Znaleziono 49 artykułów

Danuta Bogdan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy o czary na Warmii w XVI wieku Danuta Bogdan s. 19-35
    Zacytuj
  • Udostępnij
W kręgu autonomii uniwesyteckiej: troski i radości profesorów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVII wieku Danuta Bogdan s. 37-60
Kształcenie studentów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Królewieckiego w drugiej połowie XVI wieku Danuta Bogdan s. 65-77
Wilkierz wsi starostwa oleckiego z 1668 roku Danuta Bogdan s. 67-76
Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku Danuta Bogdan s. 71-88
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
"Lithuania and Western Powers 1917-1940", Robertas Žiugžda, Vilnius 1987 : [recenzja] Danuta Bogdan Robertas Žiugžda (aut. dzieła rec.) s. 106-108
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
Dzieje prasy w Prusach Wschodnich Danuta Bogdan s. 141-145
"Tomasz Ujejski (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita", Irena Makarczyk, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 141-143
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy potrzebne jest opracowanie nowej kompleksowej instrukcji wydawniczej dla edycji nowożytnych źródeł historycznych : (na marginesie tomu 1 "Studiów Edytorskich")? Danuta Bogdan s. 149-160
Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej Warmii w XVI wieku Danuta Bogdan s. 165-186
Spis strat poniesionych przez mieszkańców komornictw reszelskiego i jeziorańskiego w 1608 roku Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 171-181
"Michał Kajka i problem mazurski" : sprawozdanie z sesji Danuta Bogdan s. 187-189
"Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Danuta Bogdan, Olsztyn 1994 : [recenzja] Jerzy Maroń Danuta Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Wilkierz miasta Fromborka (XVII/XVIII wiek) Danuta Bogdan s. 193-223
Przymusowe wcielanie studentów Uniwersytetu Królewieckiego do wojska pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku Danuta Bogdan s. 209-233
"Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku", cz. 1-2, Józefa Piskorska, Olsztyn 2007 : [recenzja] Danuta Bogdan Józefa Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Rejestr warmińskich służb zbrojnych (Musterzettel) z 1679 roku Danuta Bogdan s. 215-231
"Grotkowski auf Sauerbaum. Chronik einer ermländischen Familie", Artur Andreas Tiedman, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 9, 1990 : [recenzja] Danuta Bogdan Artur Andreas Tiedman (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728", oprac. Adam Perłakowski, Kraków 2000 : [recenzja] Danuta Bogdan Adam Perłakowski (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Polska wersja dekretu Zygmunta Augusta w sprawie zasiadania posłów w sejmie koronnym Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 263-274
Warmińska ordynacja krajowa "Landesordnung" z 1526 roku i kwestia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika Danuta Bogdan s. 283-293
Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej połowie XVII wieku Danuta Bogdan s. 321-344
"Jan Dantyszek, portret renesansowego humanisty", Zbigniew Nowak, Wrocław 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 43, 1985 : [recenzja] Danuta Bogdan s. 342-348
Ku syntezie dziejów Warmii Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 369-375
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 397-400
Rejestry poboru łanowego komornictw orneckiego i reszelskiego oraz deklaracja podatkowa miasta Olsztyna z 1572 roku Danuta Bogdan s. 399-411
Warmia wobec konfederacji żołnierskich 1613-1614 Danuta Bogdan s. 411-424
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Tadeusz Oracki Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 414-419
    Zacytuj
  • Udostępnij
Legacja kardynała Stanisława Hozjusza na sobór trydencki Danuta Bogdan Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 429-436
"Sekret Kopernika. Jak się zaczęła rewolucja naukowa", Jack Repcheck, tł. Przemysław Bandel, Poznań 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Przemysław Bandel (aut. dzieła rec.) Jack Repcheck (aut. dzieła rec.) s. 440-444
"Warmia w dobie 'potopu' szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", oprac. Alojzy Szorc i Irena Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 445-448
Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytecie w Królewcu w latach 1762-1764 Danuta Bogdan s. 451-465
"Tiedemann Giese (1480-1550). W życiu wewnętrzym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Danuta Bogdan Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 454-457
Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny Krakau z 22 stycznia 1742 roku i jego egzekucja Danuta Bogdan s. 461-476
Testamenty szlacheckie i mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultury prawnej Warmii Danuta Bogdan s. 463-473
"Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1993 : [recenzja] Danuta Bogdan Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 467-470
Jubileusz Profesora Władysława Chojnackiego Danuta Bogdan s. 481-482
Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera Danuta Bogdan s. 491-506
"Landesordnungen in Preussen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert", Thomas Berg, Lüneburg 1998 : [recenzja] Danuta Bogdan Thomas Berg (aut. dzieła rec.) s. 500-503
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", red. Marian Biskup, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 540-543
Testament burmistrza lidzbarskiego Hansa Marggrode i jego żony Anny 1517/1535 Danuta Bogdan s. 569-578
Korespondencja Jana Dantyszka z humanistami niderlandzkimi Danuta Bogdan Henry de Vocht (aut. dzieła rec.) s. 583-590
"Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku", wyd. Jacek Wijaczka, Toruń 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Danuta Bogdan Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 591-596
Testament Tomasza Śmiarowskiego, dziedzica wsi Żardeniki w komornictwie dobromiejskim z 2 Danuta Bogdan s. 603-618
Ordynacje warmińskiego wójta krajowego Franciszka Krzysztofa de Bellegarde Podgurskiego dla Jezioran i Ornety z 1746 roku Danuta Bogdan s. 741-757
Obchody Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku Danuta Bogdan s. 841-849