Tytuł Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
ISSN 1896-5903
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
2016, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redaktor Naczelnej Monika Jaworska-Witkowska s. 11-13
Głos gościnnego wprowadzenia Lech Witkowski s. 14-17
Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-epistemologicznym teorii i praktyki kulturowej Lech Witkowski s. 21-72
Przebudzenie pragnienia – fantazmatyczny wymiar aksjologii pedagogicznej Krzystzof Maliszewski s. 73-93
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) Ambiwalencje wstrętu. O nienasyceniu wymiotu w dwubiegunowych inkluzjach J. Kristevej i J.P. Sartre’a dla pedagogiki Monika Jaworska-Witkowska s. 97-125
Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowoczesności : Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji Tomasz Olchanowski s. 126-148
Obrazy odczuwalne – czyli kultura i sztuka wobec niepokojów społecznych Teresa Wilk s. 149-173
Kształtowanie trzeciej natury ludzkiej wychowanka poprzez edukację międzykulturową Aneta Rogalska-Marasińska s. 174-200
W trosce o człowieka w odsłonie Thomasa Mertona, Abrahama Joshuy Heschela i Paula Tillicha Julita Orzelska s. 201-218
Życie człowieka w cieniu skrzydeł Thanatosa, czyli rozwojowe zmagania ze śmiercią Marta Anna Sałapata s. 219-245
Sztuka przyjazna człowiekowi. Świat sztuki współczesnej – świat odbiorcy : próba porozumienia Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz s. 249-271
Wartości edukacyjne współczesnej prozy dziecięco-młodzieżowej w kontekście problemów dziecka osamotnionego Anna Józefowicz s. 272-289
Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości : działania edukacyjne muzeów i centrów nauki Renata Pater s. 290-307
Między zachwytem a oddźwiękiem – o znaczeniu autentyzmu w edukacji muzealnej Jolanta Skutnik s. 308-328
Edukacyjne wartości sztuki – aksjologiczny wymiar malarstwa polskiego przełomu XIX Bożena Stawoska-Jundziłł s. 329-352
Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji Wojciech Siwak s. 355-388
Człowiek, świat wartości a współczesny obraz edukacji muzycznej : konfrontacje – wyzwania – kierunki zmiany Alicja Tupieka-Buszmak s. 389-408
Etos i gra w „Ogólnym wychowaniu muzycznym” Eberharda Preussnera na tle niektórych nurtów filozoficznych i pedagogicznych Jarosław Chaciński s. 409-432
Zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania i rozwijania kultury muzycznej dzieci Rafał Majzner s. 433-443