Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2014, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne dylematy wokół wychowania państwowego Andrzej Felchner s. 15-31
Naród i jego kulturowe dziedzictwo - źródłem treści edukacyjnych w interaktywnej lekturze tradycji narodowej i wydarzającej się społecznej współczesności Dominik Kubicki s. 33-47
Inteligencja duchowa i jej rozwój : myślenie jednoczące a medytacja psychagogiczna Stanisław Czesław Michałowski s. 49-75
Koncepcje kształcenia ogólnego a cele i treści nauczania etyki Joanna Leek s. 77-86
Wychowanie moralne w kontekście przemian społeczno-kulturowych epoki ponowoczesnej : zarys problematyki Cecylia Langier s. 87-94
Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu Monika Adamska-Staroń s. 95-101
Główne idee i przedstawiciele tradycyjnego mahajanistycznego i neokonfucjańskiego wychowania w Korei Paweł Zieliński s. 103-118
Pedagogiczne aspekty oddziaływania hinduistycznych i buddyjskich systemów filozoficzno-religijnych w okresie globalizacji Robert Janik s. 119-139
The history of ideas in the context of the educational mission of museums Oleksij Karamanov s. 143-155
Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego a problem (nie)pamięci zbiorowej : perspektywa edukacyjna Ilona Copik s. 157-168
Edukacja wyprzedzająca w procesie upodmiotowienia ucznia Joanna Juszczyk-Rygałło s. 169-176
Innowacyjna formuła prowadzenia przypadku Mariola Mirowska s. 177-183
Miary procesów kodyfikacji i personalizacji wiedzy w kształceniu e-learningowym Wioletta Sołtysiak s. 185-195
Brytyjska literatura dziecięca a edukacja wielokulturowa Małgorzata Nitka s. 197-207
O potrzebie refleksji w zawodzie nauczyciela Beata Łukasik s. 209-217
Internetowe forum nauczycieli : wyzwanie dla pedeutologii Karol Motyl s. 219-229
Niezbędny czy przeżytek? Współczesny wychowawca klasowy w opiniach uczniów szkół ponadpodstawowych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 231-240
Pierwszy dzień nauczyciela w szkole Elżbieta Buchcic Ilona Żeber-Dzikowska s. 241-254
Wykorzystanie potencjału wychowawczego piosenki religijnej w kształtowaniu postaw dzieci w młodszym wieku szkolnym Anna Pękala s. 255-265
Decyzje edukacyjne młodzieży w erze globalizacji. Motywy studiowania za granicą : doniesienie z badań Monika Stawiarska-Lietzau s. 267-281
Przygotowywanie się nauczycieli szkół podstawowych do lekcji Maria Janukowicz s. 283-291
Absolwent na rynku pracy : między oczekiwaniami a wyzwaniami Daniel Kukla s. 293-302
Zmiany w systemie edukacji a potrzeby rynku pracy Wioleta Duda s. 303-307
Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej Beata Zajęcka s. 309-319
Poczucie własnej skuteczności osób zdecydowanych na emigrację Elżbieta Kornacka-Skwara s. 321-329
Psychoedukacja i fizjoterapia jako formy pomocy w terapii wybranych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych Marta Motow-Czyż Dorota Ortenburger Jacek Wąsik s. 331-336
Szkolnictwo dla mniejszości płaszczyzną współpracy czy konfliktu? (II Rzeczpospolita) Stefania Walasek s. 339-351
Edukacyjna działalność ruchu spółdzielczego mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej Elżbieta Magiera s. 353-363
Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили у Львові : історико-педагогічні аспекти діяльності (1908-1933 pp.) Dmitro Gercûk s. 367-377
Towarzystwo Bratniej Pomocy studentów Politechniki Lwowskiej (1918-1939) Kazimierz Rędziński s. 379-399
Udział Towarzystwa Szkoły Ludowej w upowszechnianiu czytelnictwa i popularyzacji wiedzy wśród ludu galicyjskiego doby autonomicznej Jerzy Potoczny s. 401-414
Mагістерська програма з педагогіки як джерело змістового компоненту педагогічної підготовки студентів Львівського університету у міжвоєнний період Teodor Leszczak s. 415-430
Żydowskie szkolnictwo handlowe we Lwowie w okresie międzywojennym Mirosław Łapot s. 431-452
Żydowskie szkolnictwo średnie w Częstochowie w latach 1918-1939 Anna Kowalińska s. 453-465
Z problematyki szkolnictwa powszechnego mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Lubelszczyznę w II Rzeczypospolitej Joanna Majchrzyk-Mikuła s. 467-483
Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej : zarys dziejów Teresa Drozdek-Małolepsza s. 485-497
Od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej do Gimnazjum Mechanicznego Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie Izabela Wrona-Meryk s. 499-512
Warunki lokalowe Publicznej Szkoły Powszechnej nr 9 w Częstochowie w latach 1919-1939 Katarzyna Zalas s. 513-520
Geneza, założenia organizacyjne oraz ważniejsze prawidłowości kształcenia nauczycieli w systemie studiów dla pracujących w Polsce po 1945 roku Romuald Grzybowski s. 521-531
Działalność Związku Młodzieży Socjalistycznej w liceach ogólnokształcących w Częstochowie Izabela Zimoch-Piaskowska s. 533-546
Sport w szkołach rolniczych w Polsce w latach 1975-1998 : zarys problematyki Daniel Bakota Eligiusz Małolepszy Arkadiusz Płomiński s. 547-557
Cultural development in Slovakia and societal activities of Jewish communities in historical context Vlasta Cabanová Jana Dzuriaková Magdaléna Vasilová s. 559-571
Otwarcie na problematykę żydowską w III Rzeczypospolitej Anna Szurczak s. 573-597
Ján Kvačala, zakladateľ modernej komeniológi Jozef Pšenak s. 601-607
Hrabia Dmitrij Andriejewicz Tołstoj (1823-1889) i jego reformatorska działalność oświatowa Ewa Kula s. 609-622
Doktor Helena Metera i nieznane losy jej elementarza Agnieszka Prokop s. 623-633
Praca pedagogiczna siostry Jozafaty z dziećmi Edyta Skoczylas-Krotla s. 635-642
Jubileusz Hiszpańskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej (SEEC) Piotr Konieczny s. 645-648
"Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka", Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Jagieła Ewa Kos (aut. dzieła rec.) Danuta Urbaniak-Zając (aut. dzieła rec.) s. 651-659
"W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej", Andrzej Ryk, Kraków 2011 : [recenzja] Paweł Zieliński Andrzej Ryk (aut. dzieła rec.) s. 661-665
Noty o Autorach s. 667-669