Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Sztuka i Dokumentacja
2012, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 2
    Zacytuj
  • Udostępnij
Editorial s. 2-3
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konceptualizm: historia czy współczesność? Grzegorz Sztabiński s. 9-10
Trwałość tradycji sztuki konceptualnej Łukasz Guzek s. 11-12
Protokonceptualizm polski Bożena Kowalska s. 15-18
Dokumentowanie sztuki jako nowa praktyka artystyczna Grzegirz Dziamski s. 21-27
Czy polska sztuka konceptualna ma płeć? Maria Hussakowska s. 29-40
Idea a obraz : Ikonoklastyczny aspekt konceptualizmu Agnieszka Gralińska-Toborek s. 41-46
Obraz a idea : estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej : implikacje ikonoklastyczne Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 47-54
Zbigniew Dłubak : od sensu ukonstytuowanego do konstytucji sensu Leszek Brogowski s. 55-62
Medium czy osoba – dylematy sztuki konceptualnej na kilku przykładach Adam Sobota s. 63-72
Konceptualizm i sztuka interaktywna : analiza polskich przykładów Ryszard W. Kluszczyński s. 73-78
KwieKulik i konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u : przyczynek do analizy problemu Tomasz Załuski s. 79-88
Tautologie konceptualistyczne Grzegorz Sztabiński s. 89-95
Sztuka zamiast filozofii Bogusław Jasiński s. 97-107
Konceptualizm jako konceptyzm Kazimierz Piotrowski s. 109-117
Sztuka jako wyraz świadomości artysty Janusz Zagrodzki s. 119-122
Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej Łukasz Guzek s. 123-131
Galeria Remont : nieznana awangarda lat siedemdziesiątych Katarzyna Urbańska s. 133-139
Pojęcie i doświadczenie czasu w polskiej sztuce konceptualnej Maciej H. Zdanowicz s. 141-147
Foto Medium Art Jerzy Olek s. 149-156
Działania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym na przykładzie Grupy Konkret Karolina Jabłońska s. 157-162
… prosta nieskończona … Wanda Czełkowska, Krystian Jarnuszkiewicz, Andrzej Wojciechowski Dorota Grubba s. 163-169
Polish Proto-conceptualism Bożena Kowalska s. 173
Documenting Art as New Artistic Practice Grzegorz Dziamski s. 173-174
What is the Gender of Polish Conceptual Art? Maria Hussakowska s. 174
An Idea and an Image : the Iconoclastic Aspect of Conceptualism Agnieszka Gralińska-Toborek s. 174
Image and Idea : Aesthetic and Anthropological Paradoxes of Conceptual Art : Iconoclastic Implications Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 175
Zbigniew Dłubak : From a Constituted Sense to the Sense Constitution Leszek Brogowski s. 175
A Medium or a Person? – Conceptual Art Dilemmas Shown by a Few Examples Adam Sobota s. 176
Conceptualism and Interactive Art : the Analysis of Polish Examples Ryszard W. Kluszczyński s. 176
KwieKulik and Conceptualism in the People’s Republic of Poland (PRL) : a Contribution to the Problem Analysis Tomasz Załuski s. 176-177
Conceptual Tautologies Grzegorz Sztabiński s. 177
Art Instead of Philosophy Bogusław Jasiński s. 177
Conceptualism as Conceptism Kazimierz Piotrowski s. 177-178
Art as an Expression of the Artist’s Awareness Janusz Zagrodzki s. 178-179
Gallery as an Artistic Project in Conceptual Art Łukasz Guzek s. 179
Remont Gallery : The Unknown Avant-garde of the Seventies Katarzyna Urbańska s. 179-180
The Concept and Experience of Time in the Art of Polish Conceptualism Maciej H. Zdanowicz s. 180
Foto Medium Art Jerzy Olek s. 180-181
Conceptual Activities within the Artistic Environment of Łódź by the Konkret Group Karolina Jabłońska s. 181
... a straight infinite line... Wanda Czełkowska, Krystian Jaruszkiewicz, Andrzej Wojciechowski Dorota Grubba s. 181-182
Bibliografia s. 183-189
Galeria im. Andrzeja Pierzgalskiego s. 191-206
Interakcje 2012 : curators' statements s. 208-216