Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Народная загадка сквозь призму логического анализа Alla Kamalova s. 5-16
Этнолингвистический анализ наименований животных в прозаических фольклорных текстах архангельской и калужской губерний Елена Павлова s. 17-26
Чебурашка в лингвокультурологическом комментарии на занятиях РКИ Joanna Orzechowska s. 27-33
Социолингвистическое описание церковной лексики Светлана Смирнова s. 35-43
Образ леса в языковой картине мира : на материале русского и польского языков Ольга Касымова s. 45-48
Принципы отбора лингвистических терминов для обучения переводу студентов-филологов : на материале немецкого и английского языка Татьяна Володина s. 49-58
Medycyna w drukach bazyliańskich XVIII w. Joanna Getka s. 59-69
Zatopione w tłumaczeniu : kilka uwag o (nie)kompetencji tłumacza w konfrontacji z wiedzą czytelnika Ewa Kujawska-Lis Andrzej Lis-Kujawski s. 71-86
Да жанрава-стылявых асаблівасцей рамана Янкі Брыля Птушкі і гнёзды Anna Alsztyniuk s. 87-93
Jewreinow w powojennej Polsce : uwagi o spektaklu Teatr odwiecznej wojny Teatru Wybrzeże Jadwiga Gracla s. 95-102
О приеме «усвоения»: любовь Армана-Луи Лозена и Изабеллы Чарторыйской в пьесе Марины Цветаевой Фортуна Elena Janczuk s. 103-112
Don Kichot Cervantesa w krytyce rosyjskiej i polskiej : na materiale prac Vladimira Nabokova i Zofii Szmydtowej Monika Karwacka s. 113-120
Relacje pomiędzy klerem unickim i łacińskim w schyłkowym okresie unii w obwodzie białostockim Irena Matus s. 121-143
Monodram we współczesnej dramaturgii rosyjskiej Walenty Piłat s. 145-152
Recepcja twórczości Piotra Wiaziemskiego w Polsce Anna Toczyńska-Pęksa s. 153-159