Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Przegląd Wschodnioeuropejski
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Aleksander Kiklewicz s. 7-8
Z Rosją nie zawsze razem, ale i nie zawsze przeciw niej! : przyczynek do polityki wschodniej i stanu badań nad nią Jan Sobczak s. 11-28
Idea katolicko-prawosławnej Unii uniwersalnej w Rzeczypospolitej (1590-1592) Marek Melnyk s. 29-46
Bolszewizm, komunizm, stalinizm w prasie polski podziemnej (1939-1945) Karol Sacewicz s. 47-62
"Oral history" w studiach nad biografiami zbiorowymi na przykładzie dziejów Melanii Zniszczyńskiej Kinga Jackowska s. 63-77
Wieś i chłopstwo bułgarskie w XVIII i XIX w. Andrzej Malinowski s. 79-88
Bułgarzy w walce o niepodległość w XIX w. Jarosław Rubacha s. 89-103
Rola korpusu czechosłowackiego w wojnie domowej w Rosji Dariusz Radziwiłłowicz s. 107-127
Stosunki rosyjsko-czeczeńskie na tle konfliktów zbrojnych i w narracjach uchodźców z Czeczenii Edyta Januszewska s. 127-139
Gospodarcze i geopolityczne aspekty współpracy między Polską a Ukrainą w świetle wydarzeń "pomarańczowej rewolucji" i rozszerzenia Unii Europejskiej Adam Oleksiuk s. 141-161
Obchody "Roku Rosji" w Chinach i "Roku Chin" w Rosji (2006-2007) Paweł Letko s. 163-177
Советско-американская агрогигантомания 1920-1930-х годов: проекты, противоречия, результаты Александр Никулин s. 181-200
Makroekonomiczne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej : ujęcie retospektywne Adam Oleksiuk s. 201-221
Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej Antoni Mironowicz s. 225-241
Działalność polityczna polaków w odrodzonej republice litewskiej Krzysztof Sidorkiewicz s. 243-265
Wielokulturowe dziedzictwo oraz losy ludności Warmii i Mazur po 1945 roku - przegląd tematyki i literatury przedmiotu pod kątem nauczania dziejów regionu Maria Bieniek s. 267-296
Деятели наыки и культуры польского происхождения в западной Сибири ХИХ - начала ХХ веков Валерий Скубневский s. 297-310
Модель этоса современного белоруса: опыт культурологического исследования в интернете Юлия Чернявская s. 313-329
Национально-культурные особенности польского и русского научных стилей Клавдия А. Прокопчук s. 331-349
Magiczne widzenie świata : spotkanie tradycji śródziemnomorskiej ze wschodnioeuropejską w "Narodzinach wiosny" Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarskie realizacje tematu odrodzenia przyrody Grzegorz Igliński s. 351-360
Zur rezeption der werke von Hermann Hesse in der UdSSR und in Russland Andrej Kotin s. 361-381
Герменевтика и межкультурная коммуникация : польско-восточнославянские параллели Ханна Вадас-Возьны Василий Сенкевич s. 383-401
Языковые стереотипы русского этнокультурного пространства Николай Алефиренко s. 405-424
Типы спряжения в белорусском языке на фоне русского Татьяна Рамза s. 425-446
Коммуникатибные партии персонажей и заботы нарратора в семиотике художественной прозы Екатерина Казанкова Нина Мечковская s. 447-475
О "Том", или архаические и исторические аспекты исследования языка Василий Сенкевич s. 477-492
Языковая картина мира и перевод: ошибки и заблуждения Ханна Вадас-Возьны s. 493-508
"Мобы и кульмура Беларуси: нарысы", Нина Мячкоуская, Mińsk 2008 : [recenzja] Arnold McMillin Нина Мячкоуская (aut. dzieła rec.) s. 511-512
"Пемр Аркабьевич Смолыпин : Жизнь за омечесмво", Г. П. Сидоровнин, Moskwa 2007 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Г. П. Сидоровнин (aut. dzieła rec.) s. 513-517
Idee w Rosji Jan Sobczak Justyna Kurczak (aut. dzieła rec.) s. 518-526
Jeszcze raz o memoriale generała-gubernatora wileńskiego księcia Piotra Światopełka-Mirskiego z 1904 r. : na marginesie pisarstwa historycznego Rimantasa Vebry Roman Jurkowski s. 527-541
"Смереомины и национальные сисмемы ценносмей в межкульмурной коммуникации : сборник смамей", Sankt Petersburg, Olsztyn 2009 : [recenzja] Ирена Рудевич s. 542-545
"Jak wierzysz? : sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", Marek Blaza, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Melnyk Marek Blaza (aut. dzieła rec.) s. 546-551