Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Roczniki Administracji i Prawa
2016, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistanu Andrzej Pogłódek s. 19-42
Sądownictwo republiki cypryjskiej : wybrane zagadnienia Karolina Radlak s. 43-60
"(...) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?" : czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej Magdalena Sobas s. 61-80
Ukraina od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego : w setną rocznicę rewolucji roku 1917 Adam Lityński s. 83-102
Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony Dariusz Rozmus s. 103-119
Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym Grzegorz Szynal s. 121-130
Udział obywateli w tworzeniu prawa w wybranych gminach województwa śląskiego Dorota Fleszer s. 133-146
Referendum w sprawie odwołania wójta : obligatoryjne czy fakultatywne? Magdalena Gurdek s. 147-167
Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum : głos w dyskusji Magdalena Gurdek s. 169-192
Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015 Karol Król s. 193-205
Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie Marek Stych s. 207-219
Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Katarzyna Czerwińska-Koral s. 223-232
Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora Anna Mokrysz-Olszyńska s. 233-250
Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Małgorzata Olma s. 251-268
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych : wybrane zagadnienia Jarosław Storczyński s. 269-297
Społeczna odpowiedzialność biznesu : studium porównawcze reżimów prawnych Magdalena Suska s. 299-322
Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych Małgorzata Moras s. 323-339
Disciplinary proceedings of the Prison Service officers in the light of human rights' standards Beata Baran s. 343-350
Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party : some remarks with regard to the Polish Labour Code regulations Kinga Moras-Olaś s. 351-361
Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dorota Przeklasa s. 363-388
Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 25 k.p. Anna Pysiak s. 389-408
Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej Marcin Wujczyk Andrzej Marian Świątkowski s. 409-436
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt: II OSK 1417 Agnieszka Kościesza Kamil Majewski s. 439-448
Postanowienie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) Andrzej Pogłódek (tłum.) s. 449-470
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Legalne Dorota Fleszer Anna Rogacka-Łukasik s. 473-479
Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa Anna Kalisz s. 480-486
"The History of Polish Legal System from the 10th to the 20th century", Tadeusz Maciejewski, Warszawa 2016 : [recenzja] Adam Lityński Tadeusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 489-490
O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym : na przykładzie pracy Anny Golonki "Niepoczytalność i poczytalność ograniczona" Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Anna Golonka (aut. dzieła rec.) s. 491-494
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 497-517