i Francją : zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751-1772 Zbigniew Anusik s. 33-69
Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631) : szkic do portretu antyregalisty Zbigniew Anusik s. 55-138
Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789 : kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich Zbigniew Anusik s. 55-89
Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku Zbigniew Anusik s. 61-112
Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629 Zbigniew Anusik s. 69-108
Monarchistyczny zamach stanu Gustawa III z 19 sierpnia 1772 r. : geneza, przebieg, konsekwencje Zbigniew Anusik s. 91-121
Kongres zbrojny u granic Francji : niespełniona nadzieja kontrrewolucji spod znaku Tuileriów w latach 1791–1792 Zbigniew Anusik s. 111-179
Gustaw III w obozie kontrrewolucji : stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r. Zbigniew Anusik s. 113-155
Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich Zbigniew Anusik Tomasz Kempa (aut. dzieła rec.) s. 127-210
Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1774) Zbigniew Anusik s. 137-170
Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina : rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego Zbigniew Anusik Witold Kłaczewski (aut. dzieła rec.) s. 145-191
O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli : suplement do monografii rodu Zbigniew Anusik Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) s. 149-245
"Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 157-174
Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587-1648 : kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego Zbigniew Anusik Krzysztof Chłapowski (aut. dzieła rec.) s. 163-188
"Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego", Wolfgang Froese, Warszawa 2007 : [recenzja] Zbigniew Anusik Wolfgang Froese (aut. dzieła rec.) s. 169-187
"My Norwegowie : tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych", Krystyna Szelągowska, Kraków 2011 : [recenzja] Zbigniew Anusik Krystyna Szelągowska (aut. dzieła rec.) s. 171-187
"Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921", Jerzy Łojek, Lublin 1981 : [recenzja] Zbigniew Anusik Andrzej Stroynowski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku", Jacek Pielas, Kielce 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Jacek Pielas (aut. dzieła rec.) s. 189-201
"Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona", Władysław Zajewski, Olsztyn 2005 : [recenzja] Zbigniew Anusik Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 191-200
Stosunki polsko-pruskie w dobie Sejmu Czteroletniego : kilka refleksji w związku z książką Macieja Kucharskiego Zbigniew Anusik Maciej Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 207-233
"Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku", Józef Maroszek, Białystok 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Maroszek (aut. dzieła rec.) s. 214-233
Latyfundia panów na Tęczynie : kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki Zbigniew Anusik Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 217-256
Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII wieku : kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej Zbigniew Anusik Gabriela Majewska (aut. dzieła rec.) s. 225-255
Profesor Jakub Goldberg (1924–2011) Zbigniew Anusik s. 227-231
Profesor Zofia Libiszowska (1918-2000) Zbigniew Anusik s. 231-235
Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648 : kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina Zbigniew Anusik Henryk Litwin (aut. dzieła rec.) s. 231-250
Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku Zbigniew Anusik s. 233-253
Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku Zbigniew Anusik s. 233-240
Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego Zbigniew Anusik s. 256-262
Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga Zbigniew Anusik s. 257-261
Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga Zbigniew Anusik s. 261-265
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego Zbigniew Anusik s. 262-267
"August II w poszukiwaniu sojusznika : między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725-1730)", Urszula Kosińska, Warszawa, 2012 : [recenzja] Zbigniew Anusik Urszula Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 263-281
"Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786", Witold Filipczak, Łódź 2012 : [recenzja] Zbigniew Anusik Witold Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 273-284
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rzeczpospolita wielu wyznań", Kraków, listopad 2002 r. Zbigniew Anusik Lidia Gruntowska s. 283-287
"Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648", Ryszard Skowron, Kraków 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 290-309
Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620-1623 Zbigniew Anusik s. 469-479
"Władysław IV Waza", Henryk Wisner, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew Anusik Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-566
„Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638)”, Jakub Sobieski, oprac. Józef Długosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Jakub Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 761-773
"Litwa i Napoleon w 1812 roku", Dariusz Nawrot, Katowice 2008 : [recenzja] Zbigniew Anusik Dariusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 849-856