Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2012, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zatrzymaj się i pomyśl – po co żyjesz : dialog egzystencjalny a dramat człowiek Stanisław Czesław Michałowski s. 15-37
Relacja nauczyciel–uczeń w dobie postmodernizmu – wyzwania i zagrożenia Ewa Wysocka s. 39-55
Rola nauczyciela w świetle założeń edukacji postmodernistycznej Paweł Zieliński s. 57-69
Źródłowe podstawy tożsamości - "Inny" źródłem tożsamości nauczyciela Beata Łukasik s. 71-77
Style aktywności edukacyjnej kandydatów do zawodu nauczyciela Agnieszka Kozerska s. 79-91
JA w relacji do TY – osobowościowe uwarunkowania pracy nauczyciela : raport z badań Anna Pierzchała s. 93-110
Utopia projektu edukacji multikulturowej a możliwości edukacji tradycyjnej, otwartej na odmienności kulturowo-religijne w kontekście europejskiej integracji Dominik Kubicki s. 113-132
Полікультурна освіта на Україні: вибрані проблеми термінології Svìtlana Kogut Olena Ìvaško s. 133-145
Xолизм в альтернативном школьном образовании Oksana Zabolotnâ s. 147-153
Perspektywy wychowania młodego pokolenia w XXI wieku w działalności wrocławskiego Towarzystwa Edukacji Otwartej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 155-167
Idea lokalnej emancypacji źródłem dla edukacyjnych projektów w postmodernistycznej przestrzeni Monika Adamska-Staroń s. 169-179
Transmisja wiedzy przedmiotowej – edukacyjną szansą czy brzemieniem? Maria Janukowicz s. 181-188
Информационные ресурсы пресс-службы Ûliâ Burova s. 189-200
Animacja społeczna jako narzędzie zmiany : próba analizy na przykładzie zrealizowanych projektów animacyjnych Edyta Widawska s. 201-211
Internet – przyjaciel czy wróg współczesnej młodzieży? Beata Zajęcka s. 213-224
Powrót i podjęcie pracy – sytuacja stresująca dla osób bezrobotnych Agnieszka Miklewska Agata Woźniak-Krakowia s. 225-234
Poczucie jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej Grażyna Miłkowska s. 235-251
Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego w procesie kształtowania umiejętności Elżbieta Kornacka-Skwara Andrzej Skwara s. 253-262
Sytuacja życiowa kobiet przestępczyń – wybrane aspekty wiktymizacyjne Ewa Sosnowska s. 263-273
Kulturowe i rozwojowe uwarunkowania podejmowania ryzyka przez młodzież Monika Stawiarska-Lietzau s. 275-284
Истоки возникновения и периодизации развития российских корпоративных медиа Ûrij Čemâkin s. 285-303
Vzdelávanie detí občanov Slovenskej republiky nemeckej, ukrajinskej a rusínskej národnosti Jozef Pšenak s. 307-316
Ukrainian academician Oleksandr A. Zakharenko author's school Natalia Pobirchenko s. 317-326
Деятельность Дирекции народных училищ Галиции (1914–1915 гг.) (по материалам Центрального государственного исторического архива Украины, г. Львов) Galina Gromova s. 327-338
Діти в польському малярстві Svìtlana Lupìj s. 339-353
Wartości wychowawcze polskiej spółdzielczości okresu międzywojennego (1918–1939) i ich aktualność we współczesnym społeczeństwie obywatelskim Elżbieta Magiera s. 355-373
Świat postulowanych wartości życia i wychowania w rodzinach polskich na przełomie XIX i XX wieku Krzysztof Jakubiak s. 375-383
Wielokulturowy Lwów w piśmiennictwie pamiętnikarskim Marta Meducka s. 385-392
Egzorta jako forma edukacji religijnej uczniów żydowskich w szkołach publicznych we Lwowie (1867–1939) Mirosław Łapot s. 393-403
Niemieckie okupacyjne szkolnictwo zawodowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego) Stanisław Meducki s. 405-411
Szkolenie związkowe jako zjawisko kulturowe w latach 1944–1956 Janusz Jarosiński s. 413-431
Początki średniego szkolnictwa żeńskiego w Częstochowie (1873–1914) Kazimierz Rędziński s. 433-464
Prywatne średnie szkolnictwo ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945–1947 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 465-482
Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie w latach 1918–1939 Izabela Wrona-Meryk s. 483-494
Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego Katarzyna Zalas s. 495-508
Rozwój Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1918–1939 Justyna Krysik s. 509-524
Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie w województwie częstochowskim w latach 1975–1998 : zarys problematyki Daniel Bakota s. 525-535
"Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań", Franz Ruppert ; tł. Zenon Mazurczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Jarosław Jagieła Zenon Mazurczak (aut. dzieła rec.) Franz Ruppert (aut. dzieła rec.) s. 539-543
"Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939)", Mirosław Łapot, Gliwice 2011 : [recenzja] Kazimierz Rędziński Mirosław Łapot (aut. dzieła rec.) s. 545-547
"Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt : o wspieraniu rozwoju osoby", Wiktor Żłobicki, Kraków 2009 : [recenzja] Paweł Zieliński Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 549-552
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja w dobie postmodernizmu", Częstochowa 23–24.09.2012 Grzegorz Majkowski s. 555-559
Nota o Autorach. s. 561-562