Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Roczniki Administracji i Prawa
2016, Tom 16, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych? Maciej Borski s. 19-29
Wysłuchanie publiczne – ważna, chociaż niedoceniana, instytucja demokracji partycypacyjnej Maciej Borski s. 31-44
Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE Anna Pudło s. 45-56
Klasyka polskiej anegdoty prawniczej Roman Andrzej Tokarczyk s. 59-72
"Leff" : instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie Dariusz Rozmus s. 73-79
Sulh – tradycyjna forma zawierania polubownego porozumienia w Maghrebie Dariusz Rozmus s. 81-84
Age and notions related to it in greek non-legal sources – the contribution to the research of roman law Wojciech Kosior s. 85-96
Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska Dorota Fleszer s. 99-114
Legalność jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym – ius czy lex? Patrycja Majewska Kamil Majewski s. 115-125
Pełnienie funkcji przez wójta po upływie kadencji na którą został wybrany Magdalena Gurdek s. 127-145
Radny jednostki samorządu terytorialnego zastępcą wójta Magdalena Gurdek s. 147-158
Pozycja prawna przewodniczącego rady gminy - wnioski i postulaty Michał Pyrzowski Katarzyna Płonka-Bielenin s. 159-173
Dążenie przez organ do ustalenia prawdy obiektywnej a granice obowiązku dowodowego strony w świetle regulacji art. 220 kodeksu postępowania administracyjnego Łukasz Strzępek s. 175-186
Problematyka przymusowych szczepień ochronnych u dzieci na tle orzecznictwa sądów administracyjnych Norbert Szczęch s. 187-211
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne a dobro rodziny – kilka uwag na tle stosowania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych Grzegorz Krawiec s. 213-226
Kara za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Tomasz Moll s. 227-238
Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia jej mocy obowiązującej Patrycja Sołtysiak s. 239-251
Emergency medical services intervention in a specialised hospital Magdalena Sobas s. 253-270
Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa w świetle poglądów judykatury Katarzyna Czerwińska-Koral s. 273-290
Zakres zastosowania regulacji prawnej o nieodpłatnej pomocy prawnej Anna Rogacka-Łukasik s. 291-305
Nowelizacja zobowiązaniowych stosunków pracy Andrzej Marian Świątkowski s. 309-330
Wypowiedzenie umowy o pracę radcy prawnemu w związku z nienależytym wykonywaniem zawodu Michalina Kaczmarczyk s. 331-341
Konferencja naukowa „Własność w systemie prawa” z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”, Sosnowiec, 20 kwietnia 2016 r. Dorota Fleszer Katarzyna Płonka-Bielenin s. 345-351
"Projekt kodeksu pracy z 1949 r.", Aneta Giedrewicz-Niewińska, Oświęcim2015 : [recenzja] Adam Lityński Aneta Giedrewicz-Niewińska (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)", Karol Łopatecki, Białystok 2013 : [recenzja] Adam Lityński Karol Łopatecki (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji", Wojciech Szczygielski, Łódź 2015 : [recenzja] Adam Lityński Wojciech Szczygielski s. 364-365