Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przegląd Wschodnioeuropejski
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W krzywym zwierciadle : próba krytycznego spojrzenia na ziemian kresowych przez pryzmat ich wspomnień i pamiętników Roman Jurkowski s. 15-34
"Immer bereit!": die sowjetischen "scouts" im nationalen dorf (1922-1929) : zur geschichte der kommunistischen kinder- und jugendbewegung bei den nationalen minderheiten des westens in der UDSSR Victor Donninghaus s. 35-59
Prawosławna literatura polemiczna związana z wprowadzaniem w życie postanowień Unii Brzeskiej (1596-1610) Emilia Janowska s. 61-75
Wojna polsko-bolszewicka w nauczaniu historii w szkołach podstawowych i średnich w latach 1944-1989 Mateusz Przybysz s. 77-91
Polityka niemieckich i radzieckich okupantów wobec polskiego ziemiaństwa w latach II wojny światowej Jerzy Gapys Mariusz Nowak s. 93-108
М. Муравьев и М. Катков в оптике польской прессы 2-ой половины ХIХ в. : на основании корпуса архивных материалов 2-ой газетной экспедиции мид и "пшеглонда польского" Анна Радун s. 109-119
Die nationalen minderheiten im sowjetstaat (1920-1930): definition, bedeutung, prioritaten Victor Donninghaus s. 123-133
Rozbieżności w stosunkach polsko-łotewskich po I wojnie światowej i ich wojskowo-polityczne następstwa Wiesław Bolesław Łach s. 135-150
Problem granicy w stosunkach federacji rosyjskiej z republiką łotewską w 2005 roku - stracona szansa? Paweł Letko s. 151-162
Polityka ukraińska Józefa Piłsudskiego w polskiej publicystyce lat 1995-2005 Renata Rozbicka s. 163-178
Obwód kaliningradzki jako płaszczyzna kształtowania współpracy kulturowo-cywilizacyjnej między zachodem i wschodem w Europie Bałtyckiej Dariusz Waldziński s. 181-206
Misunderstanding and confusion in zemstvo and post-kolkhoz budget studies: comparing field experiences Alexander Nikulin s. 207-216
Konwergencja makroekonomiczna w Unii Europejskiej : przykład Polski Adam Oleksiuk s. 217-241
Stereotypes and national values in an intercultural advertising discourse : a case study: slavonic campaigns of danone's actimel brand Arkadiusz Dudziak s. 245-258
Роль стереотипов в межкультурной коммуникации Александр Киклевич s. 259-283
Zarys elementów identyfikacji aksjologicznej w podręcznikach do nauki języka łotewskiego Tatjana Navicka s. 285-302
Духовно-нравственная культура человека в информационном обществе Ирина Куликовская s. 303-316
Станислав Пшибышевский и Леонид Андреев в свете русской прессы начала ХХ века Галина Боева s. 319-328
Русские концепты "печаль", "грусть" и "тоска" на фоне польской и чешской лингвокультур Евгений Стефанский s. 329-345
Polskie elementy w życiu i twórczości Janki Kupały Irena Rudziewicz s. 347-356
Raudy - genologia i ewolucja gatunku Magdalena Wulczyńska s. 357-372
Contemporary Belarusian Literature through the eyes of a foreigner Arnold McMillin s. 373-379
Аспекты вариативности русского языка в Украине Salvatore del Gaudio s. 383-397
Эшсталярная норма беларускай литаратурнай мовы: станауленне и дынамика, традыцыи и инавацыи Сяргей Важник s. 399-413
Культурно маркированные тексты: проблемы перевода Елена Огнева s. 415-426
Terminological process in the Azerbaijani press during the years of independence Sevinj Mamedova s. 427-433
Речевые приемы дискредитации личности в российской прессе Роза Ашимбетова s. 435-452
О "переносе информации" в прямом и метонимическом смысле Игорь К. Архипов s. 453-464
Лес и сад в русской языковой каптине мира Ольга Касымова s. 465-470
Ukraiński autor o Polakach na Ukrainie w XX wieku Henryk Stroński Олег Калакура (aut. dzieła rec.) s. 473-481
"Kryzys i reforma : metropolia kijowska, patriarchat konstantynopolitański i geneza unii brzeskiej", Borys Gudziak, Lublin 2008 : [recenzja] Marek Melnyk Borys Gudziak (aut. dzieła rec.) s. 482-487