Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Sztuka i Dokumentacja
2014, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Załuski s. 7-9
Mobilność sztuki: fotografie i druki konceptualne Romualda Kutery Sylwia Serafinowicz s. 11-17
Świat podzielony : geopolityka sztuki według KwieKulik Tomasz Załuski s. 19-41
Podróże środkowowschodnioeuropejskich artystów w latach siedemdziesiątych Magdalena Radomska s. 43-54
Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim Manhattanie Julia Sowińska-Heim s. 55-61
W podróży miejskimi środkami transportu : artystyczne projekty Pierre’a Nadilona i Patricka Corillona w kontekście antropologii metra Marca Augé Blanka Brzozowska s. 63-69
Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady : od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych Anna Nacher s. 71-78
Obcym okiem : podróż artystyczna jako produkcja obrazów Ewa Wójtowicz s. 79-89
Ambiwalencja kategorii „sukcesu” na przykładzie opowieści polskich artystów emigrantów Tomasz Ferenc s. 91-100
Biografia w badaniach nad sztuką performance : proponowane zakresy tematyczne i metody Łukasz Guzek s. 101-107
Bibliografia s. 109-110
»Obraz tym się różni od pilnika, że jest w użyciu wszechstronniejszy« lub Andrzej Wróblewski na nowo odczytany : notatki na marginesie Unikania stanów pośrednich Wojciech Szymański s. 115-124
Ku „krytycznej autonomii” dzieła sztuki Filip Lipiński s. 125-130
Historia sztuki performance w Lublinie : na podstawie wybranych przykładów Andrzej Mroczek s. 134-148
Art on the Move Tomasz Załuski s. 151-152
The mobility of Romuald Kutera’s works Sylwia Serafinowicz s. 152-153
The divided world : The geopolitics of art according to KwieKulik Tomasz Załuski s. 153
Journeys by Central-Eastern European artists in the seventies Magdalena Radomska s. 154
Artistic and scientifi cally documentative journeys around Manhattan in Łódź Julia Sowińska-Heim s. 154-155
Travelling by public transport : art projects by Pierre Nadilon and Patrick Corillon in the context of Marc Augé’s anthropology of the metro Blanka Brzozowska s. 155-156
The gaze of a stranger : artistic journey as image producing Ewa Wójtowicz s. 156
The ambivalence of the category of ‘success’ with regard to the example of biographical stories of Polish émigré artists Tomasz Ferenc s. 156
Biography in research on performance art : the proposed thematic areas and methods Łukasz Guzek s. 157
»The difference between a metal file and a painting is that a painting is more versatile in its use«: rereading Andrzej Wróblewski : notes on the margin of Avoiding Intermediary States Wojciech Szymański s. 157
Towards the ‘critical autonomy’ of art Filip Lipiński s. 158