Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2010, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Kazimierz Rędziński s. 7-8
Polski system oświaty i upowszechniania kształcenia ustawicznego : priorytety edukacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013 Elżbieta Trafiałek s. 11-25
Wolność moralna i kultura moralna życia publicznego jako warunek uniknięcia rażących dysproporcji bytowych w transformujących się społecznościach krajów postkomunistycznych Dominik Kubicki s. 27-46
Współczesne problemy edukacji w województwie świętokrzyskim Bartosz Jarosiński s. 47-66
Metafory szkoły XXI wieku Maria Janukowicz s. 67-73
Szkoła w obliczu seksualizacji kultury masowej Sylwia Kita s. 75-86
Tutoring opiekuńczy w perspektywie przemian kulturowych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 87-96
Funkcje rodziny, ich wzajemne zależności oraz wywierany przez nią pływ na rozwój zainteresowań dzieci Ilona Żeber-Dzikowska s. 97-105
Funkcjonowanie rodziny w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej Elżbieta Kornacka-Skwara s. 107-115
Rodzic-pedagog wobec wewnętrznej narracji w zmiennej rzeczywistości Ewa Golbik s. 117-129
Doświadczenie wglądu : ujawnienie się Ja a głębia poznania : studium fenomenologiczne w ujęciu Edyty Stein Stanisław Czesław Michałowski s. 133-176
Edukacja międzykulturowa Wietnamczyków w Polsce z uwzględnieniem dzieci z rodzin polsko-wietnamskich Paweł Zieliński s. 177-191
Regionalizm, wielokulturowośći międzykulturowość w edukacji muzycznej : stan obecny i perspektywy Anna Pyda-Grajpel s. 193-204
Technologie informacyjne jako narzędzie komunikacji między różnymi kulturami Wioletta Sołtysiak s. 205-212
Kontrowersje wokół edukacji dzieci romskich na przykładzie regionu śląskiego Grażyna Miłkowska s. 213-224
Problemy cywilizacyjne wsi świętokrzyskiej w początkach XXI wieku Janusz Jarosiński s. 225-244
Zwyczaje i obrzędy mieszkańców Żywiecczyzny (na przykładzie wsi Kamesznica) Anna Matuszna Eugeniusz Szymik s. 245-257
O kolorach, kształtach, dźwiękach i innych tworzywach arteterapii Aleksandra Papaj s. 259-269
Analiza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzież Ewa Sosnowska s. 271-281
Emocjonalność w rozwoju psychoruchowym bliźniąt w parach w kontekście obrazu PEN ich matek Izabela Gomółka-Walaszek s. 283-300
Z dziejów amatorskiego życia muzycznego w dwudziestoleciu międzywojennym – Związek StowarzyszeńMuzyczno-Śpiewaczych Województwa Kieleckiego Marta Meducka s. 303-313
Szkolnictwo żydowskie w Zgierzu (1885–1914) Kazimierz Rędziński s. 315-333
Działalność Zakładu dla Żydowskich Dzieci Czterozmysłowych w Bojanowie Wielkopolskim (1926–1939) Mirosław Łapot s. 335-346
Organizacja szkolnictwa zawodowego w Częstochowie po II wojnie światowej Izabela Wrona s. 347-365
Oбщественно-культурная деятельность Украинского Культурного Совета в Вене (1914–1918 г.) Halina Gromowa s. 367-372
Ukraińskie szkolnictwo ludowe w Austrii i Czechach w czasie I wojny światowej Lilia Ogilczenko s. 373-382
Nota o autorach. s. 383