Tytuł Hereditas Monasteriorum
ISSN 2299-5609
Wydawca Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 65
Hereditas Monasteriorum
2012, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starodruki z biblioteki klasztornej bernardynów w Przeworsku w zbiorach Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie Agnieszka Fluda-Krokos
Od Redakcji Marek Derwich s. 13-14
Dziedzictwo klasztorów w perspektywie twórczości Michela Foucaulta Marcin Jewdokimow s. 17-29
Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich Małgorzata Milecka s. 31-56
Dwie wersje "Rocznika miechowskiego" oraz jego nieznana kontynuacja (w świetle analizy "Miechovii" Samuela Nakielskiego) Artur Chojnacki s. 57-71
Wokół społeczno-prawnych uwarunkowań i jerozolimskich asocjacji kościoła opackiego w Henrykowie Bogusław Czechowicz s. 73-84
Książka i biblioteka bazyliańska w XVII-XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania Maria Pidłypczak-Majerowicz s. 85-97
Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r. Patrycja Gąsiorowska s. 99-106
Le marquis d'Albon (1866–1912) et son "Cartulaire général de l’ordre du Temple" Damien Carraz Marie-Anna Chevalier s. 107-128
Un lieu qui parle : la modélisation architecturale 3D vers une quatrième dimension Luc Courchesne Philippe Dubé s. 129-137
Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. : stan źródeł i miejsca ich przechowywania Marek Mławicki s. 141-172
Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788-1816) Andrzej Kwaśniewski s. 189-205
Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571-1903 pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie, przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie Konstanty Gawicki Wiesław Franciszek Murawiec Aleksander Krzysztof Sitnik Kazimierz Żuchowski s. 209-283
Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r. Małgorzata Kośka s. 285-301
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Anna Szylar Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Il patrimonio artistico romano delle Corporazioni religiose soppresse. Protagonisti e Comprimari (1870–1885), Paola Picardi ; presentazione Bruno Toscano, Roma 2008 : [recenzja] Magdalena Palica Paola Picardi (aut. dzieła rec.) Bruno Toscano (aut. dzieła rec.) s. 307-313
"Вінницькі Мури. Погляд крізь віки. Матеріали міжнародної наукової конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть» 9-10 вересня 2010 року", ред. Катерина Висоцька, Вінниця 2011 : [recenzja] Witalij Rosowski Katerina Visoc'ka (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Lietuvos vienuolynai. Vadovas", sud. Rūta Janonienė, Dalia Klajumiene, Vilnius 1998 : [recenzja] Artūras Grickevičius Rūta Janonienė (aut. dzieła rec.) Dalia Klajumiene (aut. dzieła rec.) s. 319
"Монастирі Західної Волині (друга половина XV - перша половина XVII ст.)", Сергій Горін, Lviv 2007 : [recenzja] Ołech Duch Sergij Gorin (aut. dzieła rec.) s. 319
"Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera", Pavel Krafl, Petra Mutlová, Dana Stehliková, Praha 2010 : [recenzja] Ewa Zielińska Pavel Krafl (aut. dzieła rec.) Petra Mutlová (aut. dzieła rec.) Dana Stehliková (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Київське чернецтво XVIII ст.", Максим Яременко, Kiev 2007 : [recenzja] Ołech Duch Maksim Âremenko (aut. dzieła rec.) s. 320
"Lietuvos vienuolynų dailė. Parodos katalogas, 1998-2000", Vilnius 1998 : [recenzja] Artūras Grickevičius s. 321
"Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie potrydenckim. Ludzie - wydarzenia - budowle - kultura", ed. Kazimierz Łatak, Łomianki 2012 : [recenzja] Tomisław Giergiel Kazimierz Łatak (aut. dzieła rec.) s. 322
"Prowincja litewsko-białoruska zakonu braci mniejszych konwentualnych w latach 1687-1845", Józef Makarczyk, Grodno 2012 : [recenzja] Mariusz Sawicki Józef Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 323
"Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)", ed. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010 : [recenzja] Marek L. Wójcik Dariusz Karczewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim", Ewa M. Ziółek, Lublin 2012 : [recenzja] Marek Derwich Ewa M. Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Międzynarodowa konferencja naukowa "How the secularization of religious houses transformed the libraries of Europe, 16th-19th centuries", Oksford (Wielka Brytania), 22-24 III 2012 r. Ołech Duch s. 329-333
Konferencja naukowa "Wokół zagadnień drugiego wydania >>Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych<<", Kalwaria Zebrzydowska, 23 III 2012 r. Aleksander Krzysztof Sitnik s. 333-335
Konferencja naukowa "400-lecie sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej", Wieluń, 9-10 V 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 335-338
Międzynarodowa konferencja naukowa "Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja", Warszawa, 10-12 V 2012 r. Joanna Pietrzak-Thébault s. 339-341
Konferencja naukowa "Kultura rękopiśmienna Polski wieków średnich. Skryptoria i kancelarie kościelne", Warszawa, 22-23 V 2012 r. Piotr Szukiel s. 341-342
Konferencja naukowa "Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość" (Uniwersytet Jagielloński, 28 V 2012 r.) i towarzysząca jej wystawa "Mam ja skarb, mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce" (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 27 V-30 IX 2012 r.) Patrycja Gąsiorowska s. 342-345
Międzynarodowa konferencja naukowa "Księgozbiory brzeskie. Problemy i perspektywy badań", Brześć Litewski (Białoruś), 31 V-3 VI 2012 r. Maria Pidłypczak-Majerowicz s. 346-347
Konferencja naukowa "Klara - kobieta nowa", Nowy Sącz, 22-23 VI 2012 r. Anna Szylar s. 347-348
"Conservator Cisterciense" 2012: 9-14 VII Trzebnica, 22-28 VII Wąchock Małgorzata Milecka s. 349-350
Konferencja naukowa "Zagarnięte - ukryte - poszukiwane - odzyskane", Warszawa, 19-20 IX 2012 r. Dorota Pietrzkiewicz s. 350-353
Główne założenia projektu "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w. : losy, znaczenie, inwentaryzacja". Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2016; nr 11H 11 021280 Marek Derwich s. 357-368
Sprawozdanie z realizacji Projektu, 6 III-30 XI 2012 r. Katarzyna Bock Mateusz Matuszyk s. 369-377
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 r.", Rytwiany, 12–15 VII 2012 r. Katarzyna Bock Mateusz Matuszyk s. 378-380
Sprawozdanie z kwerendy w Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu w dniach 18 VI-7 VII 2012 r. Mateusz Matuszyk s. 381
Postępy badań zespołu zajmującego się dziedzictwem po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Imperium Rosyjskiego Tomasz Ciesielski s. 382-383
Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17-26 V i 19 V-8 VI 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 384-390
Sprawozdanie z kwerendy w Winnicy w dniach 23-30 V 2012 r. Witalij Rosowski s. 390-394
Sprawozdanie z kwerendy w Sankt Petersburgu w dniach 20 VIII-1 IX 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 394-399
Sprawozdanie z kwerendy w Grodnie w dniach 15-29 IX 2012 r. Tomasz Ciesielski s. 400-402
Sprawozdanie z kwerendy w Kijowie w dniach 17-27 IX 2012 r. Irena Wodzianowska s. 402-406
Badania nad źródłami pokasacyjnymi klasztorów zlikwidowanych w zaborze pruskim w XIX w. oraz w Polsce północnej po 1945 r. Piotr Oliński s. 407-408
Sprawozdanie z kwerendy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie w dniach 17-21 IX 2012 r. Sławomir Kościelak s. 409-410
Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem po klasztorach skasowanych na obszarze diecezji tarnowskiej Janusz Królikowski s. 411-412
Wstępne sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach Małgorzata Milecka s. 413-414
Sprawozdanie z badań nad opactwem benedyktynek w Drohiczynie w dniach 29 V i 20 VI 2012 r. Iwona Brankiewicz Ewelina Widelska s. 415-417
Dziedzictwo kulturowe klasztorów w perspektywie społecznej : materialne i symboliczne znaczenie wybranych klasztorów dla społeczności lokalnych : założenia projektu oraz sprawozdanie z badań terenowych w Wierzbniku w dniach 24-25 IX 2012 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 418-422
Projekt opracowania inwentarza akt poklasztornych i kasacyjnych znajdujących się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych Małgorzata Kośka s. 423-424
Projekt edycji źródeł do kasat klasztorów na Lubelszczyźnie Piotr Dymmel s. 425-428
Wstępne sprawozdanie z prac nad bazą online oraz przewodnikiem "Biblioteki po skasowanych klasztorach : historia, znaki własnościowe, źródła" Izabela Wiencek s. 429-430
Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem poklasztornym w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Małgorzata Potocka s. 431
Sprawozdanie z wstępnych prac nad wydaniem "Akt Büschinga" Dawidziuk Bończuk-Dawidziuk s. 432-433
Wstępne sprawozdanie z badań nad muzykaliami po kapelach działających w klasztorach w Otyniu (jezuici) i Strzelnie (norbertanki) w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu oraz nad muzykaliami poklasztornymi w zbiorach Biblioteki Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu, a także nad inwentarzem instrumentów muzycznych pochodzących z klasztorów skasowanych na terenie Rzeczypospolitej i Śląska w XVIII i XIX w. Alina Mądry s. 434-437
Muzykalia poklasztorne w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - identyfikacja i inwentaryzacja Ewa Hauptman-Fischer s. 438-441
Sprawozdanie z prac nad inwentaryzacją i opracowaniem pozostałości po księgozbiorze oraz dokumentacji pokasacyjnej z klasztoru augustianów-eremitów w Książu Wielkim znajdujących się w zakrystii miejscowego kościoła parafialnego Agnieszka Fulda-Krokos s. 442-447
Wstępne sprawozdanie z badań nad muzykaliami ze śląskich klasztorów objętych sekularyzacją Grzegorz Joachimiak s. 448-456
Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29-31 VIII 2012 r. Olga Miriam Przybyłowicz s. 456-462
Sprawozdanie z kwerendy w Pradze w dniach 17-23 IX 2012 r. Marek L. Wójcik s. 463-471
Autorzy tego tomu. s. 475-485
Zasady dotyczące przygotowania nadsyłanych tekstów. s. 489-496