Znaleziono 26 artykułów

Zbigniew Żabicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka-pozytywista : kilka uwag o życiu i działalności krytycznoliterackiej Antoniego Gustawa Bema Zbigniew Żabicki s. 49-110
Spór o realizm i naturalizm a publicystyka literacka Józefa Tokarzewicza w latach 1872-1882 Zbigniew Żabicki s. 63-108
"Tragiczność" i " drwina" w świadomości "pokolenia 1910", Zbigniew Żabicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sytuacja i styl : o twórczości prozatorskiej w ćwierćwieczu Polski Ludowej", Zbigniew Żabicki, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kultura masowa? powszechna? popularna? uniwersalna? Dzieje terminu", Jerzy Jastrzębski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 221
Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej Herman Meyer Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 251-273
Wokół klasowej interpretacji literatury Zbigniew Żabicki s. 268-280
Radziecko-polskie sympozjum na temat "Polska literatura proletariacka i polsko-radzieckie stosunki literackie w latach międzywojennych (Moskwa, 4-5 kwietnia 1967) Zbigniew Żabicki s. 282-290
"Nadrzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, red. nauk. Samuel Sandler, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, pod red. Jan Kotta, t. 28, s. 186, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 285-291
O zagadnieniu zmiany stylu Emil Staiger Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 287-303
Wstęp do antologii "Drogi socjologii literatury" Hans Norbert Fügen Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 319-341
"Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu", Maria Żmigrodzka, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 14, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 500, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 336-341
Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967) [nekrolog] Zbigniew Żabicki s. 341-363
"Publicystyka okresu Pozytywizmu. Wybór tekstów", opracował Teofil Wojeński, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 198, 2 nlb.; "Humoreski z teki Worszyłły", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 154, 2 nlb.; "Szkice węglem", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 105, 3 nlb.; "Mendel gdański", Maria Konopnicka, opracował Tadeusz Czapczyński, Wrocław 1954, wydanie trzecie uzupełnione, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 34, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Alina Nofer (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Teofil Wojeński (aut. dzieła rec.) s. 355-363
O tendencjach rozwojowych współczesnej prozy polskiej Zbigniew Żabicki s. 393-451
"Szlachectwo duszy" i jego autor Zbigniew Żabicki s. 400-466
"Apollo Korzeniowski. Ostatni dramaturg romantyczny", Roman Taborski, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterakie, pod redakcją Jana Kotta, tom 9, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 167, 5 nlb. + 6 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jan Kott (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 554-563
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tadeusz Żeleński (Boy)", Andrzej Stawar, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 368 : [recenzja] Zbigniew Żabicki Andrzej Stawar (aut. dzieła rec.) s. 570-580
"Trzy studia o Boyu", Roman Zimand, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 369, 3 nlb. [książka niniejsza stanowi wariant pracy doktorskiej pt. "Publicystyka literacka Tadeusza Żeleńskiego (Boya)", pisanej w Instytutcie Badań Literackich pod kierunkiem prof. dra H. Markiewicza] : [recenzja] Zbigniew Żabicki Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 570-578
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595
"Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego: Zygmunt Sarnecki, Edward Lubowski, Kazimierz Zalewski", wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert, rozdział VII wstępu: "Dramaty Z. Sarneckiego, E. Lubowskiego i K. Zalewskiego w świetle warszawskiej krytyki teatralnej" - napisał Jacek Lipiński, Wrocław 1953, Zakład narodowy im. Ossolińskich, s. Państwowy Instytut Sztuki, s. LXXII, 562, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jacek Lipiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 604-620
W setna rocznicę powstania 1863 roku Zbigniew Żabicki s. 605-617
"Tradycja, styl, obyczaj. Szkice krytyczne", Zbigniew Żabicki, Warszawa 1963, Książka i Wiedza, s. 512, 4 nlb. : [recenzja] Zenon Skuza Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Głowy do pozłoty. Powieść", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 148, s. LV, 1 nlb., 551, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 637-644
Historiozofia Cypriana Norwida Zbigniew Żabicki s. 725-730
"Narzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, Wrocław 1956 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 801-807