Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku Maria Biolik s. 5-16
Невербальные ритуалы в похоронно-поминальном обряде старообрядцев : на основе текстов из коллекции Войновского монастыря Joanna Orzechowska s. 17-25
Кумулятивная функция русской народной загадки Alla Kamalova s. 27-35
Presupozycje poszanowania podstaw aksjologicznych w rosyjskich i polskich konstytucyjnych unormowaniach pozycji religii Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 37-55
Dom dziecięcy, bieg barjerowy, kulturalno-bytowe obsługiwanie, czyli o frazemach w polskojęzycznej prasie radzieckiej (na materiale „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927-1938) Tamara Graczykowska s. 57-70
Cемантическое поле «рыбы» в кильдинском саамском языке Ольга Иванищева s. 71-82
Polszczyzna radziecka na kartach Słownika rosyjsko-polskiego Józefa Krasnego Michał Sobczak s. 83-94
Пустая глагольная приставка по- в русском языке Maria Wójcik s. 95-100
Концепт «Толерантность» в русскоязычной зарубежной прессе славянских государств Ирина Жданова s. 101-111
Litewski rdzeń var- w nazwach terenowych Sokólszczyzny Alina Filinowicz s. 113-118
Еще раз о трудностях перевода Представления И. Бродского : Е. Чех и А. Берлина Ольга Бараш s. 119-128
„Prosta mowa” w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku : na podstawie wydań trebników w drukarniach bazyliańskich Joanna Getka s. 129-139
Duchowość we wczesnej twórczości Andrieja Tarkowskiego Joanna Kozieł s. 141-147
Lucky Jim – Kingsley Amis as the master of peripheral characters Wojciech Klepuszewski s. 149-159
O specyfice kulturowo-językowej monodramu Jewgienija Griszkowca Jak zjadłem psa i potencjalnych oraz realnych reperkusjach przekładowych z uwzględnieniem tłumaczenia na język polski Iwona Anna NDiaye s. 161-177
Б. Шульц в переводах И. Клеха, Г. Комского, А. Эппеля, Л. Цивьяна: польский орнаментализм в зеркале русской традиции Сергей Преображенский s. 179-185
Юрий Кузнецов и Польша Лола Звонарева s. 187-193
Темы памяти и возмездия в Надгробном слове В. Шаламова и в Колымской балладе В. Португалова Чеслав Горбачевский s. 195-201
Bajki o krytyce : Andriej Nemzer − „król” współczesnej krytyki literackiej w Rosji Monika Karwacka s. 203-211
Rosja za kamiennym murem : nowe średniowiecze w twórczości Władimira Sorokina : na przykładzie powieści Dzień oprycznika Barbara Kozak s. 213-221
Polsko-rosyjskie kontakty filmowe Maria Mocarz-Kleindienst s. 223-233
Twórczość literacka Iwana Franki w przekładach polskich Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 235-247
Eugeniusz Iwaniec – inicjator badań, znawca i interpretator dziejów, kultury oraz myśli religijnej staroobrzędowców Joanna Orzechowska s. 249-253
Zasady przygotowania materiałów do druku Acta Neophilologica s. 255-256