Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Roczniki Administracji i Prawa
2015, Tom 15, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Fleszer s. 19-30
Kilka uwag o konstytucyjności art. XII §1 przepisów wprowadzających kodeks pracy Grzegorz Krawiec s. 31-43
Udział Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w postępowaniu ustawodawczym Maciej Borski Eugeniusz Zwierzchowski s. 45-58
Prawo karne w okresie PKWN : wahania i decyzje Adam Lityński s. 61-79
Ortodoksyjne prawo religijne a ochrona światowego dziedzictwa kulturowego : zarys zagadnień Dariusz Rozmus s. 81-97
Przestrzenne zastosowanie obyczajowego prawa religijnego na przykładzie cmentarza żydowskiego Dariusz Rozmus s. 99-111
Okręg urzędu stanu cywilnego a okręg rejestru stanu cywilnego w kontekście obowiązku zatrudnienia innej osoby na stanowisko kierownika USC Magdalena Gurdek s. 115-127
Zasada "wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" w świetle klauzuli dobrych obyczajów i wymogu staranności zawodowej Anna Mokrysz-Olszyńska s. 129-142
Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na zasady funkcjonowania transportu publicznego na obszarach miejskich w Polsce Anna Mercik s. 143-158
Praktyczny wymiar strony podmiotowej jako znamienia czynu zabronionego z art. 284 K.K. w świetle orzecznictwa sądowego Jacek Orzeł s. 161-171
Od przestępstwa działania na szkodę spółki do "niegospodarności bezszkodowej" : problematyka przedmiotu ochrony prawnokarnej Małgorzata Skawińska s. 173-184
Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Katarzyna Czerwińska-Koral s. 187-205
Wybrane zagadnienia dotyczące charakteru prawnego gwarancji bankowej na tle doktryny i nauki prawa Włodzimierz Dygnatowski s. 207-222
Naruszenie uprawnień rady pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę Ewelina Kumor-Jezierska s. 225-240
Z problematyki umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy Honorata Mazur s. 241-250
Wybrane zasady postępowania w sprawach o wykroczenia w ramach czynności prowadzonych przez inspektora pracy Piotr Potocki s. 251-264
Zakres podmiotowy i przedmiotowy a charakter prawny zgody dyrektora zakładu karnego na świadczenie pracy zarobkowej przez skazanego Tadeusz Beśka s. 265-280
Przyjmowanie aktów autonomicznego prawa pracy w świetle art. 30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych : aspekt teoretyczno-praktyczny Janusz Żołyński s. 281-288
Zagadnienia temporalne tzw. porozumień antykryzysowych Alina Pardała s. 289-304
O wadliwości procesu negocjacyjnego w zbiorowym prawie pracy słów kilka Szymon Sternal s. 305-327
Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, 17 marca 2015 r. Anna Rogacka-Łukasik s. 331-334
Sprawozdanie z seminarium naukowego „Mediacja jako jedna z form Alternative Dispute Rezolution” Sosnowiec, 22 marca 2015 r. Anna Rogacka-Łukasik s. 335-336
"Polityka karna wobec przestępstw i wykroczeń funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w województwie rzeszowskim (1944-1956)", Janusz Borowiec, Rzeszów 2014 : [recenzja] Maria Jabłońska Janusz Borowiec (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. >Operacja polska< 1937-1938", Nikołaj Iwanow, Kraków 2014 : [recenzja] Mateusz Rozanka Nikołaj Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 343-345
Logika dla prawników skądinąd, czyli krótka rozprawa o "logice Marsjan" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński s. 347-349