Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Sztuka i Dokumentacja
2013, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacja z wystawy Sztuka-Obiekt-Zapis 5 Anka Leśniak s. 5-11
Imię Ojca? Imię Matki! - wystawa polsko-koreańska Kim HanByul Anka Leśniak s. 12-17
A report from the exhibition Art – Object – Registration 5 Anka Leśniak s. 19-23
Name of the Father? Name of the Mother! – Polish-Korean exhibition Kim HanByul Anka Leśniak s. 24-29
Sztuka performance tu i teraz Małgorzata Kaźmierczak s. 31-38
Performance Art Here and Now Małgorzata Kaźmierczak s. 39-44
Performance i powtórzenie Tomasz Załuski s. 48
Powtórzenie i krytyczny dyskurs o sztuce performance Tomasz Załuski s. 49-60
Re-praktyki sztuki performance – dokumentacja, remediacja, dystrybucja sieciowa Ewa Wójtowicz s. 61-68
Przeżyć raz jeszcze: Performance, pamięć, trauma Katarzyna Bojarska s. 69-77
Bibliografia s. 77
O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania Kazimierz Piotrowski s. 79-90
Bibliografia s. 91
Asamblaż z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w polskich kolekcjach muzealnych : problem dokumentacji Karolina Rajna s. 93-104
Bibliografia s. 105
Sztuka ruchomego obrazu: Rozszerzona praktyka dokumentalna w sztuce współczesnej Anna Raczyński s. 107-116
Bibliografia s. 116
Performance and Repetition – Foreword Tomasz Załuski s. 118
Repetition and the Critical Discourse on Performance Art Tomasz Załuski s. 118-119
Re-practices in Performance Art – Documentation, Remediation and Networked Distribution Ewa Wójtowicz s. 119
To Live in Repetition: Performance, Memory and Trauma Katarzyna Bojarska s. 119
On Reference, Sense, and Indexing Grammar Kazimierz Piotrowski s. 120
Assemblages of the 1960s in Polish Museum Collections : the Problem of Documentation Karolina Rajna s. 120
The Moving Image: Expanded Documentary Practice in Contemporary Art Anna Raczyński s. 121
The Moving Image: Expanded Documentary Practice in Contemporary Art Anna Raczyński s. 125-133
Bibliography s. 133
Obraz czyli widzenie i myślenie z wyobraźni Manfred Bator s. 137-141
Rejestrować czy kreować? Próba fi lozofi cznej refl eksji nad zagadnieniem dokumentacji w sztuce współczesnej Bogusław Jasiński s. 143-149
Galeria im. Andrzeja Pierzgalskiego Astrid Jahns Ewa Michalska Lilo Nein J.M. Szczurek s. 151-176