Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Roczniki Administracji i Prawa
2014, Tom 14, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Borski s. 17-32
Konstytucja RP wyznacznikiem wolności prasy Katarzyna Płonka-Bielenin s. 33-45
Wybrane problemy prawne tzw. edukacji równościowej Grzegorz Krawiec s. 47-60
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony Edyta Krzysztofk s. 63-77
Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego Anna Pudło s. 79-86
Aдминистративно-территориальное деление украины: исторический опыт и перспективы Wiktor Hołubko s. 87-96
Защита прав человека в контексте событий которые происходили в Украине на Евромайдане Julia Labycz Maria Należyta Wiktor F. Sadowy s. 97-110
"Z braku dowodów winy…" : rehabilitacja prokurator Romany Golańskiej Elżbieta Romanowska s. 113-131
Polish Governments’ Railway politics in the Reception of the Commercial and Industrial Chamber in Lviv (1922–1939) Roman Masyk s. 133-145
Zasada subsydiarności w świetle wybranych świadczeń pomocy społecznej Tomasz Moll s. 148-166
Strona w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Michał Michalik s. 167-181
Swoboda przepływu „pracy”: pracowników czy zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej? Andrzej Marian Świątkowski s. 185-202
Konwencja nr 95 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony płacy oraz jej stosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia Mateusz Sieńko Michał Soćko s. 203-214
Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę Ewelina Kumor-Jezierska s. 215-230
Środki ochrony tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych a sposoby zabezpieczenia tajemnicy przez pracodawcę Marzena Łabędź s. 231-244
Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Katarzyna Czerwińska-Koral s. 247-269
Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji Sandra Kryska Anna Rej-Kietla s. 271-280
Elektroniczne oświadczenie woli w świetle projektowanych zmian kodeksu cywilnego Agnieszka Porwisz s. 281-297
Zarys zasady koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym "de lege lata" Michał Soćko s. 299-309
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 99 Aleksandra A. Kozioł s. 313-316
Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2009 r., sygn. III APA 4 Adam Wróbel s. 317-321
Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, 18 lutego 2014 r Anna Kalisz s. 325-326
Sprawozdanie z VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa", Kraków, 20 listopada 2014 roku Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 327-329
Sprawozdanie z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami Prawa FONTES oraz Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddział PAN-u w Katowicach Marek Stych s. 331-334
"Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego", Joanna Jagoda, Warszawa 2011 : [recenzja] MAgdalena Gurdek Joanna Jagoda (aut. dzieła rec.) s. 337-341
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 345-356