Tytuł Przegląd Wschodnioeuropejski
ISSN 2081-1128
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przegląd Wschodnioeuropejski
2013, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku Antoni Mironowicz s. 13-23
Dialektyka potęgi i słabości, czyli o Rosji Imperialnej w propagandzie powstania styczniowego Marcin Wolniewicz s. 25-46
Die Schaffung des "Idealen" menschen: mechanismen zur sowjetisierung der deutschen jugend in den 1920er Jahren Victor Donninghaus s. 47-67
Druga Rzeczpospolita : między Trzecią Rzeszą i Rosją sowiecką : troska o zachowanie pokoju w Europie a los kraju mniejszego Piotr Koprowski s. 69-87
75 lat temu na Ukrainie...o represjach stalinizmu wobec Polaków w latach 30. XX wieku Henryk Stroński s. 89-121
Хорватский епископ й. ю. штроссмаэр и официалъная Россия в 1860-1870-х годов: попытка диалога Михаил Ващенко s. 123-134
Долгая жизнь василия шульгина Александр В. Репников s. 135-168
Zaangażowanie patriarchatu moskiewskiego w Estonii w kontekście rozbicia estońskiego prawosławia Paweł Letko s. 171-190
Działalność polsko-litewskiej Rady Międzyrządowej w świetle dokumentów (1997-1998) Krzysztof Sidorkiewicz s. 191-201
Partie agrarne na ukraińskiej scenie politycznej po 1991 roku Paweł Pietnoczka s. 203-221
Economic transformation processes of central and eastern European countries Adam Oleksiuk s. 225-242
Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją po 1990 roku Wiesław Breński s. 243-254
The Russian mind and the modernization Andrei Andreev s. 257-271
Социальные ценности в системе современной культуры Aleksander Kiklewicz s. 273-294
Socjo-"deixis" w komunikowaniu się nauczycieli z rodzicami uczniów na przykładzie szkół w Permie Renata Makarewicz s. 295-304
Przestrzeń diegetyczna audiowizualnej reklamy społecznej Arkadiusz Dudziak s. 305-315
Rola kreowanych sytuacji antropologicznych w kształtowaniu aksjosfery audiowizualnej reklamy społecznej Arkadiusz Dudziak s. 317-328
Uładimir Niaklajeu at the centre of Europe Arnold McMillin s. 331-349
Павел филонов - "Очевидец незримого" : из истории худошецтвенного авангарда в России Анатолий H. Липов s. 351-363
К проблеме современного милитаризма : как российская кинематография "освоила" чеченский конфликт Wojciech Kajtoch s. 365-391
Białoruska tożsamość narodowa: traumatyczne przeżycia pogranicza w ujęciu literackim na przykładzie wybranych utworów literatury białoruskiej XX wieku Dzmitry Kliabanau s. 393-408
"Izmael płynie dalej" przypadek Ryszarda Kapuścińskiego Agnieszka Kamińska s. 409-429
Głupi : inny : święty : kategorie głupoty i świętości w "Idiocie" Fiodora Dostojewskiego i "Głuptasce" Swietłany Wasilenko Marta Zambrzycka s. 431-439
Структура и семантика мира природы в Поэзии М. Макатаева Сауле Абишева s. 441-450
"Homo loquens" и современная наука о человеке Александра Залебская s. 453-468
Идиоконцепт "пространство-время" в организации текстовых категорий русскоязычной прозы казахстана Людмила Килевая s. 469-476
Концептосфера "Мобильная Связь" в украинской художественной картине мира Ирина Кожушко s. 477-492
Ирония в дискурси акратичной мовной особистости: до характеристики стилю "триптиха про мову" Юрия Шевельова Роман Трифонов Ганна Яновська s. 495-507
Еще раз о "скрытых" значениях, или о том, почему слова - не ботинки Игорь К. Архипов s. 509-532
Семиотическая сущность невербального эмоционально кода и специфика его номинации : на материале славянских языков Лариса A. Калимуллина s. 533-545
Об исследовании грамматиыческой синонимии на уровне глагольного формообразоьания Елена Колосова s. 547-557
Гендерий особлиьостй манйпулятиьного дискурсу : на материали украинськои мови I. Ю. Шкцька s. 559-568
Русский язык в движении размышления над книгой Н. В. Юдиной "Русский язык в ХХI веке: кризис? эволюция? прогресс?" Александр Киклевич s. 569-578
"O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji" : tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej : część I Roman Jurkowski s. 581-606
"Zrozumieć Rosję"? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Marian Broda, Łódź 2011 : [recenzja] Bogusław Żyłko Marian Broda (aut. dzieła rec.) s. 607-610
Problematyka wschodniosłowiańska na łamach miesięcznika "Arkusz" (1994-2004) Irena Rudziewicz s. 611-615
"Żołnierze tajnego frontu : lista imienna KN3 POW-Wschód, 1914-1921", Aleksander Holiczenko, Olsztyn 2012 : [recenzja] Zygmunt Stefan Zalewski Aleksander Holiczenko (aut. dzieła rec.) s. 616-618