Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Lednickie
1991, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad przemianami organizacji terytorialnej w państwie pierwszych Piastów Zofia Kurnatowska s. 11-22
Funkcje gospodarcze śląskich grodów kasztelańskich w państwie wczesnopiastowskim Sławomir Moździoch s. 23-42
Z dziejów kultu św. Wita na Słowiańszczyźnie Zachodniej Anna Paner s. 43-51
Ekspansja Polski na Morawy za panowania Bolesława Chrobrego i problematyka archeologiczna tego okresu Čeněk Staňa s. 53-75
Z problematyki wczesnośredniowiecznego osadnictwa północno-zachodnich Czech Josef Bubeník s. 77-86
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Piaski-Rochy Dionizy Kosiński s. 87-99
Wybrane zagadnienia schyłku wczesnośredniowiecznego okresu w Czechach północno-zachodnich Jan Klápště s. 101-107
Nowe wyniki badań archeologicznych grodziska na Zawodziu w Kaliszu Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski s. 109-115
Preromańskie pochówki panujących i dostojników w tzw. II kościele na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 117-132
Lednicka plakietka z orłem oraz kilka uwag na temat adaptacji i rozpowszechniania się orła-symbolu Jacek Wrzesiński s. 133-158
Podwodne warstwy kulturowe - problem definicji Marek Polcyn s. 159-164
Cmentarzysko ludności kultury wschodniopomorskiej w Chłapowie, gm. Dominowo, woj. poznańskie Janusz Górecki s. 165-201
Wyniki badań szczątków kostnych z grobów ciałopalnych z cmentarzyska kultury wschodniopomorskiej w Chłapowie, gm. Dominowo Jerzy Kozak Artur Rewekant s. 203-207
Rezultaty paleoekologiczno-archeologicznego rozpoznania terenowego w Gieczu na stanowisku 2 Marek Polcyn Jacek Wierzbicki s. 209-215
Wstępne doniesienie z badań średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 217-227
Dokumentacja i ekspozycja rzemiosł ludowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Małgorzata Fryza s. 229-237
Wiejski warsztat szewski z okresu międzywojennego w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Małgorzata Fryza s. 239-249
Folwarki - sprawozdanie z ewidencji w gminach Kiszkowo i Kłecko, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński s. 251-260
Flora dryasowa w osadach limnicznych północnej części Jeziora Lednickiego Mirosław Makohonienko Kazimierz Tobolski s. 261-265
Wstępna analiza okrzemkowa osadów dennych Jeziora Lednickiego Krzysztof Pieścikowski s. 267-273
Badania algologiczne Jeziora Lednickiego w roku 1987 Lubomira Burchardt Katarzyna Żalik s. 275-288
Zbiorowiska roślinne Jeziora Lednickiego Grzegorz Podolski s. 289-314
Struktura elementów abiotycznych ekosystemu Jeziora Lednickiego Janina Pańczakowa s. 315-333
Struktura makrozoobentosu Jeziora Lednickiego Michał Michałkiewicz s. 335-347
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1901-1987) : ciąg dalszy Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 349-351
Architektura kamienna Ostrowa Lednickiego w świetle badań z lat 1987-1990 Adam Biedroń Teresa Rodzińska-Chorąży Klementyna Żurowska s. 353-360
"Zamek Chrobrego na ostrowie przy Gnieźnie" - w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie Jadwiga Rył Władysław Zientarski s. 361-366
Znalezisko miecza w obrębie reliktów średniowiecznego mostu Lucyna Kubiak Mirosław Mokohonienko Marek Polcyn s. 367-368
Miecz odkryty w Gieczu : badania technologiczne i konserwacja Janusz Lehmann s. 369-370
Misy wydobyte z Jeziora Lednickiego : technologia i konserwacja Janusz Lehmann s. 371-372
Lednicki Park Krajobrazowy Andrzej Kaszubkiewicz s. 373-380
Paleobotanicy na Ostrowie Lednickim w 1988 roku Kazimierz Tobolski s. 381-383
20-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 385-389
Otwarcie nowej wystawy stałej "Skarby Ostrowa Lednickiego" Andrzej Kaszubkiewicz s. 391-392
Międzynarodowe Sympozjum pt. "Ewolucja zbiorników słodkowodnych", Maj, 16-22, 1990, Poznań Lubomira Burchardt s. 393
Problemy zagospodarowania przestrzennego Lednickiego Parku Krajobrazowego Zofia Kurnatowska s. 395-396
Sesja "Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy" Zofia Kurnatowska s. 397-399
Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz '91 Mirosław Makohonienko Marek Polcyn s. 401
Profesor Józef Burszta (1914-1987) Małgorzata Fryza s. 403
Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989) Antoni Pelczyk s. 405-407