Znaleziono 98 artykułów

J. R.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komisja Prawna Izby Ludowej i prawnicy NRD o projekcie nowego kodeksu karnego NRF : [recenzja artykułu G. Schwartza i A. Webera opublikowanego w "Staat und Recht", 1963, nr 2] J. R. G. Schwartz (aut. dzieła rec.) A. Weber (aut. dzieła rec.) s. 62-63
Rola winy w rumuńskim prawie rozwodowym : [recenzja artykułu Tudora R. Popesco opublikowanego w "Justitia noua", 1962, nr 9] J. R. Tudor R. Popesco (aut. dzieła rec.) s. 63
Cenzura filmowa i ustawodawstwo karne we Włoszech J. R. Giulliano Vassalli (aut. dzieła rec.) s. 64
Fundacja dla popierania badań w zakresie prawa : [recenzja artykułu W.S. Owena w "The Canadian Bar Journal", 1963, nr 2] J. R. s. 64-65
Założenia nowego czechosłowackiego kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego : [recenzja artykułu J. Tolara i G. Prenosila, opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 4] J. R. G. Prenosil (aut. dzieła rec.) J. Tolar (aut. dzieła rec.) s. 64-66
Ochrona własności socjalistycznej a odpowiedzialność materialna pracownika w prawie węgierskim J. R. s. 66-67
Zagadnienie odpowiedzialności adwokata za szkodę poświęcony : [recenzja artykułu O. Raisa opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr I J. R. O. Rais (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Dopuszczenie do wykonywania zawodu adwokata w USA i Japonii J. R. s. 67-69
Reforma prawa małżeńskiego międzynarodowego w NRF : [recenzja artykułu G. Kegela opublikowanego w "Revue critique de droit international privé", 1962, nr 4] J. R. G. Kegel (aut. dzieła rec.) s. 67-68
Uczestnictwo adwokata w procesie cywilnym : [recenzja artykułu I. Ilinskiej i L. Leśnickiej opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi"1963, nr 6] J. R. I. Ilinska (aut. dzieła rec.) L. Leśnicka (aut. dzieła rec.) s. 68
Adwokatura w Jugosławii : [recenzja artykułu Ivo Lapenny opublikowanego w "The International and Comparative Law Quarterly", 1963, nr 2] J. R. Ivo Lapenny (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Umowy majątkowe małżeńskie w USA : [recenzja artykułu R. Brachtenbacha opublikowanego w "Washington Law Review", 1962, nr 4] J. R. R. Brachtenbach (aut. dzieła rec.) s. 68
O polskiej adwokaturze za granicą : [recenzja artykułu A. Janecka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr I J. R. A. Janecek (aut. dzieła rec.) s. 68
Obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze w Jugosławii J. R. s. 69
Socjalistyczna własność jest nienaruszalna : [recenzja artykułu opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1961, nr 19] J. R. s. 69-70
Postulaty obywateli ZSRR w zakresie kodyfikacji prawa rodzinnego : [recenzja artykułu I. Babuchina i J. Kordiewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 7] J. R. I. Babuchin (aut. dzieła rec.) J. Kordiew (aut. dzieła rec.) s. 69-70
O kulturze sądowej : [recenzja artykułu D. Szachowa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1961, nr 19] J. R. D. Szachów (aut. dzieła rec.) s. 70
Dyskusja nad projektowanymi zmianami prawa rodzinnego w CSRS : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Socialistická zákonnost", 1963, nr 1] J. R. s. 70-72
Kwalifikacje etyczne obrońców wojskowych : [recenzja artykułu Arthura A. Murphy'ego opublikowanego w czasopiśmie "Columbia Law Review", 1961, nr 2] J. R. Arthur A. Murphy (aut. dzieła rec.) s. 71-72
O rozwoju prawa karnego i kryminologii po wojnie w Wielkiej Brytanii : [recenzja artykułu Hermanna Mannheima opublikowanego w "The Journal of Criminal Law, Criminologie and Police Science", 1961, nr 6] J. R. Hermann Mannheim (aut. dzieła rec.) s. 72-74
Prawo karne a samobójstwo : [recenzja artykułu M. Rateau opublikowanego w "Revue internationale de criminalogie et de police technique", 1962, nr 4] J. R. M. Rateau (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Praca adwokata przy ochronie praw autorów : [recenzja artykułu E. Wakmana opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 10] J. R. E. Wakman (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Rozwój instytucji sądów społecznych na Węgrzech : [recenzja artykułu J. Szilbereky'ego opublikowanego w czasopiśmie "Revue de droit hongrois", 1963, nr 1] J. R. J. Szilbereky (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Przepisy nowego węgierskiego kodeksu karnego o przestępstwach przeciwko gospodarce narodowej : [recenzja artykułu L. Molnára opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1962, nr 1]. J. R. L. Molnár (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Nowa ustawa o adopcji w Izraelu : [recenzja artykułu E. Livneh opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé”", 1961, nr 3] J. R. E. Livneh (aut. dzieła rec.) s. 75
Zadania adwokatury w walce o umocnienie rodziny w CSRS : [recenzja artykułu O. Horaka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr III-IV] J. R. O. Horak (aut. dzieła rec.) s. 75
Wartość dowodowa przyznania się do winy oskarżonego w prawie jugosłowiańskim : [recenzja artykułu Milicy Stefanowicz-Zlaticz opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", 1963, nr 1-2] J. R. Milica Stefanowicz-Zlaticz (aut. dzieła rec.) s. 75
Sądy rodzinne : [recenzja artykułu Hansa Grobe'a opublikowanego w "Schweizerische Juristen-Zeitung", 1963, nr 16 J. R. Hans Grobe (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury : Muzeum Adwokatury J. R. s. 76-77
Belgijski eksperyment penitencjarny : [recenzja artykułu P. Cornila opublikowanego w "Revue de droit pénal et de criminologie", 1963, nr 4] J. R. P. Cornil (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Ocena odszkodowania za "szkodę moralną" w prawie jugosłowiańskim : [recenzja artykułu Obriena Stankowicza opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", [1963, nr 1-2]] J. R. Obrien Stankowicz (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Polepszyć nadzór nad przestrzeganiem praworządności w więzieniach : [recenzja artykułu A. Safronowa opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1962, nr 9] J. R. A. Safronow (aut. dzieła rec.) s. 77-79
O likwidacji ujemnych następstw kultu jednostki w radzieckiej nauce prawa : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", [1962], nr 4] J. R. s. 77-82
Dolna granica wieku przy odpowiedzialności karnej : [recenzja artykułu opublikowanego w "The British Journal of Criminology", 1963, nr 5] J. R. s. 77
Nowe prawo o adopcji we Francji : [recenzja artykułu Pierre'a Raynauda J. R. s. 77-78
Nowe prawo o adopcji we Francji : [recenzja artykułu Pierre'a Raynauda opublikowanego w "Recueil Dalloz", 1963, nr 21] J. R. Pierre Raynaud (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Common law we współczesnym świecie : [recenzja artykułu R. H. Gravesona opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", [1963, nr 1-2]] J. R. R. H. Graveson (aut. dzieła rec.) s. 77
Doroczne zebranie waszyngtońskich adwokatów : [recenzja artykułu opublikowanego w "Washington Law Review and State Bar Journal", 1961, nr 4] J. R. s. 78
Czy uchylający się od służby wojskowej ze względu na nakaz sumienia może być przyjęty do adwokatury? : [recenzja artykułu Leona Misterka opublikowanego w "Washington Law Review and State Bar Journal", 1961, nr 2] J. R. Leon Misterek (aut. dzieła rec.) s. 78-79
Nie ma więzień w Grenlandii : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Probation", 1963] J. R. s. 78
Rozwinięcie podstawowych zasad radzieckiego prawa karnego w nowym kodeksie karnym RSFRR : [recenzja artykułu G. Wittenberga opublikowanego w czasopiśmie "Izwiestija Wysszych Uczebnych Zawiedienij - Prawowiedienije", 1962, nr 4] J. R. G. Wittenberg (aut. dzieła rec.) s. 78-79
Spółka adwokacka : [recenzja artykułu A. Lanzy opublikowanego w czasopiśmie "Rivista di Diritto Civile", 1961, nr 4] J. R. A. Lanza (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Ochrona praw pokrzywdzonych : [recenzja artykułu W. Bożewa i M. Suchariewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 1] J. R. W. Bożew (aut. dzieła rec.) M. Suchariew (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Pomoc prawna w dziedzinie praw niemajątkowych : [recenzja artykułu K. Knapa opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1962, nr 2] J. R. K. Knap (aut. dzieła rec.) s. 80
Prawo autorskie w "Zasadach ustawodawstwa cywilnego ZSRR" : [recenzja artykułu Ł. Azowa opublikowanego w "Sowietskoj Juisticyi", 1962, nr 5] J. R. Ł. Azow (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Nowe szwedzkie prawo autorskie : [recenzja artykułu Torwalda Hassera opublikowanego w "Le droit d'auteur",1961, nr 2] J. R. Torwald Hasser (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Z amerykańskiego orzecznictwa o adwokaturze : [recenzja artykułu E. Schwaba opublikowanego w "Washington Law Review", 1962, nr 2] J. R. E. Schwab (aut. dzieła rec.) s. 81
Zasady ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych : [recenzja artykułu P. E. Orłowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 1] J. R. P. E. Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 81
Domniemanie niewinności w prawie socjalistycznym : [recenzja artykułu Ivana Bystrina opublikowanego w czasopiśmie "Pravnik", 1962, nr 2] J. R. Ivan Bystrin (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Prawo osobistej własności domu mieszkalnego w ZSRR : [recenzja artykułu P. E. Orłowskiego opublikowanego w czasopiśmie" Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", 1961, nr 7] J. R. P. E. Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Nowe uregulowanie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody w ZSRR : [recenzja artykułu I. S. Malenina opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 10] J. R. I. S. Malenin (aut. dzieła rec.) s. 81-83
O polskiej adwokaturze za granicą : [recenzja artykułu A. Janecka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1962, nr 3] J. R. A. Janecek (aut. dzieła rec.) s. 82
Wpływ czynnika rasowego na orzekanie kar przez sądy USA : [recenzja artykułu H. A. Bullocka opublikowanego w "The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science", 1961, nr 4] J. R. H. A. Bullock (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Zniesienie kary śmierci w Nowej Zelandii : [recenzja artykułu R. Thompsona opublikowanego w "Revue de science et de droit pénal comparé", 1962, nr 1] J. R. R. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 82
The Criminal Justice Act 1961 - Wielka Brytania : [recenzja artykułu J. E. Hall Williamsa opublikowanego w "The Modern Law Review", 1962, nr 3] J. R. J. E. Hall Williams (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Odpowiedzialność adwokata za wydaną opinię prawną : [recenzja artykułu Karela Bureša "Zprávy advokacie", 1962, nr 1] J. R. Karel Bureš (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Reforma jugosłowiańskiego kodeksu karnego : [recenzja artykułu V. Bayera opublikowanego w "Revue de science criminelle et de droit pénal comparé", 1961, nr 2] J. R. V. Bater (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Pierwszy rok obowiązywania nowego węgierskiego kodeksu cywilnego na tle orzecznictwa : [recenzja artykułu Miklósa Vilâghy opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1961, nr 2] J. R. Miklós Vilâghy (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Nowy kodeks karny i kodeks postępowania karnego w Ghanie : [recenzja artykułu S. Reada opublikowanego "The International and Comparative Law Quarterly", 1962, nr 1] J. R. S. Read (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Nowe przepisy o adopcji w NRF : [recenzja artykułu R. Wägenbaura opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 1] J. R. R. Wägenbaur (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Zmiana przepisów o właściwości sądów w postępowaniu cywilnym i karnym na Węgrzech : [recenzja artykułu Jenő Bacsó i Miklósa Vámosa opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1961, nr 2] J. R. Jenő Bacsó (aut. dzieła rec.) Miklós Vámos (aut. dzieła rec.) s. 83-84
O przestępczości, na autostradach : [recenzja artykułu K. Handel'a opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1961, nr 2] J. R. K. Handel (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Zaspokajanie osobistych potrzeb między małżonkami : [recenzja artykułu Jarosława Radinsky'ego opublikowanego na łamach czasopisma "Zprávy advokacie", 1962, nr VI-VIII] J. R. Jarosław Radinsky (aut. dzieła rec.) s. 83
Zmiany w prawie rodzinnym NRF : [recenzja artykułu Petera Braunsa opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 3] J. R. Peter Brauns (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Prawa rodzicielskie : [recenzja artykułu A. Pergamenta opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1962, nr 21] J. R. A. Pergament (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Adwokatura w Burmie : [recenzja artykułu Maunga opublikowanego "The International and Comparative Law Quarterly", 1962, nr 1] J. R. s. 84
Adopcja małoletnich w stanie Louisiana (USA) : [recenzja artykułu W. J. Wadlingtona opublikowaneo w "Tulane Law Review", 1962, nr 2] J. R. W. J. Wadlington (aut. dzieła rec.) s. 84-85
Ochrona prawna przed hałasem wywołanym przez samoloty J. R. s. 84-85
Konflikty rodzinno-prawne w świetle statystyki sądowej NRD : [recenzja artykułu H. Harlanda i R. Hillera opublikowanego w "Neue Justiz", 1962, nr 20 : [recenzja] J. R. H. Harland (aut. dzieła rec.) R. Hiller (aut. dzieła rec.) s. 84-86
System penitencjarny w Szwecji : [recenzja artykułu L. Devliegera opublikowanego w "Bulletin de l'administration pénitentiaire", 1962, nr 2] J. R. L. Devlieger (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Nowa duńska ustawa o sytuacji prawnej dziecka : [recenzja artykułu Franza Marcusa opublikowanego w "Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht", 1961, nr 1] J. R. Franz Marcus (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Prawo i postępowanie w sądach dla nieletnich w Izraelu : [recenzja artykułu Davida Reifena opublikowanego w "The British Journal of Criminology", 1962, nr 10] J. R. David Reifen (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Wykonanie kary śmierci w USA J. R. s. 86-87
Zasady nowego jugosłowiańskiego prawa ubezpieczeniowego : [recenzja artykułu A. Goldstajna opublikowanego w "Zborniku pravnogo fakulteta", 1962, nr 2] J. R. A. Goldstajn (aut. dzieła rec.) s. 86-87
Literatura piękna i styl sądowy : [recenzja artykułu Walkera Gibsona opublikowanego w "New York University Law Review", 1961, nr 5] J. R. Walker Gibson (aut. dzieła rec.) s. 87-88
Obrona przy istnieniu sprzecznych interesów oskarżonych W. Goldinier J. R. (tłum.) s. 94-95
Zadania socjalistycznego wymiaru sprawiedliwości w obecnych warunkach : [recenzja artykułu A. T. Gorkina opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 8] J. R. A. T. Gorkin (aut. dzieła rec.) s. 95-98
O projektach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego Ukraińskiej SRR : [recenzja artykułu E. Zgurskiej opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1962, nr 10] J. R. E. Zgurska (aut. dzieła rec.) s. 96-97
Decydująca walka z chuligaństwem jest jednym z najważniejszych zadań organów sądowych : [recenzja artykułu Ł. Łaptiewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1962, nr 19] J. R. Ł. Łaptiew (aut. dzieła rec.) s. 97-98
O projekcie kodeksu cywilnego RSFRR : [recenzja artykułu W. A. Bołdyriewa opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 8] J. R. W. A. Bołdyriew (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Włoski system penitencjarny : [recenzja artykułu G. Tartaglione opublikowanego w czasopiśmie "Bulletin de l'administration pénitentiaire", 1962, nr 4] J. R. G. Tartaglione (aut. dzieła rec.) s. 99-101
Przestępczość młodocianych w USA : [recenzja artykułu L. M. Mayo opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1962, nr 2] J. R. L. M. Mayo (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Walka z przestępczością młodocianych w ZSRR : [recenzja artykułu A. Piontkowskiego i W. Tadiewosjana opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1962, nr 2] J. R. A. Piontkowski (aut. dzieła rec.) W. Tadiewosjan (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Nowe prawo małżeńskie w Australii : [recenzja artykułu P. Braunsa opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 3] J. R. P. Brauns (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Z życia czechosłowackich adwokatów : [recenzja czasopisma "Zprávy advokacie", 1962, nr 2] J. R. s. 102-103
Stosunki prawnomajątkowe między małżonkami w CSRS : [recenzja artykułu J. Radimsky'ego opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr III-IV] J. R. J. Radimsky (aut. dzieła rec.) s. 114-115
Projekty zmian prawa rodzinnego w Japonii : [recenzja artykułu Eiichi Hoshino opublikowanego w "Annuaire de la législation française et étrangère", 1962] J. R. Eiichi Hoshino (aut. dzieła rec.) s. 115-116
Praca adwokata przy sporządzaniu ekspertyzy techniczno-samochodowej w ZSRR : [recenzja artykułu P. Rabinowicza opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 8] J. R. P. Rabinowicz s. 116-117
Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem samochodów w Norwegii : [recenzja artykułu C. Stabela opublikowanego w "Annuaire de la législation, française et étrangère", 1962] J. R. C. Stabel (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Zaostrzenie kar w stosunku do chuliganów w Grecji J. R. s. 118
Nowe ustawodawstwo karne dotyczące prostytucji i sutenerstwa w Izraelu i Portugalii : [recenzja artykułu opublikowanego w "Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé", 1963, nr 1] J. R. s. 118-119
Ścisłe przestrzeganie prawa i ochrony prawnych interesów obywateli : [recenzja artykułu W. Zamjatin opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1961, nr 11] J. R. W. Zamjatin (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : [recenzja artykułu Donalda Mc Innesa opublikowanego w "The Canadian Bar Journal", vol. 4, 1961, no 5] J. R. Donald Mc Innes (aut. dzieła rec.) s. 162
Zmiana przepisów o karze śmierci w Kanadzie : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Federal Probation", 1961, nr 9] J. R. s. 162-163
Oskarżony jako świadek we własnej sprawie : [recenzja artykułu H. F. Pfenningera opublikowanego w "Schweizerische Juristen-Zeitung (Revue Suisse de Jurisprudence)", 1961, nr 19] J. R. H. F. Pfenninger (aut. dzieła rec.) s. 163-164
Rozwód i wina w systemie socjalistycznych ustawodawstw małżeńskich : [recenzja artykułu Tobora Papa opublikowanego w czasopiśmie "PRAVNIK", 1961, nr 9] J. R. Teodor Pap (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Międzynarodowe studia nad architekturą więzień : [recenzja artykułu Lesli Fairweather opublikowanego w "The British Journal of Criminology", vol. 2, 1961, no 2] J. R. Lesli Fairweather (aut. dzieła rec.) s. 166-167
Literatura piękna i styl sądowy J. R. s. 189