Znaleziono 40 artykułów

Michał Czajkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perykopa Zwiastowania (Łk 1, 26-38) w perspektywie trynitamej Michał Czajkowski s. 11-25
Biblijna droga dialogu o Matce Jezusa Michał Czajkowski s. 11-32
Teolog troski o człowieka Michał Czajkowski s. 20-26
Die Inkulturation des Evangeliums Jesu im Neuen Testament und Heute Michał Czajkowski s. 29-38
Co to znaczy, że Jezus jest Żydem? Michał Czajkowski s. 31-41
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : teologia odrzucenia i zastąpienia Izraela Michał Czajkowski s. 35-45
Spór o szabat : struktura kerygmatyczna Mk 2,23-28 Michał Czajkowski s. 35-54
Czy jest antyżydowska Ewangelia najbardziej żydowska? Michał Czajkowski s. 43-52
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : rola Izraela w historii zbawienia dzisiaj Michał Czajkowski s. 45-54
Schoah als Herausforderung für polnische Christen Michał Czajkowski Teresa Paluchowska (tłum.) s. 63-73
Pismo Święte w dialogu ekumenicznym Michał Czajkowski s. 91-107
Teologia św. Pawła : dzieło życia ks. Jana Stępnia Michał Czajkowski s. 99-113
Posiew międzyreligijnego seminarium w Chicago Michał Czajkowski s. 113-117
Stół Kościoła, uczta królestwa : orędzie eucharystyczne Nowego Testamentu Michał Czajkowski s. 129-141
Znaczenie Szoah dla polskiego duszpasterstwa Michał Czajkowski s. 135-150
Maryja wobec tajemnicy Boga Ojca według Łk 2, 41-52 Michał Czajkowski s. 147-166
Pismo Święte a ekumenizm Michał Czajkowski s. 164-179
"Dzieje Apostolskie : Listy św. Pawła", red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Michał Czajkowski J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Mędala (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Łokietka 17 Michał Czajkowski s. 181-182
Interpretacja Biblii w życiu Kościoła Michał Czajkowski s. 183-188
"Tajemnica Izraela a Tajemnica Kościoła", Stanisław Krajewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Michał Czajkowski Stanisław Krajewski s. 187-191
"Słownik antropologii Nowego Testamentu", Bogusław Widła, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Czajkowski Bogusław Widła (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Solidarność Boga z nami (Mk 1,4-14) Michał Czajkowski s. 201-209
"Spiritus effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego w misterium zbawienia", Piotr Jaskóła, Opole 1994 : [recenzja] Michał Czajkowski Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Jezus Chrystus : zarys chrystologii", Christian Duquoc, tłum. Danuta Szumska, Paris 1976 : [recenzja] Michał Czajkowski Christian Duquoc (aut. dzieła rec.) Danuta Szumska (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Jak dzisiaj modlić się psalmami? Michał Czajkowski s. 209-224
"Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego : studium historyczno-pastoralne", Józef Budniak, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła", Józef Urban, Opole 1999 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Urban (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych", Janusz Czerski, Opole 2000 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Protestanci i ekumenizm : wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności", Karol Karski, Warszawa 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Teologia Kościoła katolickiej metropolii kijowskiej w końcu wieku XVI i w wieku XVII", Jarosław Moskałyk, Lublin 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie", Janusz Nawrot, Poznań 2004 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Śladami Mesjasza Apostaty : żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji", Jan Doktór, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Czajkowski Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 230-233
Społeczny wymiar roku jubileuszowego Michał Czajkowski s. 256-261
"Chrześcijanin wobec władzy świeckiej według Rz 13,1-7 i 1 P 2,13-17", Jan Załęski, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Jan Załęski (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej", Bogusław Widła, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Bogusław Widła (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Aspekte eines 'Christentums der Zukunft' : zur Theologie und Spiritualität Friedrich Rittelmeyers (1872-1938)", Christoph Führer, Zurich-Bern-Warschau 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Christoph Führer (aut. dzieła rec.) s. 295-296
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320
"Nadzieja, która jest wezwaniem", St. Grabska, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Czajkowski St. Grabska (aut. dzieła rec.) s. 345-346
„Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją”, Grzegorz Ignatowski, przedmowa Michał Czajkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Michał Czajkowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 356-357