Tytuł Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
ISSN 2299-2367
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
2009, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja młodych naukowców w Polsce : dyskusja redakcyjna z udziałem młodych pracowników nauki z UKSW oraz Politechniki Warszawskiej Paweł Matuszewski Anna Radiukiewicz s. 4-34
Opinie nauczycieli o wybranych funkcjach systemu szkolnego Jan Zowczak s. 35-54
Uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w procesie globalizacji : próba identyfikacji barier Katarzyna Marciszel s. 55-67
Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : analiza funkcjonalna Paweł Matuszewski s. 68-84
Procesy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw do norm i wartości związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie sektora elektroenergetycznego Ewa Sadurska s. 85-102
Obrazy życia rodzinnego Polaków Anna Radiukiewicz s. 103-126
"Tylko" etyka, czy "aż" etyka? : etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych Katarzyna Kwarcińska s. 127-139
Gra polityczna i metafora : propaganda jako teoria socjologiczna Marcin Zarzecki s. 140-159
Sprawozdanie naukowe pt. "Emilowi Durkheimowi w stupięćdziesięciolecie urodzin" Rafał Wiśniewski Marcin Zarzecki s. 160-162
Profesor Wojciech Sitek 1945-2008 s. 163-164
Standard redakcyjny "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego" s. 165