Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Roczniki Administracji i Prawa
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Postępowanie z projektami kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego Maciej Borski s. 17-25
Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie Anna Pudło s. 27-37
Rok 1934 w ZSRR : NKWD, Lex Kirov i początek wielkiego terroru Adam Lityński s. 41-63
Podmiotowość organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych) : wprowadzenie do zagadnienia Jarosław Sozański s. 65-88
Źródła prawa międzynarodowego : zagadnienia wstępne Agnieszka Chmielowiec s. 89-101
Prawnoporównawcze aspekty relacji pomiędzy Unią Europejską a beneficjentami funduszy pomocowych Anna Mercik s. 103-130
Ograniczenia radnych wynikające z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Magdalena Gurdek s. 133-140
O potrzebie nowelizacji przepisów o zachowaniu terminu w postępowaniu administracyjnym (art. 57 §5 k.p.a.) i sądowo-administracyjnym (art. 83 § 3 p.p.s.a.) Grzegorz Krawiec s. 141-145
Administracja leśna przykładem strukturalnej niejednolitości Mirosław Machoń Mariusz Paradowski s. 147-153
Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody Mirosław Machoń s. 155-171
Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej Helena Szewczyk s. 175-190
Problematyka zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Janusz Żołyński s. 191-200
Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych Paweł Cegiełko s. 201-216
Kilka uwag na temat praktycznego stosowania zasady obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych Beata Rozpędek s. 217-230
Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej Beata Baran s. 231-244
Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej Wojciech Morański s. 245-262
Skutki utraty nieposzlakowanej opinii versus niegodne zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby cywilnej Andżelika Leja s. 263-274
Zakres kognicji sądów pracy w sprawach o ustalenie stosunku prawnego lub prawa Patrycja Białas s. 275-287
Statut publicznej uczelni wyższej jako źródło prawa pracy Anna Rozkuszka s. 289-298
Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy Krystyna Samek-Skwara s. 299-319
Równość proceduralna jako podstawowa implikacja zasady dialogu społecznego Szymon Sternal s. 321-348
Możliwość ograniczenia akcji protestacyjnych Jarosław Witkowski s. 349-358
Negatywny aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych Żaneta Grygiel-Kaleta s. 359-377
Pojęcie gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym : zagadnienia wybrane Katarzyna Czerwińska-Koral s. 381-396
Określenie charakteru prawnego umowy sponsoringu jako przesłanka umożliwiająca podjęcie próby ustalenia jej reżimu prawnego Anna Rogacka-Łukasik s. 397-419
Praktyczne aspekty zabezpieczenia wierzytelności w świetle nowych przepisów o księgach wieczystych i hipotece Agnieszka Huras Anna Rej s. 421-431
Problematyka umownego prawa pierwokupu Marek Kwik s. 433-442
W kierunku harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej : rozporządzenie (UE) nr 650 Aneta Makowiec s. 443-455
Essentialia negotii umowy deweloperskiej Dorota Matyjaszek s. 457-473
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/GL 254 Leszek Bielecki s. 477-482
Marian Lech Klementowski (1943-2013) - wspomnienie Adam Lityński s. 483-484
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pochodzenie i efektywność prawa", Toruń, 21-22 września 2013 r. Maciej Borski s. 487-495
Sprawozdanie z konferencji "Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej", Rzeszów, 21 października 2013 r. Grzegorz Krawiec s. 497-498
Seminarium "Polscy mistrzowie prawa pracy - prof. Antoni Walas" Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 499-500
"Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku", Marian Mikołajczyk, Katowice 2013 : [recenzja] Adam Lityński Marian Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 503-510
"Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej", Edward Acton, Warszawa 2013 : [recenzja] Adam Lityński Edward Acton (aut. dzieła rec.) s. 511-514
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 517-526